• Základné informácie

    • Školský klub detí (ďalej len ŠKD) je školským zariadením v rámci školy a plní úlohy v čase mimo vyučovania. Pre deti, ktoré si plnia povinnú školskú dochádzku na základnej škole, zabezpečuje činnosť podľa Výchovného programu zameranú na ich prípravu na vyučovanie a na oddych v čase mimo vyučovania. 

      

     Riadenie a organizácia v ŠKD

     ŠKD riadi riaditeľ školy, v prenesenej právomoci poverený zástupca riaditeľa školy. Výchovno - vzdelávaciu činnosť organizujú vychovávateľky. V ŠKD pracujú dve vychovávateľky v dvoch oddeleniach v čase od 11:00 do 16:00 (1. oddelenie) a v čase od 12:00 do 13:30 (2. oddelenie).

     Do ŠKD deti prichádzajú po skončení poslednej vyučovacej hodiny. Čas a spôsob odchodu dieťaťa z ŠKD je vyznačený na zápisnom lístku. ŠKD môže byť dieťa uvoľnené iba na základe písomného ospravedlnenia zákonného zástupcu dieťaťa a to pre chorobu, alebo ak nie je prítomné ani na vyučovaní v príslušný deň. ŠKD ani záujmovú činnosť ŠKD dieťa nesmie svojvoľne opustiť. Zmenu spôsobu odchodu musí zákonný zástupca dieťaťa vopred písomne oznámiť vychovávateľke.

     Organizácia času v ŠKD 

     11:00 - 11:10               príchod detí do ŠKD

     11:30 - 13:00              obed

     13:00 - 13:30             odpočinková činnosť 

     13:30 - 14:20             rekreačná činnosť, pobyt vonku

     14:20 - 15:00             záujmová činnosť

     15:00 - 15:30             príprava na vyučovanie

     15:30 - 16:00             hry s hračkami, odchod detí z ŠKD

     Vnútorný poriadok ŠKD je vypracovaný na základe vyhlášky MŠ SR č. 306/2009.

      

     Podmienky prijatia do ŠKD:

     Dieťa je možné zaradiť do ŠKD na základe vyplnenej Žiadosti o prijatie dieťaťa do ŠKD (vždy na 1 školský rok), ktorú zákonný zástupca dieťaťa odovzdá v škole. Rozsah dennej dochádzky a spôsob odchodu dieťaťa z ŠKD uvedie na prihláške.

      

     Poplatky:

     Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou ŠKD prispieva zákonný zástupca dieťaťa sumou 10 eur mesačne bezhotovostným prevodom na účet ZŠ s MŠ Lysá pod Makytou SK30 5600 0000 0072 1656 5002 alebo poštovou poukážkou. Úhradu je potrebné zrealizovať vždy do 15-teho dňa v kalendárnom mesiaci. Poplatok sa uhrádza nezávisle od času a počtu dní, ktoré dieťa strávi v ŠKD. Výšku poplatkov za ŠKD upravuje aktuálne platné VZN Obce Lysá pod Makytou.

      

     Spôsob odhlásenia dieťaťa z ŠKD.

     Dieťa je možné odhlásiť z ŠKD na základe vyplnenej Žiadosti o odhlásenie dieťaťa z ŠKD, ktorú je potrebné odovzdať riaditeľovi školy. 

      

     Vychovávateľky: 

     Mgr. Gertruda Zlochová (1. oddelenie)

     Mgr. Lucia Janičíková (2. oddelenie)

      

      

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou, Lysá pod Makytou č.44, 020 54 Lysá pod Makytou
   • zslysapodmakytou@gmail.com
   • zskolalysa@gmail.com
   • Základná škola: zástupkyňa RŠ, ekonómka: 042/4680070 riaditeľka ZŠ: 0917 545 179 Školská jedáleň pri ZŠ: 042/4680033 Materská škola,ŠJ pri MŠ: 042/4680063
   • Lysá pod Makytou č. 44, 020 54 Lysá pod Makytou
   • 31202471
   • 2021354995
   • zslysa@gmail.com
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje