• Základné informácie

    • Prijímanie detí na predprimárne vzdelávanie v materskej škole upravuje Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých predpisov a Vyhláška č. 306/2008 o materskej škole v znení neskorších predpisov. V zmysle týchto dokumentov je predprimárne vzdelávanie poskytované v materských školách, v ktorých je skĺbená starostlivosť so vzdelávaním. Materská škola podporuje osobnostný rozvoj detí v oblasti sociálno-emocionálnej, intelektuálnej, telesnej, morálnej, estetickej, rozvíja schopnosti a zručnosti, utvára predpoklady na ďalšie vzdelávanie. Pripravuje deti na život v spoločnosti v súlade s ich individuálnymi a vekovými osobitosťami.

     Na predprimárne vzdelávanie sa prijímajú deti od troch rokov veku, výnimočne je možné prijať dieťa od dovŕšenia dvoch rokov veku, ak sú na to v materskej škole vytvorené vhodné kapacitné, personálne, materiálne a iné podmienky. Prednostne sa prijímajú deti, pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné. Predprimárne vzdelávanie je povinné pre dieťa, ktoré dosiahlo 5 rokov veku do 31. augusta, ktorý predchádza začiatku školského roka, od ktorého bude dieťa plniť povinnú školskú dochádzku v základnej škole.   

      

      

      

     Podmienky prijatia dieťaťa na predprimárne vzdelávanie

      

     Dieťa sa na predprimárne vzdelávanie prijíma na základe Žiadosti o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie, ktorú podáva zákonný zástupca riaditeľovi materskej školy spolu s potvrdením o zdravotnej spôsobilosti od všeobecného lekára pre deti a dorast; potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa obsahuje aj údaj o povinnom očkovaní.

      

     Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, k žiadosti o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie sa prikladá aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast

      

     Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie sa podáva v období od 1. do 31. mája. Konkrétny termín, miesto a spôsob podávania žiadostí, ako aj podmienky prijímania detí do materskej školy, zverejní riaditeľ školy po dohode so zriaďovateľom na verejne dostupnom mieste, vrátane webovej stránky školy. S ohľadom na kapacitné možnosti materskej školy je možné prijať dieťa na predprimárne vzdelávanie aj v priebehu školského roka.

      

     O prijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie rozhoduje riaditeľ školy na základe osobitného predpisu. Povinné predprimárne vzdelávanie plní dieťa v materskej škole v obci, v ktorej má trvalý pobyt, ak zákonný zástupca nevyberie pre dieťa inú školu. Dieťa môže plniť povinné predprimárne vzdelávanie aj v inej ako spádovej škole, ak ho riaditeľ tejto školy prijme na predprimárne vzdelávanie. Riaditeľ spádovej školy je povinný prednostne prijať na povinné predprimárne vzdelávanie deti s trvalým pobytom v obci.

      

      

      

     Dochádzka detí do MŠ:

      

     • Do materskej školy sa privádzajú zdravé deti.

     • Učiteľka môže odmietnuť prevziať dieťa v prípade ak zistí, že jeho zdravotný stav nie je vhodný na prijatie.

     • Deti sa odovzdávajú učiteľke v triede do 7:30  hod. ráno.

     • Na neskorší ranný príchod upozorní zákonný zástupca dieťaťa učiteľku deň vopred, alebo ráno osobne, telefonicky do 7:00 hod.

     • Prevzatie dieťaťa z MŠ prebieha v čase od 15,00 hod. do 16,00 hod.

     • Ak dieťa počas dňa ochorie, izoluje sa od ostatných detí, zákonnému zástupcovi sa oznámi ochorenie s následným prevzatím dieťaťa.

     • Ak je dieťa neprítomné 5 dní, zákonný zástupca je povinný oznámiť dôvod neprítomnosti a v deň nástupu predložiť potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa.

     • Na prevzatie dieťaťa môže zákonný zástupca písomne splnomocniť inú osobu, alebo dieťa staršie ako 10 rokov

      

      

     Zrušenie/prerušenie školskej dochádzky

     Je možné len na základe podania Žiadosti o zrušenie školskej dochádzky Žiadosti o prerušenie školskej dochádzky

      

     Poplatky:

     Za pobyt dieťaťa v materskej škole prispieva zákonný zástupca na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy 20,00 € mesačne (číslo účtu SK30 5600 0000 0072 1656 5002). Tento príspevok sa uhrádza najneskôr do 10. dňa aktuálneho mesiaca (t.j. platba za september má byť uhradená do 10. septembra). Výšku príspevku určuje zriaďovateľ všeobecne záväzným nariadením. 


     Príspevok za dieťa sa neuhrádza, ak sú splnené tieto podmienky:

     1. dieťa má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky

     2. zákonný zástupca dieťaťa je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi

     3. dieťa je umiestnené v materskej škole na základe rozhodnutia súdu

     Príspevok za dieťa na základe rozhodnutia zriaďovateľa (odpustenie príspevku) sa neuhrádza, ak dieťa nedochádzalo do materskej školy v čase školských prázdnin alebo bola prerušená prevádzka materskej školy zapríčinená zriaďovateľom alebo inými závažnými dôvodmi.    

      

     Okrem príspevku za pobyt, uhrádza zákonný zástupca dieťaťa príspevok za stravovanie. Pokiaľ má dieťa jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky, neplatí za stravu, ale postupuje sa osobitým spôsobom. (Podrobnejšie informácie o výške príspevku za stravovanie a spôsobe úhrady sú uvedené v module ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ v časti MATERSKÁ ŠKOLA.)

      

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou, Lysá pod Makytou č.44, 020 54 Lysá pod Makytou
   • zslysapodmakytou@gmail.com
   • zskolalysa@gmail.com
   • Základná škola: zástupkyňa RŠ, ekonómka: 042/4680070 riaditeľka ZŠ: 0917 545 179 Školská jedáleň pri ZŠ: 042/4680033 Materská škola,ŠJ pri MŠ: 042/4680063
   • Lysá pod Makytou č. 44, 020 54 Lysá pod Makytou
   • 31202471
   • 2021354995
   • zslysa@gmail.com
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje