• Postup pri podávaní žiadosti

     Podľa § 20 zákona č.245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákonný zástupca dieťaťa je povinný prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole (ďalej len zápis). Povinná školská dochádzka začína začiatkom školského roka, ktorý nasleduje po dni, keď dieťa dovŕši šiesty rok veku a dosiahne školskú spôsobilosť.

     Základná škola začína konanie vo veci zápisu na základe podnetu zákonného zástupcu dieťaťa. Týmto podnetom je písomná žiadosť - Prihláška na plnenie povinnej školskej dochádzky (ďalej len "prihláška"), vyplnená zákonným zástupcom. 

      

     1. Zápis elektronickou formou
     • prostredníctvom ELEKTRONICKEJ PRIHLÁŠKY - formulár nájdete na našej webovej stránke v časti  O ŠKOLE - Základné informácie - Elektronická prihláška.
     • prostredníctvom ELEKTRONICKEJ SCHRÁNKY - Zákonný zástupca môže základnej škole poskytnúť osobné údaje potrebné pred zápisom aj prostredníctvom elektronického podania doručeného do elektronickej schránky základnej školy alebo prostredníctvom elektronického dokumentu, ktorý je autorizovaný kvalifikovaným elektornickým podpisom. 

      

     1. Zápis papierovou formou 
     • Ak zákonný zástupca nemá možnosť so základnou školou komunikovať elektronicky, môže si vyzdvihnúť tlačivo prihlášky v základnej škole. Po vyplnení a podpísaní ho doručí do školy podľa pokynu riaditeľa školy. Všetky kontakty so školou sa uskutočnia s dodržiavaním hygienicko-epidemiologických opatrení.
     • Tlačivo Prihláška na plnenie povinnej školskej dochádzky

      

     Žiak plní povinnú školskú dochádzku v základnej škole v školskom obvode, v ktorom má trvalý pobyt (ďalej len "spádová škola"), ak pre neho zákonný zástupca nevyberie inú základnú školu. Žiak môže plniť povinnú školskú dochádzku v inej ako spádovej škole, ak ho riaditeľ tejto školy prijme na základné vzdelávanie. Riaditelia škôl sú však povinní prednostne prijímať deti s trvalým pobytom v školskom obvode.

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou, Lysá pod Makytou č.44, 020 54 Lysá pod Makytou
   • zslysapodmakytou@gmail.com
   • zskolalysa@gmail.com
   • Základná škola: zástupkyňa RŠ, ekonómka: 042/4680070 riaditeľka ZŠ: 0917 545 179 Školská jedáleň pri ZŠ: 042/4680033 Materská škola,ŠJ pri MŠ: 042/4680063
   • Lysá pod Makytou č. 44, 020 54 Lysá pod Makytou
   • 31202471
   • 2021354995
   • zslysa@gmail.com
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje