• Profil školy

    • Základná škola v Lysej pod Makytou sa nachádza v ústredí obce. Jej súčasťou je samostatne stojaca budova materskej školy a budova školskej jedálne, kde je aj školský klub detí. Základnú školu navštevuje 194 žiakov a materskú školu 59 detí (stav k 15. septembru 2020).

     Zriaďovateľom základnej školy je OcÚ Lysá pod Makytou a starosta obce. Od 1.1.1998 je škola právnym subjektom a od 1.7.2008 došlo k spojeniu s materskou školou. Nakoľko obec je dlhá a má miestne časti Dešná a Strelenka, žiaci zo vzdialenejších častí do školy dochádzajú autobusom.

     O kvalitný vyučovací proces sa stará 17 pedagogických zamestnancov pod vedením riaditeľky Mgr. Marcely Lysej. V materskej škole sa vyučuje podľa ISCEDu 0 a Školského vzdelávacieho programu „Predškolák objavuje“. V základnej škole sa vyučuje na prvom stupni podľa ISCEDu 1 a Školského vzdelávacieho programu pre 1. stupeň. V 5. – 9. ročníku sa vyučuje podľa  ISCEDu 2 a podľa Školského vzdelávacieho programu. Vyučujúci jednotlivých predmetov sa riadia platnými učebnými osnovami, na základe ktorých si vypracujú učebné plány k danému predmetu.

      

     V škole pracuje 12 záujmových krúžkov. V dvoch oddeleniach školského klubu trávi popoludnie 46 žiakov (stav k 15. septembru 2020).

      

     V roku 2007 bola v škole zrekonštruovaná elektroinštalácia a vymaľované priestory školy. V rokoch 2008 - 2009 prebehla ďalšia rekonštrukcia základnej školy, materskej školy a školskej jedálne. Projekt bol spolufinancovaný z ESF. V júni 2018 bol presťahovaný školský klub detí z prízemia budovy školskej jedálne do zrekonštruovaných priestorov na poschodí. Po presťahovaní sa uvoľnený priestor na prízemí upravil pre výučbu techniky žiakov na druhom stupni ZŠ. 

      

     Víziou našej školy je vytváranie priaznivej atmosféry a podmienok na výchovu a vzdelávanie, vedúcej k maximálnym výkonom s prihliadnutím na schopnosti a nadanie žiakov, aby školu opúšťali absolventi jazykovo zdatní, počítačovo gramotní, dobrí ľudia pripravení na ďalšie vzdelávanie a bežný život.

      

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou, Lysá pod Makytou č.44, 020 54 Lysá pod Makytou
   • zslysapodmakytou@gmail.com
   • zskolalysa@gmail.com
   • Základná škola: zástupkyňa RŠ, ekonómka: 042/4680070 riaditeľka ZŠ: 0917 545 179 Školská jedáleň pri ZŠ: 042/4680033 Materská škola,ŠJ pri MŠ: 042/4680063
   • Lysá pod Makytou č. 44, 020 54 Lysá pod Makytou
   • 31202471
   • 2021354995
   • zslysa@gmail.com
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje