Správa za školský rok

Správa

o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2020/2021

Podľa vyhlášky Ministerstva Školstva SR 435/2020 Z.z.

§ 2. ods. 1 a Údaje o škole alebo o školskom zariadení v rozsahu: názov, adresa, telefónne číslo, webové sídlo, adresa elektronickej pošty

Údaje o škole

Názov školyZákladná škola s materskou školou, Lysá pod Makytou č.44, 020 54 Lysá pod Makytou
Adresa školy020 54 Lysá pod Makytou č.44
Telefón+421 x 4680070
E-mailzslysapodmakytou@gmail.com
WWW stránkazslysapodmakytou.edupage.org

Vedúci zamestnanci školy

 Priezvisko, menoTelefónSluž. mobile-mail
RiaditeľMgr. Marcela Lysá042/47102590917 545 179zslysa@gmail.com
ZRŠMgr. Eva Knapková042/4680070 zslysapodmakytou@gmail.com
ZRŠMgr. Jana Barnincová042/4680063 lysams@centrum.sk
Vedúca ŠJ ZŠJana Drieniková042/46800330902 371 259j.drienikova@centrum.sk
Vedúca ŠJ MŠViera Smatanová042/4680063 vierasmatanova@centrum.sk

Rada školy

 Titl., priezvisko, menoKontakt
predsedaMgr. Jana Janíčková 
pedagogickí zamestnanciJanka Prosnanová 
 Mgr. Lenka Kalusová 
   
ostatní zamestnanciAlica Tomášová 
   
zástupcovia rodičovAndrea Brežná 
 Helena Cicháková 
 Bc. Katarína Gábiková 
 Gabriela Šešová 
   
zástupca zriaďovateľaMgr. Jana Janíčková 
 Milan Bartoník 
 Mgr. Alexander Brežný 
 Bc. Juraj Václavík 

§ 2. ods. 1 b Údaje o zriaďovateľovi v rozsahu: názov, sídlo, telefónne číslo, adresa elektronickej pošty

Údaje o zriaďovateľovi

NázovObec Lysá pod Makytou
SídloLysá pod Makytou 1
Telefón042 46 80 071
E-mailobec@lysapodmakytou.sk

§ 2. ods. 1 c Informácie o činnosti rady školy alebo rady školského zariadenia a o činnosti poradných orgánov riaditeľa školy, ak sú zriadené, najmä počet a dátumy zasadnutí a prijaté uznesenia

Činnosť rady školy a poradných orgánov školy

SPRÁVA RADY ŠKOLY PRI ZŠ S MŠ LYSÁ POD MAKYTOU

 

         Rada školy sa v školskom roku 2020/2021 stretla len jedenkrát a to na ustanovujúcom zasadnutí v decembri pri voľbe predsedu rady školy a nových členov. Vzhľadom k zhoršenej epidemiologickej situácii a opatreniam s ňou spojenými sa ďalšie stretnutia rady školy neuskutočnili.  

 

 

 

SPRÁVA ČINNOSTI PREDMETOVEJ KOMISIE /PK/

 

1.            ČLOVEK A PRÍRODA, MATEMATIKA A PRÁCA S INFORMÁCIAMI

/vedúca Mgr. H. Panáčková/

 

Od začiatku núdzového stavu súvisiaceho s ochorením COVID-19 (začal  26. októbra 2020) sa členovia PK prírodovedných predmetov aktívne zapájali do elektronického vzdelávania prostredníctvom ZOOM-u, Virtuálnej knižnice pre žiakov, portálu bezkriedy.sk,  či elektronického zasielania učiva, zadaní, úloh, prezentácií, testov, pracovných listov cez Edupage (školský informačný systém). Všetci žiaci sa na online vyučovanie na ZOOM-e pripájali, niektorí s menšími, iní s väčšími problémami.

Jednotlivé témy zadaní členovia PK volili podľa tematických výchovno-vzdelávacích plánov a podľa usmernenia MŠ, ktoré bolo vydané k obsahu vzdelávania. Formy a metódy vyučovania boli prispôsobované žiakom podľa ich materiálneho zabezpečenia a možností prístupu k internetu a sieťam. Pri vzdelávaní sa postupovalo podľa aktuálneho rozvrhu, iba deviataci mali o jednu hodinu matematiky menej ( nemali 6 hodín týždenne, ale iba 5).

Členovia PK prírodovedných predmetov využívali informácie na  portáli „Učíme na diaľku“, spoločne konzultovali spôsoby a metódy vyučovania. Počas danej doby boli veľmi aktívni, tvoriví, empatickí voči žiakom a ich potrebám a problémom.

Po návrate k prezenčnému vzdelávaniu ( od 19. 4. 2021 po etapách, najskôr ôsmaci a deviataci, o týždeň - piataci, šiestaci a siedmaci), vyučujúci opakovali so žiakmi učivo preberané distančne, dozerali na to, aby si žiaci dopísali poznámky a splnili úlohy, ktoré mali zadané online. Toto prechodné obdobie trvalo 1 týždeň, pričom žiaci neboli hodnotení známkou.

Pri hodnotení žiakov sa prihliadalo na plnenie úloh a zadaní počas dištančného vzdelávania, brala sa  do úvahy ochota a snaha o domácu prípravu, aktivita na hodine počas dištančného vzdelávania. Po návrate do školy a po uplynutí prechodného obdobia boli hodnotení známkami. 

 

Počas  školského roka 2020/21 učitelia aj napriek pandemickej situácii:

·                    venovali zvýšenú pozornosť talentovaným žiakom a títo sa pod vedením svojich  vyučujúcich zapojili  do matematických súťaží Maks, Klokan, MO,  Pytagoriády, Experta, a ďalších predmetových  olympiád a súťaží –GeO, do informatickej iBobor  (súťaže prebiehali online),

·                    venovali zvýšenú pozornosť začleneným žiakom, pričom rešpektovali obmedzenia, ktoré sú podmienené postihnutím dieťaťa,

·                    umožnili žiakom zúčastniť sa exkurzie v Manínskej a Kostoleckej tiesňave, Bosnanoch a turistickej vychádzky  do prírody v okolí na konci školského roka,

·                    venovali osobitnú pozornosť príprave žiakov 9. ročníka  na TESTOVANIE 9 a na prijímacie pohovory na hodinách matematiky aj na Matematickom krúžku prostredníctvom ZOOM-u, rozvíjali prezentačné schopnosti (Bio 8. roč. „Genetické ochorenia“, Bio  9. ročník „ Geologické éry“), rozvíjali čitateľskú gramotnosť na jednotlivých prírodovedných predmetoch (práca s učebnicou,  knihou, atlasom, internetom; na vyučovaní aj mimo vyučovania vyhľadávanie, triedenie a vyhodnocovanie informácií - práca na projektoch), rozširovali svoje znalosti a spôsobilosti v pedagogickom majstrovstve a zručnosti v práci s rôznymi  digitálnymi nástrojmi a zúčastňovali sa rôznych online školení organizovaných  Edupage, Raabe, Edulab akadémiou, e-Twiningom a IUVENTOU.

 

 

2.            ČLOVEK A SVET PRÁCE, UMENIE A KULTÚRA, ZDRAVIE A POHYB

/vedúca Mgr. J. Zlochová/

 

Počas školského roka 2020/2021 prebiehala výučba výchov najskôr prezenčnou formou podľa výchovno-vzdelávacích plánov jednotlivých predmetov.

V dôsledku nepriaznivej epidemiologickej situácie spôsobenej ochorením Covid-19 sme od októbra učili výchovy dištančnou formou. Žiaci k tejto forme vyučovania pristúpili zodpovednejšie ako minulý školský rok na jar. Na hodinách výtvarnej výchovy aj techniky žiaci pekne pracovali. Vyučujúci žiakom vysvetlili, čo majú urobiť, alebo im poslali odkaz na video s postupom. Sledovali ich prácu, v prípade potreby naviedli žiakov na správny postup. V závere hodiny žiaci predstavili svoje výrobky.

Na začiatku hodín telesnej výchovy predcvičovala vyučujúca cviky pri spoločnej rozcvičke. V ďalších častiach hodiny zaraďovala cviky na posilňovanie horných aj dolných končatín, brušného a chrbtového svalstva, kruhové tréningy, aerobik a cvičenie na hudbu.

Na hodinách hudobnej výchovy vyučujúci so žiakmi spieval rôzne piesne. Pri preberaní teórie využíval prezentácie.

Na základe odporučenia ministra školstva sa na našej škole od januára výchovy neučili. Nakoľko sme v čase dištančnej výučby nemohli naplniť všetky stanovené výchovno-vzdelávacie ciele, na polročnom vysvedčení sme výchovy nehodnotili známkou, ale slovne. Žiaci mali na vysvedčení uvedené slovo absolvoval/a.

Po prechode na prezenčnú formu vzdelávania sa opäť začali vyučovať aj výchovy. V dôsledku protiepidemiologických opatrení žiaci na hodinách hudobnej výchovy nemohli spievať a telesná výchova sa počas niekoľkých týždňov mohla realizovať len v exteriéri. Na koncoročnom vysvedčení sme už výchovy hodnotili známkou.

 

3.            JAZYK A KOMUNIKÁCIA, ČLOVEK A SPOLOČNOSŤ, ČLOVEK A HODNOTY

/vedúca Mgr. M. Fedorová/

 

Počas dištančného vzdelávania sa vyučovali  hlavné predmety SJL, ANJ, DEJ, BIO,GEG. Po návrate do školy a prechod na prezenčné vzdelávanie vyučujúci zaznamenali pokles vedomostí najmä u integrovaných a slabších žiakov. Po ukončení dištančného vzdelávania mali žiaci po návrate do školy adaptačné obdobie 1 týždeň pri prechode na prezenčnú formu výučby.

Tento školský rok v vzhľadom na dištančné vzdelávanie neboli napísané všetky slohové práce, taktiež nebol dodržaný  predpísaný počet diktátov (4).  Žiaci napísali len vstupné a výstupné diktáty, žiaci 6., 8. a 9. ročníka 1 slohovú prácu.

Vyučujúca SJL v 5. ročníku Mgr. A. Panáčková pripravila žiakov 5.A na Testovanie 5, ktoré sa uskutočnilo v máji 2021. Testovanie bolo vyhodnotené len v  rámci školy, nie celoslovensky.  Žiaci získali zo SJL 419 bodov z celkového počtu 660 bodov, čo je 63,48%.

Žiaci 8. a 9. ročníka sa zúčastnili testovania  KOMPARO. Zo SJL získali žiaci 8. ročníka 46 bodov z 90, čo je 51,1% a žiaci 9. ročníka získali celkovo 59 bodov z 90, čo je 65,6%.            Vyučujúci aj tento školský rok dbali o zvyšovanie jazykovej kultúry žiakov na všetkých vyučovacích hodinách, využívali dostupné materiály a pomôcky, knihy zo školskej knižnice (odbornú aj krásnu literatúru).

V tomto školskom roku boli doplnené nové knižné tituly do školskej knižnice, z projektu Čítame radi sme získali na nákup nových kníh 800 eur. Vyučujúca Mgr. M. Fedorová sa zúčastnila webinára Triedy, ktoré čítajú pre radosť, z ktorého sme tiež získali možnosť zakúpiť knihy v hodnote 200 eur.

Žiaci 9. ročníka sa zúčastnili dejepisnej vychádzky na židovský cintorín v Lúkach a do osady Mladoňov. Ostatné plánované exkurzie sa nekonali vzhľadom na pandemickú situáciu a neodporúčanie hromadných akcií a presunov v hromadných dopravných prostriedkoch.

Tento školský rok sa vyučujúci zúčastnili rôznych odborných webinárov, využívali samovzdelávanie z archívu Edupage pri zadávaní testov a úloh cez Edupage počas dištančného vzdelávania. Mgr. L. Kalusová prihlásila našu školu do projektu na stránke www. zmudri.sk so zameraním na občiansku výchovu. Boli sme vybratí a v šk. roku 2021/2022 sa bude projekt realizovať u žiakov 8. ročníka.

 

4.             JAZYK A KOMUNIKÁCIA – CUDZIE JAZYKY

            /vedúca Mgr. Ľ. Šulavíková/

V školskom roku 2020-2021 sme priebežne plnili úlohy a ciele vyplývajúce zo Sprievodcu školským rokom a z vnútorných potrieb školy. Činnosť PK sa zamerala na 3 oblasti: Žiak, Vyučovací proces a Sebarozvoj pedagogického zamestnanca.

 

 1. Oblasť: Žiak

V oblasti žiak sme zamerali činnosť na: odstraňovanie bariér vo vzdelávaní menej úspešných žiakov, pomoc žiakom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, postup podľa IVVP a odporúčaní CPPPaP,  používanie kompenzačných pomôcok začlenenými žiakmi. Zintenzívnila sa spolupráca s rodičmi.

 

 1. Oblasť: vyučovací proces

            Výučba cudzích jazykov na základnej škole prebiehala podľa Covid semaforu kombinovane: žiaci I. stupňa - prezenčne a žiaci II. stupňa - dištančne. Žiaci VIII. a IX. ročníka pokračovali v prezenčnom vyučovaní od 26. 4. 2021 a žiaci V., VI. a VII. ročníka od 3. 5. 2021.

Použité formy a metódy: Vyučovanie a zadávanie študijných materiálov sa realizovalo pomocou video chatu www.zoom.us, www.youtube.com, www.opu.com, www.wordwall.net, www.padlet.com,  aplikácia Vocaby, Talentíky na jazyky.  Žiakom boli poskytnuté kvalitné zvukové nahrávky,  kvalitné ukážky pre rozvoj čitateľskej gramotnosti. Priebežne vypracovali projekty z preberaného učiva, z ktorých posielali fotodokumentáciu. Pracovali s učebnicou a pracovným zošitom a ich elektronickou podobou, s doplnkovým materiálom a obrazovým materiálom, časopisom, samostatne riešili praktické práce napr. domáce úlohy.

Hodnotenie žiakov: Každý žiak dostal individuálnu spätnú väzbu formou ústneho a písomného hodnotenia.  Cudzie jazyky boli klasifikované známkami 1 - 5. Počas vyučovania sa využívalo sumatívne aj formatívne hodnotenie žiakov.

Učivo: Učivo z anglického a nemeckého jazyka, ktoré nebolo odučené v priebehu školského roka 2020/2021 bude zaradené do vyučovania v šk. r. 2021/2022.

Učebnice: V školskom roku zaradili do vyučovania anglického jazyky nové učebnice: Mat the Bat 1 a 2, Explore together 1 a 2, Project explore 1 a English plus2.

Európsky deň jazykov - aktivity prebehli individuálne v triedach s cieľom zdôrazniť potrebu učenia sa cudzích jazykov. 

Anglický jazykový týždeň - v VIII-A 19.10.-23.10. 2019 žiaci úspešne absolvovali Anglický jazykový týždeň s lektorom jazykovej školy Sidas.

 

3.   Oblasť: Sebarozvoj pedagogického zamestnanca

Počas šk. r. vyučujúce aktívne absolvovali online vzdelávacie aktivity z anglického a nemeckého jazyka organizované napr. Edunation. global, Oxford university press, Sci learning, Metodicko Pedagogické Centrum, Hueber Verlag, Raabe. Webináre a konferencie prebiehali v anglickom alebo nemeckom jazyku, po absolvovaní obdržali učitelia certifikát o účasti a nahrávku webinára a doplnkový materiál.

            Zapojili sme sa do Prieskumu učiteľov anglického jazyka, ktorý zorganizovala Class English academy. Spolupracovali sme s vydavateľstvom MacMillan a UNICEF, žiaci 6. ,8., 9. ročníka vypĺňali po anglicky dotazník.

 

 

 

SPRÁVA ČINNOSTI METODICKÉHO ZDRUŽENIA 

/MZ/ 1. STUPŇA V ŠK. ROKU 2020/2021

/vedúca Mgr. A. Michalcová/

V tomto školskom roku boli zorganizované hlavne matematické a vedomostné súťaže, ktoré boli následne vyhodnotené. Niektoré naplánované úlohy (plavecký a korčuliarsky výcvik) neboli splnené z dôvodu opatrení týkajúcich sa ochorenia Covid-19.

Deti sa značnú časť školského  roka učili dištančnou formou.

Časovo-tematické plány v jednotlivých ročníkoch boli splnené a predpísané učivo bolo prebrané vo všetkých ročníkoch.

V rámci čitateľskej gramotnosti sme realizovali úlohy, ktoré podporovali prácu so súvislými i nesúvislými textami. Rozvíjali sme čitateľské aktivity nielen na hodinách v triedach, ale aj aktivitami v školskej knižnici.

Zapojili sme sa i  do matematických súťaží 1. stupňa, kde sme dosiahli výborné výsledky.

Väčšiu pozornosť budú členky MZ v budúcom školskom roku venovať začleneným žiakom – používaniu kompenzačných pomôcok, rozvoju čitateľskej gramotnosti,  úhľadnosti písma a čistote zošitov. Budú dbať i na dostatočné zapojenie detí do matematických  a športových súťaží. Dôraz sa bude klásť i na dôkladné zopakovanie učiva. Realizovať sa budú vzájomné hospitácie a komunikatívnosť žiakov bude rozvíjaná aj formou prezentácie jednoduchých projektov.

§ 2. ods. 1 d Počet detí, žiakov alebo poslucháčov

Údaje o počte žiakov

Počet žiakov školy: 194

Počet tried: 9


Ročník:1.2.3.4.5.6.7.8.9.Spolu
počet tried1111111119
počet žiakov211722252224231921194
z toho ŠVVP00112322213
z toho v ŠKD1681360000043

§ 2. ods. 1 e Počet pedagogických zamestnancov, odborných zamestnancov a ďalších zamestnancov

Zamestnanci

 Počet pedag. prac.Počet nepedag. prac.
Základná škola167
Školská jedáleň pri ZŠ 4
Školský klub1 
Spolu:1711

§ 2. ods. 1 f Údaje o plnení kvalifikačného predpokladu pedagogických zamestnancov

Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov

početnekvalifikovanýchkvalifikovanýchspolu
učiteľov 1414
vychovávateľov 11
asistentov učiteľa 22
    
spolu 1717

Predmety vyučované nekvalifikovane

TriedaPredmetPočet hodín týždenne
3Informatika2
4Informatika2
5Geografia2
5Dejepis1
5Informatika2
6Dejepis2
6Geografia1
6Občianska náuka1
6Fyzika1
6Informatika2
7Geografia1
7Výtvarná výchova1
7Informatika2
8Geografia2
8Výtvarná výchova1
8Informatika2
9Geografia2
9Výtvarná výchova1

§ 2. ods. 1 g Informácie o aktivitách a prezentácii školy alebo školského zariadenia na verejnosti

Prehľad výsledkov súťaží a olympiád

Názov súťažePočet žiakovokr. kolokraj. kolonárod. kolomedzinár. kolo
Geografická olympiáda552  
Pytagoriáda 77   
Technická olympiáda442  
Matematická olympiáda221  
Olympiáda mladých vedcov1   1

Aktivity a prezentácia na verejnosti

Zapojenie a úspechy žiakov v súťažiach  v šk. r. 2020/2021

 

Vedomostné súťaže

 

Geografická olympiáda

·         okresné kolo:

Šimon Panáček /7.A/ 2. miesto, Martin Buzalka /7.A/ 3. miesto, Michal Vrábel /9.A/

2. miesto, Jakub Buzalka /9.A/ 12. miesto, Jozef Vrábel /8.A/  9. miesto.

·         krajské kolo

Martin Buzalka /7.A/ 6. miesto a Šimon Panáček /7.A/ 13. miesto.

Maks riešilo 6 žiakov z  2. stupňa. Maks Frajerom sa stal Branislav Kauzal zo 7.A triedy.

Do riešenia Maksíka  sa zapojilo 25 žiakov z 1.stupňa.

Žiaci 1. aj 2. stupňa sa zapojili aj do matematického Klokanka a Klokana. V 1. - 4. ročníku sa zapojilo 39 žiakov. Diplom úspešného riešiteľa a diplom školského šampióna získala Mária Vráblová /3.A/.  Martin Badošek /5.A/ sa stal úspešným riešiteľom Klokana.

Všetkovedko - celoslovenská vedomostná súťaž, zapojilo sa 28 žiakov z 1. stupňa. Titul Všetkovedko  školy získali Gabriel Šešo a Šimon Pánik  z 3.A triedy.

Matematická olympiáda

·         Úspešní riešitelia okresného kola:

Jakub Buzalka /9.A/ 1. miesto, Michal Vrábel /9.A/ 2. miesto.

·         V krajskom kole získal J. Buzalka 3. miesto.

Pytagoriáda

·         Úspešní riešitelia okresného kola

            Gabriel Šešo /3.A/ 1. miesto, Mária Vráblová /3.A/ 3. miesto, Martin Baška /3.A/

12. miesto, Olívia Zlochová /4.A/ 13. miesto, Marko Badošek /5.A/ 5.- 6. miesto,

Natália Gábiková /5.A/ 7. miesto, Damián Janíček /6.A/ 12. miesto.

Expert genialita show zapojených 10 žiakov z 2.stupňa.

Technická olympiáda

·         V okresnom kole v kategórii A získali Šimon Makyna a Jakub Buzalka /9.A/               1. miesto; v kategórii B získal Jozef Vrábel 3. miesto a Timotej Panáček 3. miesto.

·         V krajskom kole obsadili Jakub Buzalka /9.A/ a Šimon Makyna 1. miesto a v celoslovenskom kole boli úspešnými riešiteľmi.

Žiaci 2. - 9. ročníka sa zúčastnili informatickej súťaže BOBOR.

Jakub Buzalka sa zapojil do medzinárodnej vedomostnej súťaže IJSO- Olympiáda mladých vedcov, kde sa umiestnil na 2.mieste.

Športové súťaže

Športové súťaže sa tento školský rok  vzhľadom k pandemickej situácii Covidu 19 neuskutočnili.

Športové podujatia organizované školou

V septembri sa uskutočnili Beh pre zdravé srdce a testovanie pohybových aktivít 1. ročníka.

Vyučovanie prebiehalo väčšiu časť školského roka dištančne, od októbra sa športové aktivity  z rozhodnutia MŠVVa Š  SR neuskutočnili.

Kultúrne podujatia organizované školou

·         V septembri sa uskutočnil  Európsky deň jazykov.

·         Opäť sme sa zapojili do verejnej zbierky Biela pastelka, ktorá zlepšuje životy  nevidiacich.

·         Svetový deň výživy sme si pripomenuli v októbri prezentáciou o zdravej výžive.

·         V októbri sa v 8.A uskutočnilo projektové vyučovanie pod názvom Aktívny anglický týždeň pod vedením anglického lektora.

·         Pre žiakov 6. - 9. ročníka pripravilo CPPPaP v Púchove on-line prednášky pod názvom Internetová bezpečnosť detí a mládeže.

·         Žiaci sa zapojili do projektu Deti a architektúra a do výtvarnej súťaže časopisu Vrabček.

Organizácia kultúrnych, umeleckých aktivít v čase núdzového stavu bola zakázaná, od 26. 10. 2020 prešiel 2. stupeň na dištančnú výučbu a kvôli pandemickej situácii na škole začal 1. stupeň dištančnú výučbu od 9. 12. 2020. Kvôli nepriaznivej situácii pokračovala on-line výučba 2. stupňa až do 19. 4. 2021, kedy mohli nastúpiť žiaci 8. a 9. ročníka  od 3. 5. 2021 žiaci 5. - .7. ročníka. 

30. 6. 2021 sme slávnostne ukončili školský rok a za výbornú reprezentáciu školy boli odmenení žiaci 9. ročníka Jakub Buzalka a Michal Vrábel.

 

Exkurzie a výlety

 

V októbri výchovný poradca zabezpečil on-line exkurziu do podnikov Hella - výrobcu svietidiel a Považského cukrovaru v Nemšovej.

V zmysle rozhodnutia MŠVVa Š  zo dňa 13. 5. 2021 sa neodporúčali výlety na väčšie vzdialenosti, preto sa uskutočnili výlety a exkurzie do blízkeho okolia. Žiaci 9. ročníka navštívili osadu Mladoňov a židovský cintorín v Lúkach. Žiaci 5. a 6. ročníka absolvovali turistickú vychádzku do Manínskej tiesňavy a 1. stupeň do okolia našej obce.

 

Zber druhotných surovín

V škole sa uskutočnil zber papiera, ktorý pokračuje aj v ďalšom školskom roku.

 

Kvôli pandémii COVID-19 sa neuskutočnili umelecké a športové súťaže. Niektoré vedomostné súťaže prebiehali on-line formou.

§ 2. ods. 1 h Informácie o projektoch, do ktorých je škola alebo školské zariadenie zapojené

Projekty

V decembri 2020 sa naša škola zapojila do rozvojového projektu na podporu čitateľskej gramotnosti Čítame radi. Získali sme finančné prostriedky v hodnote 800,- eur na nákup nových kníh do školskej knižnice.

V júni 2020 sme sa na základe oznámenia o predkladní žiadostí o poskytnutie dotácie MŠVVaŠ SR na inovatívne prístupy priestorových riešení a výučby v základných a stredných školách zapojili do projektu MODERNEJŠIA ŠKOLA. Vzhľadom na veľký záujem škôl o tento typ dotácie nám neboli pridelené prostriedky, ale zoznam nepodporených žiadateľov je považovaný za zásobník projektov, ktoré ministerstvo po získaní ďalších finančných prostriedkov bude postupne podporovať.

§ 2. ods. 1 i Informácie o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou v škole alebo v školskom zariadení

Výsledky inšpekčnej činnosti

V školskom roku 2020/2021 na našej škole nebola vykonaná inšpekcia.

§ 2. ods. 1 j Informácie o priestorových podmienkach a materiálno-technických podmienkach školy alebo školského zariadenia

Materiálno-technické podmienky

Škola má 9 kmeňových tried a odborné učebne na vyučovanie anglického jazyka, nemeckého jazyka, informatiky a fyziky. Didaktické pomôcky, učebné materiály, technické pomôcky a učebnice sú uložené v piatich kabinetoch a sklade učebníc. K dispozícií je aj školská knižnica, ktorá je veľkosťou nepostačujúca. Pomôcky sú vyhovujúce, veľká pozornosť bola venovaná modernizácii tried a odborných učební.

V každej triede je počítač s pripojením na internet, zabudovaný dataprojektor a plátno na premietanie. Každoročne sú dopĺňané nové učebné pomôcky.

Pre dištančnú výučbu v čase pandémie boli zakúpené notebooky a tablety pre učiteľov.

Na hornom poschodí sa v decembri vymaľovali 3 triedy a chodba.

Súčasťou školy je školský klub detí (2 učebne), ktorý je vo vedľajšej budove spolu so školskou jedálňou a dieľňou na vyučovanie techniky. Na športovú a mimoškolskú činnosť sa využíva futbalové a multifunkčné ihrisko, ako aj asfaltová plocha v areáli školy, ktoré sú vo vlastníctve obce.

V areáli ZŠ sa začalo budovať Workoutové športovisko, ktoré financuje ZRŠ z 2% poukázaných daní.

V súčasnosti je škola materiálno-technicky vybavená dobre, nemá však vlastnú telocvičňu, ktorá by zlepšila odbornosť vyučovania telesnej výchovy.

§ 2. ods. 1 k Informácie o oblastiach, v ktorých škola alebo školské zariadenie dosahuje dobré výsledky, o oblastiach, v ktorých má škola alebo školské zariadenie nedostatky

Úspechy a nedostatky

Silné stránky:

- pedagogické obsadenie školy,

- odborný rast pedagogického kolektívu,

- vyučovanie cudzieho jazyka od 1. roč.,

- vyučovanie informatiky,

- bohatá mimoškolská činnosť,

- estetizácia vnútorných i vonkajších priestorov,

- výborné umiestnenie žiakov na stredných školách,

- modernizácia učebných pomôcok

- práca so začlenenými žiakmi, asistent učiteľa

- vybavenie ZŠ IKT

Slabé stránky:

- vysoký počet vymeškaných hodín,

- slabšie sociálne zázemie niektorých žiakov,

- chýbajúca telocvičňa a kuchynka,

- slabá motivácia niektorých žiakov mať lepšie známky

Príležitosti:

- zlepšovanie MTZ školy,

- finančné prostriedky naďalej získavať z mimorozpočtových zdrojov, od sponzorov,

- viac propagovať školu

Riziká:

-negatívny vplyv médií a niektorých spoločenských javov na výchovu mladej generácie

Naďalej je potrebné inovovať výchovno-vzdelávací proces zavádzaním nových foriem a metód práce, pravidelne prehodnocovať školský vzdelávací program, doplňovať alebo meniť ho na základe skúseností, aj podľa požiadaviek rodičov, naďalej podporovať vzdelávanie učiteľov na skvalitnenie práce, spolupracovať s rodičmi, riešiť ich pripomienky, prehodnocovať ich požiadavky.

§ 2. ods. 3 a ZŠ: Počet žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami

ŠVVP na ZŠ

Počet žiakov so ŠVVP: 13

§ 2. ods. 3 b ZŠ: Počet zapísaných žiakov do prvého ročníka v školskom roku, v ktorom sa správa vypracúva

Zapísaní žiaci

Počet zapísaných prvákov k 30.6.2020: 17 / z toho chlapcov 9 , dievčat 8/

Skutočný počet žiakov 1. ročníka k 15.9.2020: 17 / z toho chlapcov 9 , dievčat 8/

Počet detí s odloženou školskou dochádzkou: 0

Ukončenie školskej dochádzky na ZŠ k 31.8.2021: 21 / z toho chlapcov12, dievčat 9/

 Nižší ročník5.roč.6.roč.7.roč.8.roč.9.roč.Spolu
Počet žiakov     2121

§ 2. ods. 3 c ZŠ: Počet žiakov, ktorí podali prihlášku na vzdelávanie v strednej škole

Prihlásení na SŠ

 Gymnázium Gymnázium bilingválneSPŠ študijné odborySOŠ študijné odborySOŠ učebné odbory
prihlásení41736
prijatí41736
% úspešnosti100%100%100%100%100%

§ 2. ods. 3 e ZŠ: Výsledky hodnotenia žiakov podľa poskytovaného stupňa vzdelania

Klasifikácia tried

TriedaANJBIODEJETVFYZGEOHUVCHEINFKAJMATNBENBKNEJOBN
I.A1,05     1   1,2411  
II.A1,41  1  1   1,47 1,06  
III.A1,09     1 1 1,36 1  
IV.A1,36     1,24 1 1,7611,09  
V.A2,361,641,86  2,271,5 1 2,2311,43  
VI.A2,331,922,5412,132,711 1 2,33 1,32 2,25
VII.A1,831,482,0412,091,9611,6111,921,781111,57
VIII.A1,891,472,21 2,471,8411,891 2,21 1,211,591,84
IX.A1,861,292 2,191,62 1,67 1,32,24 1,1 1,48

TriedaPVCPDAPVOSJLSprTHDTSVVLAVYV
I.A  1,11,291 1 1
II.A  1,291,761 1 1
III.A11,09 1,321 11,231
IV.A1,121,4 1,961 11,841,2
V.A   2,7711,051 1,05
VI.A   2,5411,081,04 1,17
VII.A   2,13111 1
VIII.A   2,0511,111 1
IX.A   2111 1

Prospech žiakov

TriedaPočetProspeliNeprospeliNeklasifikovaní
I.A212100
II.A171700
III.A222200
IV.A252500
V.A222020
VI.A242310
VII.A232300
VIII.A191900
IX.A212100

§ 2. ods. 5 a Informácie o finančnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti školy alebo školského zariadenia podľa osobitného predpisu

Finančné a hmotné zabezpečenie


Škola hospodárila s finančnými prostriedkami vo výške

 

880 532,61 €

V tom:  1./ Finančné prostriedky zo ŠR:      

 

601 575,05

            2./ Finančné prostriedky od obce:  

 

215 598,10 €

            3./ Vlastné príjmy:                       

 

63 359,46

 

 

 

Základná škola

 

 

Príjmy: 

 

16 001,35 €

Výdavky:                          

 

609 068,39 €

V roku 2020 sme najväčšiu časť finančných prostriedkov na tovary a služby  /okrem el. energií, tepla a ďalších bežných výdavkov/ investovali do nákupu učebných pomôcok, maľovania tried, výmenu podlahovej krytiny, interiérového vybavenia a nákupu výpočtovej techniky.

 

 

 

Školský klub detí  

 

 

Príjmy:

 

2 635,00 €         

Výdavky 

 

24 493,49 €

 

 

 

Školská jedáleň pri ZŠ  

 

 

Príjmy

 

12 616,50 €

Výdavky:

 

65 349,72 €

V roku 2020 sme najväčšiu časť finančných prostriedkov na tovary a služby  /okrem el. energií, tepla a ďalších bežných výdavkov/ investovali do bežnej údržby ako je oprava sporáka a umývačky.

 

 

 

Materská škola

 

 

 

Príjmy

 

29 928,93 €

Výdavky

 

148 730,18 €

V roku 2020 sme finančné prostriedky investovali do zakúpenia šatňových skriniek, obliečok, počítača a bežnej prevádzky materskej školy.

 

 

 

Školská jedáleň pri MŠ

 

 

Príjmy

 

2 177,68 €

Výdavky:

 

28 485,87 €

V roku 2020 sme finančné prostriedky investovali do bežnej prevádzky školskej jedálne pri MŠ, zakúpili sme počítač pre jedáleň.

§ 2. ods. 5 b Informácie o aktivitách školy alebo školského zariadenia, ktoré realizuje pre deti alebo pre žiakov v ich voľnom čase

Voľnočasové aktivity

Kvôli zhoršujúcej sa pandemickej situácii na začiatku školského roka boli na základe odporúčaní MŠVVaŠ SR zrušené voľnočasové aktivity žiakov. Výnimku mali krúžky v ktorých sa nemiešali žiaci jednotlivých ročníkov. Táto výnimka sa týkala krúžkov pre žiakov 9. ročníka - MATERINSKÁ REČ, pod vedením Mgr. Martiny Fedorovej a MATEMATICKÝ KRÚŽOK pod vedením Mgr. Heleny Panáčkovej. Tieto krúžky fungovali od októbra 2020 do mája 2021 dištančnou aj prezenčnou formou podľa aktuálnych odporúčaní.

§ 2. ods. 5 c Informácie o spolupráci školy alebo školského zariadenia s rodičmi detí alebo žiakov alebo s inými fyzickými osobami, ktoré majú deti alebo žiakov zverené do osobnej alebo pestúnskej starostlivosti

Spolupráca školy s rodičmi

V čase pandémie sa neuskutočnili celoročné aktivity, Deň otovorených dverí, krúžková činnosť, plavecký ani korčuliarsky výcvik.

Rodičovské združenie pri základnej škole finančne prispieva na nákup učebných pomôcok, v minulom roku financovalo výstavbu Workoutového športoviska.

§ 2. ods. 5 d Iné skutočnosti, ktoré sú pre školu alebo pre školské zariadenie podstatné

Iné podstatné skutočnosti

Nový školský rok začal 1. septembra 2020.

Zhoršená epidemiologická situácia v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 spôsobila, že žiaci 2. stupňa prešli od 26. októbra na dištančné vzdelávanie.

Prevádzka celej školy bola prerušená 9. decembra 2020 kvôli pozitívne testovanému zamestnacovi školy.

Online výučba vo všetkých ročníkoch pokračovala až do 5. februára 2021, kedy 1. stupeň prešiel na vyučovanie prezenčnou formou, 2. stupeň pokračoval v online výučbe.

19. apríla 2021 na prezenčnú výučbu prešli žiaci 8. a 9. ročníka a 3. mája 2021 aj žiaci 5. - 7. ročníka.

Po návrate žiakov do školy sa činnosť pedagógov zamerala na adaptáciu žiakov. V tomto období žiaci absolvovali pravidelné hodiny s triednym učiteľom, pohybové bezkontaktné aktivity vo vonkajšom prostredí. Žiaci neboli počas týždeň trvajúceho adaptačného procesu hodnotení ani klasifikovaní.

Dištančná výučba prebiehala podľa plateného rozvrhu pre školský rok 2020/2021 prostredníctvom nástrojov EduPage a Zoom.

Škola sa riadila podľa dokumentov Covid školský semafor, Návrat do škôl 2021, Metodické odporúčanie k obsahu a organizácii výchovno-vzdelávacieho procesu v základných školách, Regionálny Covid automat.

Hodnotenie žiakov sa riadilo usmernením k hodnoteniu počas mimoriadnej situácie a záverom z rokovania Pedagogickej rady.

Záver

Vypracoval: Mgr. Marcela Lysá

V Lysej pod Makytou, 25. augusta 2021

Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa:

Vyjadrenie rady školy

Rada školy po prerokovaní dňa _________________ odporúča zriaďovateľovi Obci Lysá pod Makytou s c h v á l i ť Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach ZŠ s MŠ Lysá pod Makytou 44 za školský rok 2020/2021.

............................................................................

Hedviga Janíčková, predseda rady školy

Schválenie zriaďovateľom školy

Obec Lysá pod Makytou s c h v a ľ u j e uznesením č. _________________ zo dňa ________________ Správu ZŠ s MŠ Lysá pod Makytou č. 44 o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2020/2021.

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou, Lysá pod Makytou č.44, 020 54 Lysá pod Makytou
   • zslysapodmakytou@gmail.com
   • zskolalysa@gmail.com
   • Základná škola: zástupkyňa RŠ, ekonómka: 042/4680070 riaditeľka ZŠ: 0917 545 179 Školská jedáleň pri ZŠ: 042/4680033 Materská škola,ŠJ pri MŠ: 042/4680063
   • Lysá pod Makytou č. 44, 020 54 Lysá pod Makytou
   • 31202471
   • 2021354995
   • zslysa@gmail.com
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje