• Začiatok školského roka 2021/2022

     • Riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou Lysá pod Makytou

      oznamuje rodičom detí,

      že slávnostné otvorenie školského roku 2021/2022 sa uskutoční

      2. septembra 2021 o 7:30 hod. v budove základnej školy.

       

      Žiaci si so sebou prinesú prezuvky.

       

      ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ začína svoju činnosť 3. septembra 2021.

      STRAVA v školskej jedálni sa začína vydávať 6. septembra 2021.

       

      Mgr. Marcela Lysá, riaditeľka školy

     • Aktualizované informácie pre rodičov

     • Vážení rodičia,

      venujte prosím pozornosť nasledujúcim informáciam k prihlasovaniu žiakov na stravovanie v školskej jedálni a poplatkom za stravovanie, ako aj zmenám vo výške príspevku za pobyt dieťaťa v ŠKD a v MŠ.

       

      • Prihlasovanie žiakov na stravovanie

      Z dôvodu opráv v školskej kuchyni bude prihlasovanie žiakov na stravu prebiehať v priestoroch základnej školy od 24. do 31. augusta 2021 v čase od 10:00 do 11:30 a od 12:00 do 16:00 (v stredu a vo štvrtok do 16:30).

      Tlačivo: Prihláška na stravovanie 

      V prípade, že nemáte možnosť stiahnuť si prihlášku, môžete tlačivo vyplniť priamo v škole pri prihlasovaní.

      Zároveň Vám dávame do pozornosti aktualizované informácie o výške poplatku za stravu, ako aj  informácie o zmenách v poskytovaní dotácie na stravu od 1. septembra 2021 v časti ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ na stránke školy.

       

      • Zmena v poplatkoch za pobyt dieťaťa v ŠKD a MŠ

      Na základe dotatku č. 1 k VZN obce Lysá pod Makytou č. 1/2019 bol stanovený mesačný poplatok za ŠKD v sume 10,-  € na jedného žiaka a poplatok za pobyt dieťaťa v materskej škole v sume 20,- € na jedno dieťa.

       

    • Matematické súťaže na 1. stupni ZŠ
     • Matematické súťaže na 1. stupni ZŠ

     •  

       „Som presvedčený o tom, že to, čo rozlišuje úspešných ľudí od neúspešných, je vytrvalosť,“  povedal Steve Jobs.                                                                                                                                                                                                                                   

      Cestu k úspešnosti si razia aj žiaci 1. stupňa, pretože veľkú dávku vytrvalosti dokazovali po celý školský rok v matematických súťažiach. Nezastavil ich ani Covid-19 a svojou húževnatosťou sa dopracovali k pekným výsledkom.

      PYTAGORIÁDA – výrazný úspech dosiahol Gabrielko Šešo -  1. miesto a Majka Vráblová -  3. miesto. Úspešní žiaci boli ešte Martin Baška – 3.A a Olívia Zlochová – 4.A  trieda.

      KLOKANKO  celoslovenská súťaž – súťažili prihlásení žiaci 1. – 4. ročníka – spolu 32.  Diplom Úspešný riešiteľ a Diplom školského šampióna získala Majka Vráblová z 3.A triedy. Diplom Úspešný riešiteľ  získali Martin Baška a Šimon Pánik z 3.A a Marek Eliaš z 2.A triedy. Účastnícke diplomy a perá získali všetci zúčastnení žiaci.

      MAKSÍK -  5-kolová súťaž – riešilo 25 žiakov 2. – 4.  ročníka. Za svoju vytrvalosť a správnosť riešenia  boli najlepší vyhodnotení a ocenení diplomom a krásnymi vecnými cenami – logickými hrami a perami, ktoré ich veľmi potešili.

      VŠETKOVEDKO – matematicko-vedomostná súťaž – 32 žiakov 2. – 4. ročníka. Titul Všetkovedko školy získali zhodne žiaci 3. ročníka Gabriel Šešo a Šimon Pánik.

      iBobor – internetová celoslovenská súťaž všeobecného prehľadu a logiky. Úspešní riešitelia z 3. ročníka: Gabriel Šešo, Martin Baška, Tomáš Chodúr, Lilianka Krištínová, Sofia Hvizdáková a Majko Mrník.

      Blahoželáme!

      A. Michalcová, koordinátorka matematických súťaží na 1. stupni

       

     • Informácia pre rodičov

     • k prihlasovaniu žiakov na stravovanie, platbám za stravu a platbám za materskú školu a školský klub detí.

      Oznamujeme rodičom, že prihlasovanie detí na stravovanie v školskej jedálni bude prebiehať od 24.8.2021.

      Z dôvodu opráv v  školskej kuchyni bude prihlasovanie prebiehať v priestoroch základnej školy, kde zákonný zástupca dieťaťa vypíše prihlášku na stravovanie a dostane pokyny k platbám za stravu.

      Prihlasovať bude možné v čase od 9,00 hod. do 15,00 hod., 25.8.2021 do 16,00 hod.

       

      Oznamujeme rodičom, že informácie k platbám za materskú školu a školský klub budú zverejnené v týždni od 23.8.2021. Žiadame rodičov aby ešte neuhrádzali poplatky, nakoľko v zmysle VZN obce Lysá pod Makytou sa mení výška poplatkov.

     • UPOZORNENIE k dotácii stravy

     • Dotácia  poskytovaná žiakom na  "obedy zadarmo"  od 1.9.2021 končí !

       

      V nadväznosti na právne úpravy zákona o dotáciách, ktoré nadobudnú účinnosť dňa 01. 08. 2021 si Vás dovoľujeme informovať o zmenách k poskytovaniu dotácií na stravu v školskom roku 2021/2022.

       

      Od 1.9.2021 si budú môcť dotáciu uplatniť len Tí zákonní zástupcovia, ktorých dieťa:

       

      1. žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi (takéto potvrdenie Vám vydá Úrad práce           sociálnych vecí a rodiny a toto potvrdenie prinesiete na Obecný úrad v Lysej pod Makytou)

      2. žije v domácnosti, ktorej príjem je najviac vo výške životného minima (takéto potvrdenie Vám vydá Úrad         práce sociálnych vecí a rodiny a toto potvrdenie prineiete na Obecný úrad v Lysej pod Makytou)

      3. zákonný zástupca dieťaťa si neuplatní u zamestnávateľa daňový bonus na vyživované dieťa 

      •       daňový bonus na dieťa vo veku nad 6 rokov do 15 rokov dieťaťa je 39,47 €

                       cena obeda  MŠ-predškoláci   1,45 €  ( priemerne 20 obedov x 1,45 € =29,00 €)

                       cena obeda I.stupeň ZŠ          1,15 €  ( priemerne 20 obedov x 1,15 € =23,00 €)

                       cena obeda II. stupeň ZŠ        1,23 €  ( priemerne 20 obedov x 1,23 € =24,60 €)

         Dávame Vám do pozornosti tieto informácie, aby ste sa vedeli rozhodnúť, čo je pre Vás výhodnejšie. Ak ani jeden z rodičov nepracuje, alebo jeho príjem nedosahuje výšku na uplatnenie daňového bonusu, v takomto prípade je výhodné predložiť čestné vyhlásenie že si neuplatňujete daňový bonus na dieťa. V tom prípade bude poskytnutá dotáciu na stravu na toto dieťa. 

       

      Pre urýchlený proces spracovania žiadostí Vás žiadame, aby ste čo možno najskôr, najneskôr však do 30. 07. 2021 priniesli na Obecný úrad v Lysej pod Makytou dokumenty kvôli príprave zoznamov detí, pre ktoré sa dotácia žiada.

      Z potvrdení musí byť zrejmé:

      Názov ZŠ, ktorú dieťa navštevuje, meno a priezvisko dieťaťa, adresa pobytu, rodné číslo a pre prípad ďalšej komunikácie telefónne číslo zákonného zástupcu.

       

      Tlačivo:  Čestné_vyhlásenie.pdf

       

       

      ZÁKONNÝ ZÁSTUPCA MÁ NA VÝBER LEN JEDNU Z MOŽNOSTÍ:

      UPLATNENIE SI DAŇOVÉHO BONUSU NA DIEŤA

      alebo

      DOTÁCIA NA STRAVU (obedy zadarmo).

       

       

      Bližšie informácie nájdete kliknutím na odkaz:

      https://www.upsvr.gov.sk/socialne-veci-a-rodina/dotacie-pre-deti

     • Zápis detí do materskej školy

     • Riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou Lysá pod Makytou

      oznamuje rodičom detí,

      že ZÁPIS DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY pre školský rok 2021/2022

      sa uskutoční v dňoch 10. a 11. mája 2021

      od 7:30 hod. do 15:00 hod.

      v budove materskej školy - kancelária na prízemí. 

       

       Na zápis je potrebné priniesť:

      riadne vypísanú, lekárom potvrdenú a oboma rodičmi podpísanú

      Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie 

       

      Pri zápise dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami,

      sa k Žiadosti o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie prikladá aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie prípadne písomné vyjadrenie odborného lekára

       

      Do materskej školy sa prijímajú deti od 3 rokov veku, prednostne sú prijímané deti, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné (Od školského roku 2021/2022 je predprimárne vzdelávanie povinné pre deti, ktoré 31. augusta 2021 vrátane dovŕšia vek 5 rokov - rodič má povinnosť takéto dieťa zapísať do materskej školy! Ak dieťa už navštevuje materskú školu v ktorej bude plniť aj povinné predprimárne vzdelávanie, zákonný zástupca novú žiadosť nepodáva, dieťa pokračuje plynule v dochádzke.) a deti, ktoré majú trvalý pobyt v obci Lysá pod Makytou.  

       

      Tlačivo Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie

      nájdete na stránke školy v časti Materská škola - Tlačivá,

      pripadne si ho môžete vyzdvihnúť osobne v materskej škole alebo v základnej škole.

     • Vyučovací proces od pondelka 26. 4. 2021

     • Podľa mapy COVID ŠKOLSKÝ AUTOMAT

      od pondelka 26. apríla 2021

      pokračuje vyučovací proces v našej škole v nezmenenom režime:

       

      MŠ - prezenčne - deti chodia do škôlky

      ZŠ 1. stupeň

      1. - 4. ročník - prezenčne - žiaci chodia do školy

      ZŠ 2. stupeň

      5. - 7. ročník - dištančne - žiaci sa vzdelávajú online z domu

      8. a 9. ročník - prezenčne - žiaci chodia do školy

       

      Všetky dôležité informácie a zmeny Vám budú včas oznámené.

      Sledujte si správy v EduPage a oznamy na stránke školy. 

                       

       

     • Čo by mal vedieť budúci prvák?

     • V aktuálnom podcaste Nahlas o deťoch radí psychologička PhDr. Eva Smiková, PhD. rodičom, ktorí majú doma budúceho školáka. Otázka vstupu dieťaťa do školy sa dostáva do popredia hoci máme stále náročné obdobie koronavírusu, možno ešte o to viac, pretože riešime aj to, ako školu zvládne, keď napríklad dlho nechodilo do škôlky. 

      • Ako môže rodič pomôcť dieťaťu pripraviť sa na rolu budúceho školáka?
      • Čo je to školská zrelosť a školská spôsobilosť? 
      • Ako by sa mal budúci prvák správať a čo by mal vedieť? 
      • Ako rozpoznáme dieťa, ktoré ešte nie je pripravené na školu?
      • Ako sa prejavuje školská spôsobilosť? 
      • Ako vyzerá vyšetrenie školskej spôsobilosti? - pýta sa Darina Mikolášová.

      Rozhovor si môžete vypočuť kliknutím na odkaz

      Čo by mal vedieť budúci prvák? 

      ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

      Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie (VÚDPaP) je priamo riadená príspevková organizácia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Ako rezortné vedecko-výskumné pracovisko sa zameriava na riešenie otázok a aktuálnych potrieb vyplývajúcich z výchovno-vzdelávacej praxe z pohľadu psychologických vied. Zaoberá sa komplex­ným skúmaním psychického vývinu a osobnostného rozvoja detí v norme i patológii, skúma činitele a podmienky vývinu, možnosti jeho optimalizá­cie v rodine, škole i ďalších zariadeniach a inštitúciách, rozpracúva problematiku psychologickej starostlivosti o de­ti a realizuje výskumné projekty na národnej i medzinárodnej úrovni. /zdroj: minedu.sk/     • Zápis detí do 1. ročníka

     • Oznámenie o zápise detí do 1. ročníka základnej školy

      Podľa § 20 zákona č.245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákonný zástupca dieťaťa je povinný prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole (ďalej len zápis). Povinná školská dochádzka začína začiatkom školského roka, ktorý nasleduje po dni, keď dieťa dovŕši šiesty rok veku a dosiahne školskú spôsobilosť.

      Základná škola začína konanie vo veci zápisu na základe podnetu zákonného zástupcu dieťaťa. Týmto podnetom je písomná žiadosť - Prihláška na plnenie povinnej školskej dochádzky (ďalej len "prihláška"), vyplnená zákonným zástupcom dieťaťa.

       

      Zápis žiakov do 1. ročníka ZŠ s MŠ Lysá pod Makytou

      pre školský rok 2021/2022 sa uskutoční

      v stredu 7. apríla 2021

      v čase od 13:30 do 16:00 hod

      v budove základnej školy, učebňa č. 15 na prízemí.  

       

      Zápis je určený pre deti narodené od 1. septembra 2014 do 31. augusta 2015.

       

      Na zápis je potrebné priniesť

      rodný list dieťaťa, občiansky preukaz zákonných zástupcov, 25 € na pomôcky do prvého ročníka.

      V prípade, že sa zápisu zúčastní len jeden zákonný zástupca,

      prosíme o doloženie písomného súhlasu druhého zákonného zástupcu 

       

       

      Zápis dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami

      • Zákonný zástupca dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami spolu s písomnou žiadosťou (t. j. prihláškou) predkladá aj písomné vyjadrenie zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, vydané na základe diagnostického vyšetrenia dieťaťa.

       

      Zápis dieťaťa, ktoré nedovŕšilo šiesty rok veku

      • Na základné vzdelávanie možno výnimočne prijať dieťa, ktoré nedovŕšilo šiesty rok veku. V tomto prípade zákonný zástupca predkladá aj súhlasné vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a súhlasné vyjadrenie všeobecného lekára pre deti a dorast.

       

      Ak dieťa nedosiahlo školskú spôsobilosť a zároveň nespĺňa ostatné podmienky na to, aby bolo prijaté do 1. ročníka základnej školy, riaditeľ školy odporučí zákonnému zástupcovi alebo zástupcovi zariadenia, aby požiadal riaditeľa príslušnej materskej školy buď o prijatie dieťaťa do materskej školy, ak ju dieťa nenavštevovalo, prípadne o pokračovanie vzdelávania v materskej škole na základe písomného súhlasu príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevenciepísomného súhlasu všeobecného lekára pre deti a dorast a informovaným súhlasom zákonného zástupcu alebo zástupcu zariadenia.  

       

       

      Základná škola pri zápise dieťaťa vyžaduje:

      • osobné údaje o dieťati - meno, priezvisko, dátum a miesto narodenia, rodné číslo, národnosť, štátne občianstvo a adresa trvalého pobytu dieťaťa;
      • osobné údaje o zákonných zástupcoch dieťaťa - meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu, kontaktné údaje na účely komunikácie (telefónne číslo, e-mail, elektronická schránka). 
     • Sčítanie obyvateľov 2021

     • Obecný úrad Lysá pod Makytou vyzýva obyvateľov obce zúčastniť sa sčítania obyvateľov, ktoré práve prebieha. Zároveň prosí obyvateľov, aby boli nápomocní pri sčítaní sa svojim starším spoluobčanom, ak o to požiadajú. 

      Povinnosť sčítať sa vyplnením sčítacieho formulára majú všetci obyvatelia Slovenskej republiky. Pre účely sčítania sa obyvateľom rozumie každý, kto má v Slovenskej republike trvalý, prechodný alebo tolerovaný pobyt. Obyvateľom sa zároveň rozumie aj občan Európskej únie,  ktorý má na území Slovenskej republiky obvyklý pobyt. 

      Za neplnoletého obyvateľa a za obyvateľa, ktorý nie je spôsobilý na právne úkony má povinnosť vyplniť sčítací formulár jeho zákonný zástupca.  

      Všetky údaje, ktoré obyvateľ uvedie v sčítacom formulári sa musia vzťahovať k rozhodujúcemu okamihu sčítania, ktorým je polnoc zo štvrtka 31. decembra 2020 na piatok 1. januára 2021.Sčítanie obyvateľov prebieha od 15. februára 2021 do 31. marca 2021.

      Sčítať sa môžete sami v pohodlí domova a bezpečne prostredníctvom svojho počítača, tabletu či mobilného telefónu. Elektronický formulár pre sčítanie nájdete na stránke www.scitanie.sk  alebo si stiahnite mobilnú aplikáciu. Podrobnejšie informácie získate zavolaním na obecný úrad 042/4680 071 alebo na call centrum 02/20 92 49 19.  

       

     • Darujte nám 2%

     • Vážení rodičia a priatelia školy,

      pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole darovaním 2% z dane!

       

      Zákon Vám umožňuje darovať 2 % zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii, ako je aj naše Rodičovské združenie. Tento dar Vás nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu. Vaše 2 % pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí. Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2%!

      Finančné prostriedky budú použité na:

      • skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu na škole
      • skvalitnenie vybavenia školy

       

      Ak sa rozhodnete darovať nám 2% zo svojich daní z príjmu, pripravili sme pre Vás stručný návod, ako na to.

       

      Ako postupovať

      1. Do 15. februára 2021 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň
      2. Požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil Potvrdenie o zaplatení dane.  
      3. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane - to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3,00 €.
      4. Stiahnite si a vyplňte formulár "Vyhlásenie", v ktorom sú už vyplnené údaje o prijímateľovi. Veľmi pozorne si prečítajte poznámky a poučenie. Nesprávne vyplnené tlačivo je neplatné
      5. Obe tieto tlačivá (Vyhlásenie spolu s Potvrdením), doručte do 30. apríla 2021 na daňový úrad podľa Vášho bydliska alebo vedeniu našej školy do 23. apríla 2021.

       

      1. Riadne vyplňte daňové priznanie.
      2. Vypočítajte si Vaše 2% resp. 3% z dane z príjmov fyzickej osoby – to je maximálna suma, ktorú nám môžete poukázať, minimálne však 3,00 eurá.
      3. V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% resp. 3% z dane v prospech 1 prijímateľa (typ A VIII. Oddiel priznania, typ B XIII. Oddiel priznania). Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:

       Obchodné meno alebo názov:SRRZ - RZ pri Základnej škole s materskou školou

       Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo:020 54 Lysá pod Makytou, 44

       Právna forma:Občianske združenie

       Identifikačné číslo (IČO/SID):173196171309

      4. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31. marca) na daňový úrad podľa Vášho bydliska.

       

      1. Riadne vyplňte daňové priznanie.
      2. Vypočítajte si Vaše 1,5% resp. 2% z dane z príjmov právnickej osoby – to je maximálna suma, ktorú nám môžete poukázať. Môžete určiť jedného alebo viacerých prijímateľov s uvedením príslušných súm (každému však najmenej 8,00 eur).
      3. V daňovom priznaní pre právnické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 1,5% resp. 2% z dane.

                Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:

                 Obchodné meno alebo názov:   SRRZ - RZ pri Základnej škole s materskou školou

                 Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo:  020 54 Lysá pod Makytou, 44

                 Právna forma: Občianske združenie

                 Identifikačné číslo (IČO/SID): 173196171309

      Pokiaľ ste si vybrali viac prijímateľov, ďalší príjímatelia sa uvádzajú na osobitnej prílohe, ktorá je súčasťou daňového priznania.

      Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na Váš daňový úrad (zvyčajne podľa Vášho sídla) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

       

      Lehota na podanie daňového priznania

      Fyzická osoba podáva daňové priznanie k dani z príjmov vždy za kalendárny rok, a to v termíne do troch kalendárnych mesiacov po uplynutí zdaňovacieho obdobia (kalendárneho roka).

      • do 15. februára 2021 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania
      • do 30. apríla 2021 - Vyhlásenie a Potvrdenie o zaplatení dane doručte na ktorýkoľvek daňový úrad
     • Do 10. marca 2021 bude škola zatvorená

     • Vážení rodičia,

      rozhodnutím Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Považskej Bystrici z 26. februára 2021 sa od pondelka 1. marca 2021 do stredy 10. marca 2021 prerušuje prezenčné vyučovanie v základnej škole, prevádzka Školského klubu detí aj Školskej jedálne pri základnej škole.

      Všetci žiaci základnej školy budú vzdelávaní dištančne.

      Prezenčné vyučovanie žiakov 1. stupňa by sa malo obnoviť vo štvrtok 11. marca 2021.

      So všetkými novými informáciami Vás budeme oboznamovať prostredníctvom web stránky školy a správ cez EduPage.

       

      Ďakujeme za porozumenie.

                                                                                                                 Mgr. Marcela Lysá 

                                                                                                                    riaditeľka školy

       

     • Testovanie na Covid-19

     • TESTOVANIE NA COVID-19

      určené pre obyvateľov s trvalým alebo prechodným pobytom 

      v obci Lysá pod Makytou sa uskutoční  

       

      v sobotu 27. februára 2021 v čase od 8:00 do 15:00 hod

      v Kultúrnom dome v Lysej pod Makytou.

       

     • Dištančná výuka od 25.1.2021

     • Vážení rodičia a žiaci,

      v týždni od 25.1.2021 aj naďalej pokračuje výuka vo všetkých ročníkoch základnej školy dištančnou formou. 

      Žiaci sa budú vzdelávať vo vybratých vzdelávacích oblastiach a predmetoch, to znamená, že budú postupovať podľa pokynov na EduPage od vyučujúcich a triednych učiteľov. 

       

       

       

     • Náročný lockdown - ako ho zvládnuť?

     • Dá sa v období lockdownu spoľahnúť na odbornú pomoc? Čo sú procesné štandardy a ako môžu pomôcť rodinám? 

      Po prvý raz v novom roku sa odborníci z Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie (VÚDPaP) prihovárajú na tému o náročnom lockdowne a ako ho zvládnuť. Rozhovor si môžete vypočuť kliknutím na nasledujúci odkaz: 

      Náročný lockdown - ako ho zvládnuť? 

      _____________________________________________________________

      Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie (VÚDPaP) je priamo riadená príspevková organizácia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Ako rezortné vedecko-výskumné pracovisko sa zameriava na riešenie otázok a aktuálnych potrieb vyplývajúcich z výchovno-vzdelávacej praxe z pohľadu psychologických vied. Zaoberá sa komplex­ným skúmaním psychického vývinu a osobnostného rozvoja detí v norme i patológii, skúma činitele a podmienky vývinu, možnosti jeho optimalizá­cie v rodine, škole i ďalších zariadeniach a inštitúciách, rozpracúva problematiku psychologickej starostlivosti o de­ti a realizuje výskumné projekty na národnej i medzinárodnej úrovni. /zdroj: minedu.sk/

     • Výučba žiakov od 18. januára 2021

     • Vážení rodičia!

      S ohľadom na pretrvávajúcu zlú epidemiologickú situáciu žiaci všetkých ročníkov pokračujú od pondelka 18. januára 2021 vo vyučovaní dištančnou formou.

      Dištančná výučba naďalej prebieha podľa platného rozvrhu hodín, t. j. každý pracovný deň od 7:30 do konca vyučovania podľa rozvrhu v danej triede.

      Hudobná výchova, výtvarná výchova, telesná výchova, občianska náuka, informatika, technika, pracovné vyučovanie, náboženská a etická výchova sa vyučovať nebudú až do odvolania.  

      Hodiny sú organizované cez EduPage a Zoom podľa aktuálnych informácií vyučujúcich. Je nutné, aby sa všetci žiaci zúčastňovali vyučovania aktívnou účasťou. Absencie budú evidované a rodičia ich musia riadne ospravedlňovať.

      Počas dištančného vzdelávania sa pre žiakov nepripravuje strava. 

      V prípade nejasností, prípadne technických problémov, kontaktujte prosím triedneho učiteľa alebo riaditeľku školy.

                                                                                                          Mgr. Marcela Lysá, riaditeľka školy

     • Projekt TASR - Nebuď otrok drog

     • Pozrite si na stránke našej školy (v module Žiaci a rodičia - Výchovný poradca) relácie „Opýtaj sa hviezdy“ s  MUDr. Ľubomírom Okruhlicom - hlavným odborníkom MZSR pre adiktológiu a riaditeľom Centra pre liečbu drogových závislostí a známymi osobnosťami Ondrejom Kandráčom, Marekom Slovákom, Celeste Buckingham, Viktorom Vinczem, Ferom Jokeom a Matejom Tóthom. Relácie vznikli ako súčasť projektu TASR Nebuď otrok drog 6 realizovaného s podporou Ministerstva zdravotníctva SR.

       

             Dozviete sa:

      • Aké sú príčiny závislostí? Dá sa zo zavislostí vyliečiť? 
      • „Je zlé, keď sa alkohol stane pánom situácie a dôvodom na oslavu,“ vystríha pre nástrahami návykových látok Kandráč, ktorý podľa svojich slov pozná aj kolegov z hudobnej brandže, ktorí prepadli alkoholu či drogám, na čo je smutný pohľad.
      • „S dopingom som sa vo svojom okolí nestretol, fungujeme bez neho,“ tvrdí slovenský hokejista Marek Slovák. Vďaka športu nikdy necítil potrebu skúsiť drogy, rovnako nepodľahol ani cigaretám a verí, že nezačne ani po skončení kariéry. 
      • Ako sa jej v umeleckej brandži podarilo vyhnúť drogám a ako zvláda stres?- S akou závislosťou bojuje doteraz? - Ktorá krajina je pre ňu domovom a v akom jazyku sa jej sníva?Na tieto a mnoho ďalších otázok odpovedá Celeste Buckingham.
      •  Ako zvláda stres a aké je jeho životné krédo odpovedá Viktor Vincze.
      • “Zabúdame na to, čo bude po užití drogy, chceme žiť tu a teraz, ale nemyslíme na to, čo môže nastať potom,” myslí si Fero Joke, influencer, ktorý dosahuje veľké úspechy na sociálnych sieťach. S úsmevom vyzýva mladú generáciu: “Piť alkohol a fajčiť vôbec nie je sexi, nerobte to!” Dozviete sa aj to, čo zaujíma jeho mladších spolužiakov zo strednej školy, ktorú kedysi navštevoval.
      • O športových úspechoch Mateja Tótha, ale aj o úskaliach, ktoré so sebou kariéra športovca prináša. 

      Zdroj: nebudotrokdrog.sk a skolske.sk

     • Plošné testovanie v našej obci

     • Vážení rodičia!

       

      Obecný úrad v Lysej pod Makytou v spolupráci s mestom Púchov organizuje v termíne 9. - 10.1.2021 celoplošné testovanie na COVID-19, ktoré bude prebiehať v Kultúrnom dome v Lysej pod Makytou v čase 8:00 - 20:00 s prestávkou na obed.

       

      Ďalšie testovanie je plánované na 22. - 24.1.2021, pričom podrobnosti kde a ako prebehne ešte nie sú známe.

       

      Podľa posledných vyjadrení ministra školstva a vydaných manuálov k nástupu do škôl je odporúčaný postup nasledovný:

      1. Deti do MŠ a žiaci na 1.stupni ZŠ by mohli nastúpiť od 18.1.2021 po negatívnom výsledku testovania zákonných zástupcov a zamestnancov školy.

      2. Žiaci 2.stupňa ZŠ by mohli nastúpiť do školy od 25.1.2021 po negatívnom výsledku testovania žiakov, zákonných zástupcov a zamestnancov školy.

       

      Zatiaľ nie sú známe žiadne odporúčania ohľadne termínov ako dlho pred nástupom do školy treba  testovanie absolvovať, prípadne v akých intervaloch by sa malo opakovať. To znamená, že ak ste sa, vážení rodičia rozhodli, že chcete, aby Vaše dieťa chodilo do MŠ/ZŠ  prezenčne, je na Vašom zvážení kedy a kde sa dáte otestovať.

       

       Pre nástup do MŠ by bolo otestovanie sa v termíne 9.-10.1.2021 v našej obci  predbežne vyhovujúce.

       

      Informácie z MŠVVaŠ ohľadne nástupu do škôl môžete čerpať zo stránok:

      www.minedu.sk

      www.ucimenadialku.sk

       

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou, Lysá pod Makytou č.44, 020 54 Lysá pod Makytou
   • zslysapodmakytou@gmail.com
   • zskolalysa@gmail.com
   • Základná škola: zástupkyňa RŠ, ekonómka: 042/4680070 riaditeľka ZŠ: 0917 545 179 Školská jedáleň pri ZŠ: 042/4680033 Materská škola,ŠJ pri MŠ: 042/4680063
   • Lysá pod Makytou č. 44, 020 54 Lysá pod Makytou
   • 31202471
   • 2021354995
   • zslysa@gmail.com
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje