• Základná škola s materskou školou Lysá pod Makytou 44 realizuje od októbra 2019 pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR projekt Zlepšenie vzdelávacích výsledkov žiakov so ŠVVP a zdravotne znevýhodnených.

      

     Cieľom projektu na našej škole je zabezpečiť pomocou práce asistentky učiteľa zlepšenie prístupu ku kvalitnému vzdelávaniu a zlepšeniu vzdelávacích výsledkov a kompetencií žiakov. Aktivity projektu prispievajú k pripravenosti žiakov na prechod na nadväzujúci stupeň vzdelávania, podporu rovnakého prístupu ku kvalitnému a inkluzívnemu vzdelávaniu. Špecifická pozornosť je venovaná zlepšovaniu školského prospechu žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, s dôrazom na žiakov so ŠVVP a zdravotným znevýhodnením.

      

     Činnosti vykonávané asistentom učiteľa vo výchovno-vzdelávacom procese:

     • spolupráca s učiteľom v triede a s pedagogickými zamestnancami školy;
     • uľahčovanie adaptácie žiaka, pomáhanie pri prekonávaní bariér, ktoré plynú zo zdravotného znevýhodnenia žiaka;
     • spoluorganizovanie činností žiaka počas výchovno-vzdelávacieho procesu v súlade s pokynmi učiteľa;
     • tvorba učebných pomôcok;
     • práca so žiakmi vo voľnočasových aktivitách organizovaných školou;
     • spolupráca s rodinou (komunikácia s rodičmi žiaka o procese výchovy a vzdelávania, oboznamovanie sa so zdravotným stavom žiaka a jeho rodinným prostredím);
     • oblasť vzdelávacích aktivít (účasť na vzdelávacích podujatiach určených pre asistentov učiteľa organizovanými školami alebo inými inštitúciami akreditovanými na túto činnosť).

      

      

           Desatoro  asistentky učiteľa na našej škole:

     1. Asistentka pomáha žiakovi pripraviť pomôcky na vyučovanie.
     2. Pomáha žiakovi pochopiť - zjednodušiť znenie úlohy/textu tak, aby mu porozumel.
     3. Vysvetľuje javy a poučky, ktorým dieťa nerozumie.
     4. Ak žiak nestíha pracovať s triedou, asistentka s ním pracuje jeho vlastným tempom.
     5. Diktuje žiakovi poznámky, ak ich žiak nestíha prečítať z tabule, pomáha mu vypracovať poznámky pomocou učebnice.
     6. Pri písaní písomnej práce asistentka zjednodušuje zadania úloh a viackrát sa ich snaží žiakovi vysvetliť tak, aby otázke pochopil a dokázal na ňu odpovedať.
     7. Pre uľahčenie pochopenia preberaného učiva, vytvára asistentka rôzne pomôcky, tabuľky schválené učiteľom.
     8. Pomáha deťom aj v reálnych situáciách v škole, napr. na dvore školy cez veľkú prestávku, v jedálni počas obeda...
     9. Asistentka sa vopred rozpráva s učiteľom, čo sa bude na hodine preberať, po jej skončení odkomunikuje jej priebeh.
     10. Asistentka je žiakovi oporou, povzbudzuje žiaka nielen pri písaní písomných prác, ale i pri odpovedi pri tabuli, udržiava so žiakom očný kontakt, ktorým žiak nadobúda istotu.

      

     Pre základné informácie o projekte  "Zlepšenie vzdelávacích výsledkov žiakov so ŠVVP a zdravotným znevýhodnením v ZŠ Lysá pod Makytou" kliknite na odkaz https://zslysapodmakytou.edupage.org/news/#news-1381 .

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou, Lysá pod Makytou č.44, 020 54 Lysá pod Makytou
   • zslysapodmakytou@gmail.com
   • zskolalysa@gmail.com
   • Základná škola: zástupkyňa RŠ, ekonómka: 042/4680070 riaditeľka ZŠ: 0917 545 179 Školská jedáleň pri ZŠ: 042/4680033 Materská škola,ŠJ pri MŠ: 042/4680063
   • Lysá pod Makytou č. 44, 020 54 Lysá pod Makytou
   • 31202471
   • 2021354995
   • zslysa@gmail.com
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje