• Činnosť ŠKD

     Výchovno - vzdelávaciu činnosť v ŠKD organizujú vychovávateľky počas celého školského roka. Činnosť ŠKD sa riadi vypracovaným a schváleným Výchovným programom ŠKD a Školským poriadkom

            Aktivity ŠKD:

     • čítanie časopisov Vrabček, Slniečko, Rebrík, Fifík;
     • čítanie s porozumením: O psíčkovi a mačičke, Danka a Janka;
     • Tekvicová výstava;
     • Jesenná výzdoba ŠKD;
     • Halloween a Sviatok všetkých svätých;
     • Mikulášska besiedka;
     • zimná výzdoba ŠKD, súťaž o najkrajšiu vločku;
     • Valentínske pozdravy;
     • recyklujeme - druhotné využitie plastov, kartónov, starých textílií;
     • veľkonočné tvorenie;
     • darčeky pre mamičky ku Dňu matiek;
     • Deň otcov;
     • klubové komunity - sebahodnotenie, spoločné zhodnotenie aktivít a správania sa.

      

     V spoločensko - vednej oblasti sa snažíme deťom vštepovať základy disciplíny, učíme ich stolovať a správať sa v kolektíve. Vedieme ich ku kladnému vzťahu k svojej vlasti. Zaoberáme sa otázkami demokracie, tolerancie a humanity v oblasti ľudských práv. Náš prístup je zameraný tiež na posilňovanie humánnych a priateľských vzťahov medzi deťmi. Výchovne využívame rôzne odborné časopisy, detské encyklopédie, internet.

            Hlavné ciele tejto oblasti sú:

     • spolurozhodovať o živote, v skupine rozvíjať základy zručností sebahodnotenia, sebariadenia, sebamotivácie a empatie;
     • prejavovať úctu k rodičom a starším osobám
     • prejavovať ohľaduplnosť k osobám so zdravotným postihnutím;
     • pochopiť význam dodržiavania ľudských práv a základných slobôd;
     • posilniť základy hrdosti k národnej a štátnej príslušnosti;
     • kultivovať kultúrne návyky a vyjadrovanie sa;
     • vyjadrovať svoj názor;
     • vedieť vypočuť opačný názor;
     • využívať všetky dostupné formy komunikácie;
     • rozlíšiť kultúrne a nekultúrne prejavy v správaní sa;
     • samostatne a kriticky riešiť jednoduché konflikty;
     • poskytnúť pomoc alebo pomoc vedieť privolať.

      

     V prírodovedno - environmentálnej oblasti sa snažíme viesť deti k ochrane a tvorbe životného prostredia vlastným príkladom. Deti získavajú vedomosti a zručnosti v priamom kontakte s prírodou - pravidelné vychádzky do parku. Pripravili sme výzdobu ku Dňu Zeme. Vedieme deti k separovaniu odpadu a k láske k prírode. 

            Cieľové zameranie výchovy v prírodovedno - environmentálnej oblasti je:

     • pochopiť základné princípy ochrany životného prostredia;
     • rozvíjať zručnosti pri jednoduchej činnosti na tvorbe a ochrane životného prostredia; 
     • uplatňovať prvky environmentálnej výchovy.

      

     V telovýchovnej oblasti pozitívne vplývame na rozvoj dušeného a fyzického zdravia, rozvíjame všestrannú pohybovú aktivitu. Efektívne sa snažíme využívať čas určený na pobyt vonku. Vedieme deti k zdravému životnému štýlu, rozprávame sa s nimi o správnych stravovacích návykoch, o potrebe otužovania a pobytu na čerstvom vzduchu.      

            Naše hlavné ciele v tejto oblasti sú:

     • kultivovať základné hygienické návyky;
     • rozvíjať schopnosť relaxovať pravidelným cvičením a pohybom;
     • rozvíjať športový talent a schopnosti;
     • pochopiť význam pravidelného pohybu a cvičenia;
     • pochopiť škodlivosť fajčenia, požívania alkoholu a iných návykových látok.

      

      

      

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou, Lysá pod Makytou č.44, 020 54 Lysá pod Makytou
   • zslysapodmakytou@gmail.com
   • zskolalysa@gmail.com
   • Základná škola: zástupkyňa RŠ, ekonómka: 042/4680070 riaditeľka ZŠ: 0917 545 179 Školská jedáleň pri ZŠ: 042/4680033 Materská škola,ŠJ pri MŠ: 042/4680063
   • Lysá pod Makytou č. 44, 020 54 Lysá pod Makytou
   • 31202471
   • 2021354995
   • zslysa@gmail.com
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje