• Školský vzdelávací program

    • Základná škola s materskou školou

     Lysá pod Makytou

     020 54 Lysá pod Makytou 44

      

      

     Číslo:  168/2019

      

     Školský vzdelávací program

      


      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     Motto: Škola je pre žiakov a nie žiaci pre školu.

     Má žiakov pripraviť pre život, nie o život.

      

      

     ŠkVP bol prerokovaný na pedagogickej rade dňa 30.8.2019,

     na rade školy dňa

     s účinnosťou od 1.septembra 2019.

      

      

      

                                                                                                                                                              

                                                                                                                        Mgr. Marcela Lysá

                                                                                                     riaditeľka školy                                                                     

                           

      

      

      

      

      

                                                                                          

     Záznamy o platnosti a revíziách školského vzdelávacieho programu

      

     Školský vzdelávací program

     nadobudol účinnosť dňom 1.9.2008 s platnosťou pre 1. a 5. ročník základnej školy

      

                  Zmeny programu:

      

     Dátum

     Dôvod zmeny

     Predmet úpravy (doplnky, inovácie,zmeny)

     26.8.2009

     ďalší rok školskej reformy

     zmena tabuľky „Rámcový a školský učebný plán“, škol. rok 2009/2010- doplnenie 2. a 6. roč.

     26.8.2009

     zmena školského UP

     doplnenie „Poznámky k učebnému plánu“, novovzniknuté predmety

     26.8.2009

     školská reforma

     doplnenie – Učebné osnovy pre 2. a 6. ročník

     26.8.2009

     zákon 245/2008

     ŠkVP pre materskú školu

     26.8.2009

     zákon 245/2008

     doplnenie – Výchovný program pre ŠKD

      

      

      

     25.8.2010

     ďalší rok školskej reformy

     zmena tabuľky „Rámcový a školský učebný plán“, škol. rok 2010/2011- doplnenie 3. a 7. roč.

     25.8.2010

     zmena školského UP

     doplnenie „Poznámky k učebnému plánu“, novovzniknuté predmety

     25.8.2010

     školská reforma

     doplnenie – Učebné osnovy pre 3. a 7. ročník

     5.9.2011

     ďalší rok školskej reformy

     zmena tabuľky „Rámcový a školský učebný plán“, škol. rok 2011/2012- doplnenie 4. a 8. roč.

     5.9.2011

     zmena školského UP

     doplnenie „Poznámky k učebnému plánu“, novovzniknuté predmety

     5.9.2011

     školská reforma

     doplnenie – Učebné osnovy pre 4. a 8. ročník

     30.08.2012

     ďalší rok školskej reformy

     zmena tabuľky „Rámcový a školský učebný plán“, škol. rok 2012/2013- doplnenie 9. roč.

     30.08.2012

      

     zmena školského UP

     doplnenie „Poznámky k učebnému plánu“

     30.08.2012

     školská reforma

     doplnenie – Učebné osnovy pre 9. ročník

     27.08.2015

     inovácia ŠVP

     inovácia – Učebné osnovy pre 1. a 5.ročník

     27.08.2015

     inovácia ŠVP

     zmena tabuliek „Rámcový a školský učebný plán“ podľa inovovaného ŠVP  pre 1. a 5.ročník

     26.08.2016

     ďalší rok inovácie ŠVP

     inovácia – Učebné osnovy pre 2. a 6.ročník

     26.08.2016

     ďalší rok inovácie ŠVP

     zmena tabuliek „Rámcový a školský učebný plán“ podľa inovovaného ŠVP pre 2. a 6. ročník

     24.08.2017

     ďalší rok inovácie ŠVP

     zmena tabuliek „Rámcový a školský učebný plán“ podľa inovovaného ŠVP pre 3. a 7. ročník

     28.08.2018

     ďalší rok inovácie ŠVP

     zmena tabuliek „Rámcový a školský učebný plán“ podľa inovovaného ŠVP pre 4. a 8. ročník

     28.08.2019

     posledný rok inovácie ŠVP

     zmena tabuliek „Rámcový a školský učebný plán“ podľa inovovaného ŠVP pre 9. ročník

      

      

      

      

      

      

     Všeobecné údaje

      

     Predkladateľ:

     Škola:                                     Základná škola s materskou školou Lysá pod Makytou

     Druh školy:                             štátna

     Adresa:                                   020 54 Lysá pod Makytou 44

     IČO:                                       31202471

     Riaditeľ školy:                        Mgr. Marcela Lysá

     Kontakty:                               042/4710259, 0902371259

                                                     e-mail: zslysa@gmail.com

      

      

     Stupeň vzdelania:                   ISCED0 – Predprimárne

                                                     dĺžka vzdelávania 1 rok

                                                     doklad: osvedčenie

      

      

     Stupeň vzdelania:                   ISCED1 – Primárne vzdelanie

                                                     dĺžka štúdia 4 roky

                                                     doklad: vysvedčenie s doložkou

      

     Stupeň vzdelania:                   ISCED2 – Nižšie stredné  vzdelanie

                                                     dĺžka štúdia 5 rokov

                                                     doklad: vysvedčenie s doložkou

      

     Vyučovací jazyk:                    slovenský

      

     Študijná forma:                       denná

      

                                                                e-mail: skola@zslysa.edu.sk, web: www.zslysapodmakytou.edupage.org

      

      

     Zriaďovateľ:                         Obec Lysá pod Makytou

     Adresa:                                   020 54 Lysá pod Makytou č. 1

     Kontakty:                               042/4680071

                                                    e-mail:obec@lysapodmakytou.sk

      

      

      

      

      

      

      

      

      1.Všeobecná charakteristika školy – východiskový stav

      

      

      

      1.1Základné údaje  o škole

      

     1.1.1 História školy

      

     Základná škola bola vybudovaná a otvorená v roku 1961. Od 1. januára 1998 bola samostatná rozpočtová orgánizácia. Základná škola s materskou školou v Lysej pod Makytou je spojeným právnym subjektom zaradeným do siete škôl od 1.júla 2008.

      

     Škola poskytuje základné vzdelanie s jazykovým zameraním.

     Od 1.1.2014 je riaditeľkou školy Mgr. Marcela Lysá, zástupkyňou pre ZŠ je Mgr. Eva Knapková, zástupkyňou pre MŠ je od 1.1.2017 Mgr. Jana Barnincová.

      

     1.1.2 Priestorové a materiálno-technické podmienky školy

      

     Prevádzka školy sa uskutočňuje v troch samostatných budovách – budova ZŠ, kde je 10 tried s počtom  žiakov do 200, budova materskej školy, kde sú 3 triedy (počet detí sa pohybuje od 50 do 64), budova  školského stravovania a ŠKD, v ŠKD je  od 55 do 66 žiakov.

      

     Všetky budovy sa nachádzajú v pekne upravenom areáli.   

      

     Materiálne a technické zabezpečenie vyučovania sa každoročne zlepšuje a je na  dobrej úrovni. IKT, učebné pomôcky, študijný materiál a softvérové  vybavenie s výukovými programami je pravidelne dopĺňané z prostriedkov rozpočtu školy, z financií rodičovského združenia, z realizovaných projektov aj vďaka vzdelávaniu učiteľov. Všetky finančné prostriedky takto získané boli použité na zlepšenie podmienok a kvality vyučovania.   

     Každá trieda má svoju kmeňovú učebňu. Tieto postupne zariaďujeme novým školským nábytkom, novými tabuľami, v ročníkoch 1.-4. kobercami.

     Vyučovaniu ANJ slúži jazykové laboratórium s internetom a dataprojektorom. Ďalšie špeciálne učebne sú učebňa NEJ s interaktívnou tabuľou a internetom, učebňa informatiky s interaktívnou tabuľou, 19 žiackymi a 1 učiteľskou stanicou zapojenými systémom ZERO KLIENT a odborná učebňa fyziky a chémie  s interaktívnou tabuľou a 16 notebookmi.

     Vybavenie školy modernými učebnými pomôckami, didaktickou technikou a prostriedkami IKT sa realizuje postupne podľa priorít a finančných možností školy. Vo všetkých učebniach je premietacie plátno, dataprojektor s počítačom s pripojením na internet.

     Budova základnej školy, materskej školy a školskej jedálne prešla v rokoch 2007 - 2009 rozsiahlou rekonštrukciou. V budove materskej šoly prebehla v r. 2016 rekonštrukcia – dostavba jednej učebne so zázemím vďaka poskytnutiu dotácie MŠVVaŠ SR - rozširovanie kapacít MŠ. V r. 2018 boli dorobené dve učebne a príslušné sociálne zariadenia v podkroví budovy školskej jedálne, čo umožnilo premiestnenie ŠKD do priestrannejších učební vhodných pre dve oddelenia. Zároveň sa uvoľnila jedna učebňa na prízemí tejto budovy, ktorá sa upravila na dielňu na vyučovanie predmetu technika.

      

     Pri škole sa nachádza futbalové ihrisko, doskočisko pre skok do diaľky, konštrukcia na šplh, asfaltové plochy pre loptové hry, multifunkčné ihrisko a trávnaté parkové plochy. Škola nemá telocvičňu.

     Zariadenie školského stravovania pri ZŠ a pri MŠ pripravuje jedno hlavné jedlo a doplnkovú stravu denne pre deti MŠ, ZŠ, zamestnancov a v prípade záujmu aj pre cudzích stravníkov.

                

     Sťažené podmienky pretrvávajú pri vyučovaní telesnej výchovy. Škola nemá telocvičňu a v prípade nevhodných poveternostných podmienok, kedy sa nedá využiť školský areál a okolitá príroda, telesnú výchovu vyučujeme v provizórnych podmienkach,  na chodbách školy.

      

     Hygienické podmienky školy sú na požadovanej úrovni. Pracovné podmienky pedagogických zamestnancov sú v rámci priestorových možností na veľmi dobrej úrovni. Pedagogický zbor využíva na prácu vhodne zariadenú zborovňu s dostatkom IKT a pripojením na internet. Výchovná poradkyňa nemá vyčlenený samostatný priestor na nerušenú prácu so žiakmi a rodičmi, v popoludňajších hodinách na tieto učely využíva učebňu ANJ.

     Pracovné podmienky ostatných zamestnancov sú na štandardnej úrovni. Vedenie školy a ekonómka pracujú v upravených priestoroch v postačujúco materiálne aj technicky vybavených kanceláriách.

     Školník – údržbár má svoju malú samostatnú dielňu s potrebným vybavením na vykonávanie bežnej údržby. Upratovačky majú nevhodnú šatňu.

      

     1.1.3 Charakteristika žiakov

      

     Základná škola vzdeláva väčšinu žiakov z centrálnej časti obce a časť žiakov dochádza z miestnych častí Strelenka a Dešná.

     Dostupnosť školy je pre žiakov z  miestnej časti Dešná a Strelenka málo vyhovujúca. Autobus, ktorý vozí žiakov po vyučovaní, odchádza o 13:05 z autobusovej zastávky pri škole. Možnosť účasti dochádzajúcich žiakov na popoludňajších vyučovacích a mimovyučovacích aktivitách a celá organizácia vyučovania je obmedzená autobusovými spojmi, prípadne vlastnými možnosťami dopravy rodičmi.

     V škole je 17 začlenených žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami z toho 1 žiak začlenený ako žiak zo sociálne znevýhodneného prostredia.

      

     1.1.4 Personálne zabezpečenie vyučovania

      

     Vyučovanie a výchovnú činnosť v materskej škole, základnej škole a v školskom klube detí zabezpečuje  kvalifikovaný pedagogický kolektív učiteľov MŠ, ZŠ a vychovávateľky ŠKD s pedagogickou aj odbornou spôsobilosťou.

     V základnej škole je zamestnaných 17 učiteľov, z toho 5 učiteľov s pedagogickou spôsobilosťou pre učiteľstvo 1. stupňa, 12 učiteľov má kvalifikáciu pre 2. stupeň ZŠ a asistentka učiteľa. Aprobačná skladba učiteľov nie je postačujúca, na menšej škole nie je možné zabezpečiť vyučovanie so 100 % odbornosťou.

     Učitelia pracujú v liberálnom prostredí, ktoré im umožňuje využitie najvhodnejších metód, výukových stratégii a vlastného tvorivého prístupu. Dôležitým prvkom ja aktivita zamestnancov školy v oblasti vlastného vzdelávania po odbornej stránke, ale i počítačovej gramotnosti, nových trendov vo vyučovaní.

     Pozitívnym rysom je snaha všetkých pedagógov využívať modernú techniku i metódy vyučovania (napr. výukové portály, interaktívne tabule).

     V škole pracuje výchovná poradkyňa,  ktorá poskytuje žiakom i rodičom odbornú pomoc. Väčšina vyučujúcich neustále pracuje na svojom ďalšom vzdelávaní.

     Ako poradný orgán riaditeľa školy pracuje metodické združenie 1. stupňa  a 4 predmetové komisie pre jednotlivé vzdelávacie oblasti.

      

      1.1.5 Odborný rast  zamestnancov  školy

      

     Ďalšie vzdelávanie všetkých zamestnacov, osobitne učiteľov, je na našej škole podporované, pretože je základom úspechu pri zvyšovaní úrovne vyučovacieho a výchovného pôsobenia na žiakov a plnení cieľov školy. Vedenie školy za priority v oblasti vzdelávania pedagogických zamestnancov považuje:

     • uvádzanie začínajúcich učiteľov do pedagogickej praxe (adaptačné vzdelávanie),
     • zvyšovanie a rozširovanie odbornosti učiteľov  podľa potrieb školy,
     • vzdelávanie manažmentu školy,
     • prípravu pedagogických zamestnancov na zvyšovanie si svojich kompetencií v oblasti jazykových spôsobilostí a schopností efektívne pracovať s IKT,
     • účasť na vzdelávacích aktivitách, ktoré organizujú MC, ŠPÚ, vysoké školy, akreditované inštitúcie,
     • motivovanie pedagogických zamestnancov pre neustále sebavzdelávanie,
     • zdokonaľovanie osobnostných vlastností pedagogických zamestnancov, spôsobilostí pre tvorbu efektívnych vzťahov, riešenie konfliktov, komunikáciu a pod.,
     • prípravu pedagogických zamestnancov na výkon špecializovaných funkcií, napr. triedny učiteľ, výchovný poradca, vedúci predmetovej komisie a podobne,
     • prípravu pedagogických zamestnancov pre výkon činností nevyhnutných pre rozvoj školského systému, napr. tvorba ŠkVP, tvorba učebných osnov, učebných plánov, štandardov,
     • prípravu pedagogických zamestnancov pre prácu s modernými materiálnymi prostriedkami, ako je interaktívna tabuľa, videotechnikou, výpočtovou technikou a pod.,
     • podnecovanie a rozvíjanie tvorivosti pedagogických zamestnancov,
     • prípravu pedagogických zamestnancov na získanie prvej a druhej atestácie.

      

      1.1.6 Organizácia prijímacieho konania

      

     Do 1. ročníka sa prijíma dieťa, ktoré splnilo vekovú podmienku – dovŕšilo 6. rok veku do 31. augusta roku, v ktorom má začať plniť povinnú školskú dochádzku a vyhovelo podmienkam zápisu. Zápis sa uskutočňuje rozprávkovou alebo inou zaujímavou formou za účasti pedagógov 1. stupňa, v prítomnosti učiteliek z materskej školy a rodičov.

     Riaditeľka školy vydá rozhodnutie o prijatí, alebo neprijatí dieťaťa do školy najneskôr do 15. júna, ktorý predchádza začiatku školského roka, v ktorom sa má základné vzdelávanie začať. Prednostne sú prijatí žiaci zo školského obvodu, nakoľko sme limitovaní kapacitnými  podmienkami.

      

     1.1.7 Škola ako životný priestor

      

     Aby sa žiaci i pedagógovia cítili v škole čo najpríjemnejšie, treba klásť dôraz na upravené a estetické prostredie tried, chodieb i školského dvora a okolia školy. Aktuálne informovanie o aktivitách školy napomáha budovať priateľskú atmosféru medzi žiakmi navzájom ako aj medzi žiakmi a pedagógmi a pedagógmi a rodičmi.

     Život školy  mapuje a prezentuje školský časopis ŠKOLÁK. V školskom klube detí vychádza časopis DÚHA, o  pripravovaných a uskutočnených podujatiach je žiacka, rodičovská aj široká verejnosť informovaná tiež prostredníctvom web stránky našej školy a prostredníctvom sms info.

     V triedach i na chodbe školy sa pravidelne vymieňa zimná, jarná a iná aktuálna výzdoba,  pripravujeme výstavy prác žiakov, deti prezentujú svoje projektové úlohy i výrobky z voľnočasových aktivít. Aktuálne dianie pripomínajú relácie v školskom rozhlase a nástenky. Aktívnych žiakov školy odmeňuje vedenie školy každoročne darčekom. Najúspešnejší absolventi si prevezmú ocenenie za zviditeľnenie školy a obce, na slávnostnom ukončení školského roka za prítomnosti starostu obce.

     Na zlepšenie klímy školy, postupné odstraňovanie bariér medzi žiakmi a pedagógmi realizujeme celoškolské projekty spolupatričnosti – Mikuláša, posedenie pri stromčeku spojené s vianočnými tradíciami, Deň zdravej výživy, Dni Zeme, Popoludnie bez mobilu, Fašiangovú diskotéku (maškarný ples), imatrikuláciu prvákov, noc v škole a iné.                                                                                           

     1.1.8 Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri výchove a vzdelávaní

      

     Snažíme sa, aby v škole boli vytvorené vyhovujúce podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri výchove a vzdelávaní. Všetky bezpečnostné revízie sú urobené včas, je v nich konštatované, že stav je vyhovujúci, prípadne sú uvedené drobné nedostatky, ktoré   ihneď odstraňujeme.

     Požiadavky na bezpečnosť a hygienu práce sú pravidelne zabezpečované a monitorované autorizovaným bezpečnostným technikom. Zamestnanci sú každoročne, prípadne podľa aktuálnej potreby preškolení a testovaní v oblasti BOZP a PO, sú im poskytnuté ochranné pracovné prostriedky pre výkon pridelenej práce a zabezpečené základné hygienické podmienky.

     Hygiena priestorov je schválená rozhodnutím Úradu verejného zdravotníctva v Považskej Bystrici a schválením Prevádzkových poriadkov ZŠ, MŠ a ŠJ.

      

     Výchova k bezpečnosti a ochrane zdravia, hygiene práce a ochrane pred požiarmi je neoddeliteľnou súčasťou vyučovania v každom predmete, osobitne pri realizácií praktických cvičení, laboratórnych prác, exkurzií, výletov, kurzov a podobne. V priestoroch určených na vyučovanie žiakov sú vytvorené podmienky podľa platných predpisov, ktoré zaisťujú bezpečnosť a hygienu práce. Žiaci sú preukázateľne poučení o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci.

     V odborných učebniach sú na viditeľných miestach umiestnené pravidlá bezpečného správania.

     Pri organizovaní školských aj mimoškolských akcií riaditeľka školy schvaľuje organizačné zabezpečenie, ktoré musí byť spracované v zmysle aktuálnej legislatívy povereným zamestnancom. Rodičia sú preukázateľne informovaní informovaným súhlasom, ktorý potvrdia svojím podpisom.

      

     1.1.9 Dlhodobé aktivity

      

     Škola je dlhodobo zapojená do aktivít podporujúcich zdravie a uvedomelý vzťah k prírode a spoločnosti:

     Environmentálna výchova – environmentálna výchova je zakomponovaná do tematických plánov vo všetkých predmetoch. Jej zložky plnia žiaci  – napr. zber papiera, separovanie odpadu, udržiavanie čistoty okolia školy, šetrenie elektrickej energie a oboznamujú sa s aktualitami cez rozhlasové vysielanie a nástenky.

     Škola podporujúca zdravie – realizujeme aktivity, ktorých cieľom je upevnenie telesného aj duševného zdravia detí, pestovanie zdravého životného štýlu.

     Jednotlivé aktivity plníme aj v spolupráci so školskou jedálňou.

     Spolupracujeme s Ligou proti rakovine pri organizácií charitatívnej zbierky – projekt Deň narcisov.

     S Úniou nevidiacich a slabozrakých Slovenska spolupracujeme na organizovaní verejnej zbierky Biela pastelka.

      

     Sme Otvorenou školou, prostredníctvom Rady školy a výboru rodičovského združenia umožňujeme verejnosti zasahovať do práce školy, dávame priestor otvorenej komunikácií. Umožňujeme rodičom vstup na vyučovacie hodiny, organizujeme dni otvorených dverí a mnoho iných aktivít, ktoré našu otvorenosť prezentujú.

      

     1.1.10 Spolupráca s rodičmi a inými subjektami

      

     Škola rozvíja rôzne formy spolupráce so sociálnymi partnermi a verejnosťou. Zameriava sa predovšetkým na pravidelnú a otvorenú komunikáciu s rodičmi žiakov a zriaďovateľom. Pravidelne tiež spolupracujeme s Jednotou dôchodcov v našej obci. Pripravujeme kultúrny program pri rôznych príležitostiach a sviatkoch, ktorým ozvláštňujeme akcie poriadané v obci – Posedenie so staršími obyvateľmi obce, Maškarný ples pre deti, Deň matiek, Uvítanie nových občanov obce, Folklórne slávnosti.

     Na pomerne dobrej úrovni je spolupráca s rodičmi našich detí a žiakov. V škole je vytvorený poradný orgán riaditeľky školy Rada rodičov, v ktorej sú zástupcovia jednotlivých ročníkov základnej školy. Sú volení rodičmi na rodičovskom združení na začiatku školského roka. Rada rodičov zasadá podľa plánu.

     V septembri sa pravidelne organizuje plenárne rodičovské združenie. Štyrikrát ročne (podľa potreby) sa v škole realizujú triedne rodičovské združenia, rodičia môžu konzultovať výchovno-vyučovacie výsledky podľa dohody s vyučujúcimi počas roka. Rodičia vytvorili aj občianske združenie, ktoré finančne pomáha škole.

     Rodičovské združenie podľa potreby a možností finančne podporuje školské aj mimoškolské aktivity a rodičia sa podieľajú na príprave niektorých aktivít podľa plánu práce Rodičovského združenia.

     V zmysle zákona má škola zriadenú Radu školy, v ktorej sú zástupcovia základnej a materskej školy, zástupcovia rodičov a zástupcovia obce. Jej zloženie je stanovené zákonom. Činnosť školskej rady sa riadi svojím štatútom. Členovia Rady školy sú na zasadnutiach oboznamovaní s výsledkami výchovno-vzdelávacieho procesu, s aktivitami, ktoré škola organizuje, vyjadrujú sa k ŠkVP.

     Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva v Púchove, Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva HELP-DYS, Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva Púchov Dvory, Centrum pedagogicko-psychogického poradenstva Považská Bystrica, Detské centrum Dialóg Bratislava, Klinická logopédia Beluša – Mgr. Vácvalová, Regionálne centrum autistov Žilina Bánová - zabezpečujú škole servis pri výchove a vzdelávaní žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a tiež prednáškovú činnosť pre žiakov.

     Spolupracujeme aj s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny v Púchove, s obvodným oddelením polície v Púchove. Škola má dobrú spoluprácu s bežeckým a futbalovým oddielom v obci, ZUŠ Púchov, SZUŠ Ladce. V záujme prepojenia prípravy na učiteľskú profesiu,  umožňujeme prax študentom z pedagogických fakúlt ako aj prax študentom stredných pedagogických škôl.

      

      

     1.2 Priority vzdelávania a profilácia školy

      

     Priority vzdelávania má škola dlhodobo stanovené, riadi sa nimi a sú východiskom v procese strategického a operatívneho plánovania a tiež pri tvorbe školského vzdelávacieho programu.

     Zamerané sú predovšetkým na poskytnutie kvalitného vzdelania žiakom školy, na rozvoj kľúčových kompetencií na úrovni ISCED0, ISCED1 a  ISCED2 tak, aby absolventi našej školy boli dobre pripravení na ďalšie vzdelávanie a bežný život.

      

     Hlavný strategický cieľ:

      

     Aktívnym využívaním IKT v procese vzdelávania, kvalifikovaným a kvalitným vyučovaním prvého cudzieho jazyka od 1. ročníka a rozvojom kľúčových kompetencií s osobitným dôrazom na rozvoj sociálnej a emocionálnej inteligencie chceme pripraviť žiakov pre súčasné potreby ďalšieho celoživotného vzdelávania a možnosti zaradenia sa do bežného aj pracovného života v európskom priestore.

      

     Stratégia školy je plánovaná na základe profilácie školy. Naše aktivity sú orientované na plnenie 3 hlavných strategických cieľov.

      

     1.2.1 Vyučovanie orientovať na žiaka a potreby súčasnej doby

      

     Špecifické ciele

     1. Rešpektovať jedinečnosť žiaka, dať možnosť osobného rozvoja

     Úlohy:

     • individualizovať vyučovanie (rešpektovať pracovné tempo, dať možnosť výberu z úloh rôznych úrovní, pri hodnotení uplatňovať vecnú spätnú väzbu),
     • využívať aktivizujúce a motivujúce metódy a formy práce s ohľadom na spôsob učenia sa žiaka, dať možnosť zažiť úspech,
     • zapájať žiaka do celého procesu učenia sa (od prípravnej, cez realizačnú až po vyhodnocovaciu fázu),
     • zabezpečiť včas potrebnú diagnostiku žiakov,
     • zabezpečiť pre žiakov so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami podmienky vyplývajúce z potrieb diagnózy vrátane možnosti používania vhodných kompenzačných pomôcok,
     • spolupracovať s rodinou dieťaťa,
     • pravidelne si zabezpečovať spätnú väzbu, robiť jej analýzu a prijímať opatrenia,
     • v procese hodnotenia žiakov využívať ako jeden z dôležitých podkladov hodnotiace portfóliá,
     • pri riešení problémov postupovať individuálne, využívať kompetencie odborných zamestnancov školy.

      

     1. Vyučovanie riadiť v zmysle tvorivo-humanistickej výchovy (THV)

     Úlohy:

     • sústavne zlepšovať kultúru školy, zdôrazňovať potrebu aktívnej účasti všetkých zainteresovaných (žiakov, zamestnancov, rodičov, verejnosti).
     • vytvoriť v triedach dobrú pracovnú klímu rešpektujúcu osobnosť dieťaťa, s uplatňovaním takých hodnôt, ako uznanie, dôvera, spolupatričnosť, tolerancia, úcta, spolupráca...),
     • zintenzívniť prácu triedneho učiteľa, jeho snahu zamerať na formovanie dobrého triedneho kolektívu, ktorý uznáva základné ľudské hodnoty a práva.

      

     1. Vo vyučovaní využívať IKT

     Úlohy:

     • vhodne využívať multimediálne edukačné programy,
     • prostredníctvom projektov postupne dovybavovať školu modernými IKT interaktívnymi tabuľami
     • zabezpečiť vzdelávanie učiteľov pre efektívne využívanie IKT
     • naučiť žiakov využívať PC a internet hlavne ako prostriedok učenia sa a efektívnej komunikácie,
     • naučiť žiakov bezpečne a účelne pracovať s informáciami,
     • využívať internetovú žiacku knižku a elektronickú triednu knihu ako efektívny nástroj na komuniáciu učiteľov so žiakmi a rodičmi.

      

      

     1. Zabezpečiť kvalitné a kvalifikované vyučovanie dvoch cudzích jazykov

     Úlohy:

     • prvý cudzí jazyk (anglický) začať hravou formou vyučovať už od 1. ročníka ZŠ,
     • druhý cudzí jazyk (nemecký) podľa záujmu začať v 7. ročníku 2 hodiny týždenne
     • venovať individuálnu pozornosť jazykovo nadaným žiakom, podporovať ich talent, rozvíjať ich jazykové zručnosti nad rámec základného učiva a pripravovať ich na jazykové olympiády,
     • dopĺňať učebnicový fond vhodnými učebnicami podľa výberu učiteľa, dbať na náväznosť,
     • vytvoriť knižnicu s knihami v anglickom a nemeckom jazyku, vytvoriť jej elektronickú podobu tak, aby sa dala efektívne využívať vo vyučovacom procese aj samoštúdiu žiakov,
     • zabezpečiť dostatok učebných pomôcok a didaktickej techniky,
     • vybaviť materiálne a technicky jazykovú učebňu,
     • zabezpečovať stretnutia a besedy so zahraničnými študentami a hosťami,
     • zapájať sa do medzinárodných projektov.

      

     1. Rozvíjať kľúčové kompetencie pre celoživotné učenie v súlade s Európskym referenčným rámcom:
     • komunikácia v materinskom jazyku,
     • komunikácia v cudzích jazykoch,
     • matematická kompetencia a základné kompetencie v oblasti vedy a techniky,
     • digitálna kompetencia,
     • schopnosť naučiť sa učiť,
     • spoločenské a občianske kompetencie,
     • iniciatívnosť a podnikavosť,
     • kultúrne povedomie a vyjadrovanie.

     Úlohy:

     • využiť možnosť ŠkVP posilniť účelne rozvoj žiackych kompetencií v jednotlivých vzdelávacích oblastiach,
     • uplatňovať inovatívne prístupy vo vyučovaní, využívať aktivizujúce a zážitkové formy učenia sa žiaka s jeho aktívnym prístupom (projektové vyučovanie, experimenty, kurzy, konferencie, exkurzie...),
     • učiť žiakov orientovať sa vo svete médií a informácií,
     • rozvíjať predčitateľskú a čitateľskú gramotnosť.

      

     1. Rozvíjať kľúčové kompetencie žiakov v oblasti finančnej gramotnosti v súlade s Národným štandardom finančnej gramotnosti

     Úlohy:

     • zabezpečiť implementáciu finančnej gramotnosti do vyučovania najmä na hodinách matematiky, vlastivedy, slovenského jazyka a literatúry, občianskej náuky tak, aby tieto témy plynulo nadväzovali na témy jednotlivých predmetov,
     • umožniť žiakom rozpoznávať problematiku finančnej gramotnosti prostredníctvom praktických postupov reálneho života,
     • využívať možnosť vzdelávania pedagogických zamestnancov v oblasti rozvoja finančnej gramotnosti prostredníctvom kontinuálneho vzdelávania

      

     1.2.2 Zabezpečiť profesijný rozvoj učiteľov

      

     Špecifické ciele:

     1. Vytvoriť plán kariérneho rastu učiteľov podľa potrieb školy a záujmov učiteľov.

     Úlohy:

     • každý učiteľ si vytvorí vlastný plán osobného profesionálneho rozvoja, ktorý bude podkladom pre tvorbu plánu kontinuálneho vzdelávania.

      

     1. Uplatňovať systém profesijného rozvoja, finančne ho zabezpečiť.

     Úlohy:

     • viesť evidenciu absolvovaných vzdelávaní jednotlivých zamestnancov,

      

     1. Vytvoriť dobrú a podpornú pracovnú klímu

     Úlohy:

     • utvárať pracovné skupiny na riešenie problémov, predmetové komisie podľa vzdelávacích oblastí ŠkVP,
     • podporovať kooperáciu učiteľov,
     • dať možnosť podieľať sa na organizovaní práce školy, podávať návrhy,
     • zabezpečiť prehľadný informačný systém.

      

     1. Vytvoriť materiálne podmienky

     Úlohy:

     • finančne zabezpečiť ďalšie vzdelávanie učiteľov,
     • zabezpečiť učiteľom prístup k informáciám,
     • zabezpečiť učiteľom prístup na internet,
     • dopĺňať učiteľskú knižnicu aktuálnou odbornou a metodickou literatúrou.

      

     1. Vytvoriť motivačné prostredie

     Úlohy:

     • zabezpečiť také pracovné prostredie, aby boli uspokojené základné potreby zamestnancov, aby sa na pracovisku cítili dobre,
     • prenášať kompetencie smerom nadol, podporovať tvorivosť a aktivitu zamestnancov, účelne využívať ich schopnosti a talent pri zabezpečovaní úloh školy, vytvárať pracovné pozície učiteľov špecialistov na základe získaného vzdelania a posilňovať ich dôveru,
     • vypracovať systém finančného odmeňovania učiteľov na základe vopred stanovených kritérií a plnenia úloh plánu osobného rozvoja,

      

      

     1. Zabezpečiť vnútroorganizačné vzdelávanie

     Úlohy:

     • zabezpečiť  adaptačné vzdelávanie zamestnancov, uvádzaním absolventa poverovať skúsených zamestnancov spĺňajúcich potrebné, zákonom stanovené kritériá,
     • zabezpečiť aktualizačné vzdelávanie v rámci profesijného rozvoja pedagogických zamestnancov
     • organizovať otvorené hodiny v rámci aktivít metodických orgánov,
     • vymieňať si skúsenosti formou vzájomných hospitácií,
     • organizovať semináre a kurzy pre učiteľov priamo v škole, prizývať odborníkov z oblasti modernej pedagogiky, psychológie, komunikačných technológií,...

      

     1. Zabezpečiť a udržiavať predmetovú odbornosť vyučovacieho procesu.

     Úlohy:

     • absolvovaním kvalifikačného, špecializačného, funkčného vzdelávania u poskytovateľov, udržiavať úroveň predmetovej odbornosti vyučovania, prípadne si dopĺňať ďalšiu odbornosť podľa potrieb školy.

      

     1. Zabezpečiť a udržiavať odbornosť vyučovacieho procesu s prihliadnutím na zvyšovanie počtu žiakov so zdravotným znevýhodnením.

     Úlohy:

     • absolvovaním aktualizačného, prípadne rozširujúceho kvalifikačného štúdia u poskytovateľov udržiavať úroveň odbornosti vyučovania so zreteľom na potreby žiakov so zdravotným znevýhodnením začlenených v bežnej ZŠ,
     • spolupracovať s pedagogickopsychologickými zariadeniami a inými odbornými zariadeniami a konzultovať s nimi problematiku vzdelávania detí so zdravotným znevýhodnením,
     • aktívne spolupracovať s rodičmi žiakov začlenených do bežnej triedy základnej školy, v súlade s vypracovaným individuálnym výchovnovzdelávacím programom tak, aby   vzdelávanie takýchto žiakov bolo individualizované a efektívne podľa potrieb žiaka.

      

      

     1. Zabezpečiť zavádzanie inovácií vo vzdelávacom procese.

     Úlohy:

     • absolvovať rôzne druhy kurzov, seminárov, workshopov a programov zameraných na aktivizujúce a inovatívne metódy a formy vyučovania,
     • získané vedomosti a zručnosti aplikovať v praxi,
     • zúčastňovať sa každoročne podľa finančných možností organizácie konferencií zameraných na inovácie vo vyučovaní, odovzdávanie si skúseností, napr. „Učíme pre život“. „Dobrá škola“, a pod.

      

     1. Umožniť učiteľom absolvovanie vzdelávacích programov v zahraničí.

     Úlohy:

     • získať potrebné jazykové kompetencie,
     • získať prehľad o iných vzdelávacích koncepciách,
     • hľadať partnerskú školu.

      

     1. Zabezpečiť informácie o možnosti vzdelávacích aktivít pre učiteľov.

     Úlohy:

     • komunikovať so vzdelávacími inštitúciami,
     • sledovať ponuky na internetových stránkach poskytovateľov vzdelávania.

      

     1.2.3 Neformálnym vzdelávaním žiakov podporovať rozvoj talentu, tvorivosti a kompetencií  potrebných pre život, ďalej rozvíjať ciele ŠkVP

     Špecifické ciele:

     1. Podporovať rozvoj aktivity, talentu a záujmu detí

     Úlohy:

     • poskytovať deťom neformálne vzdelávanie v záujmových útvaroch školy s rôznym zameraním podľa záujmu detí,
     • činnosť ŠKD orientovať na záujmovú činnosť,
     • organizovať prázdninovú činnosť záujmových útvarov.

      

     2) Rozvíjať a zdokonaľovať základné jazykové kompetencie žiakov

     Úlohy:

     • organizovať krúžky cudzích jazykov, v rámci ich činnosti sa zapájať do medzinárodných projektov,
     • organizovať týždne vyučovania v cudzom jazyku
     • organizovať besedy s cudzincami, resp. so Slovákmi žijúcimi dlhodobo v zahraničí,
     • v prípade záujmu organizovať letné jazykové tábory formou výmenných pobytov.

      

     3) Zabezpečiť materiálne podmienky

     Úlohy:

     • zabezpečiť techniku a materiál na činnosť krúžkov,
     • vytvoriť zásady odmeňovania vedúcich krúžkov a realizátorov aktivít, zabezpečiť ho viaczdrojovým financovaním (z prostriedkov vzdelávacích poukazov, príspevkov obce, príspevkov rodičovského združenia, ...).

      

      2. Charakteristika školského vzdelávacieho programu

      

     Motto: Škola je pre žiakov a nie žiaci pre školu. Má žiakov pripraviť pre život, nie o život.

                              

     Vízia školy

      

     V našej škole sú šťastné a úspešné, jazykovo zdatné deti, učia sa prostredníctvom IKT.

      

     2.1 Pedagogický princíp a poslanie školy

      

     Poslaním materskej školy (v zmysle zákona) je podpora osobnostného rozvoja detí v oblasti sociálno-emocionálnej, intelektuálnej, telesnej, morálnej, estetickej – rozvíja schopnosti a zručnosti – utvára predpoklady pre ďalšie vzdelávanie.

      

     Poslaním základnej školy (v zmysle zákona) je podpora a rozvoj osobnosti žiaka vychádzajúc zo zásad humanizmu, rovnakého zaobchádzania, tolerancie, demokracie a vlastenectva a to po stránke rozumovej, mravnej, etickej, estetickej, pracovnej a telesnej.

      

     Poslaním ZŠ je poskytovať žiakovi základné poznatky, zručnosti a schopnosti v oblasti jazykovej, prírodovednej, spoločenskovednej, umeleckej, športovej, zdravotnej, dopravnej a ďalšie poznatky a zručnosti potrebné na jeho orientáciu v živote a spoločnosti a na ďalšiu výchovu a vzdelávanie.

     Základné piliere poslania nášho vzdelávacieho programu sú:

      

     • poskytnúť kvalitné všeobecné vzdelanie na jednotlivých úrovniach vzdelávania,
     • pripraviť absolventov na nadväzujúce študijné programy,
     • vychovať ľudí s vysokými morálnymi hodnotami, so širokým rozhľadom a schopnosťou adaptovať sa na meniace sa podmienky života.

      

     Uznávané hodnoty

      

     Hodnoty, ktoré sú v našej škole uznávané sa vzájomne dopĺňajú a podmieňujú.

     Každá z nich predstavuje súbor práv a povinností, záväzných pre všetkých účastníkov vzdelávania.

     Hodnoty, ktoré uznávame v našej škole:

     • demokracia, sloboda,
     • spolupráca,
     • komunikatívnosť,
     • učenie sa aktívnou činnosťou,
     • povzbudzovanie a dôvera v žiaka a učiteľa,
     • uznávanie individuálnych rozdielov medzi žiakmi,
     • objektívnosť a dôslednosť,
     • kreatívnosť,
     • sebarealizácia a zodpovednosť (sebareflexia),
     • prosociálnosť.

      

     Stupeň vzdelania dosiahnutý absolvovaním ucelenej časti programu

      

     Výchova a vzdelávanie sa v našej škole uskutočňuje na troch úrovniach:

      

     • Predprimárne vzdelávanie              (deti MŠ)         ŠVP ISCED 0

     doklad – osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelávania

     • Primárne vzdelávanie                      (1. stupeň ZŠ) ŠVP ISCED 1

     doklad – vysvedčenie s doložkou o získaní primárneho vzdelania

     • Nižšie sekundárne vzdelávanie       (2. stupeň ZŠ) ŠVP ISCED 2

     dokad – vysvedčenie s doložkou o získaní nižšieho stredného vzdelania

      

     2.2 Ciele výchovy a vzdelávania

      

     Ciele výchovy a vzdelávania v školskom vzdelávacom programe vychádzajú z cieľov stanovených v Zákone o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a v Štátnom vzdelávacom programe pre predprimárne, primárne a nižšie sekundárne vzdelávanie.

     Cieľom výchovy a vzdelávania v zmysle školského zákona je umožniť dieťaťu a žiakovi:

     • získať vzdelanie,
     • získať kompetencie potrebné pre život,
     • naučiť sa identifikovať problémy a riešiť ich,
     • rozvíjať manuálne zručnosti, tvorivé, umelecké, psychomotorické schopnosti, aktuálne poznatky,
     • posilňovať úctu k rodičom a ostatným ľuďom, ku kultúrnym a národným hodnotám a tradíciám štátu,
     • získavať a posilňovať úctu k ľudským právam a základným slobodám,
     • pripravovať sa na zodpovedný život v slobodnej spoločnosti,
     • naučiť sa kultivovať a naďalej rozvíjať svoju osobnosť, celoživotne sa vzdelávať, pracovať v tíme a preberať na seba zodpovednosť,
     • naučiť sa kontrolovať a regulovať svoje správanie, starať sa a chrániť svoje zdravie.

      

     2.2.1 Ciele výchovy a vzdelávania v zmysle Štátneho vzdelávacieho programu

      

     1. Predprimárneho vzdelávania – ISCED 0

      

     Cieľom predprimárneho vzdelávania je dosiahnuť optimálnu perceptuálno-motorickú, kognitívnu a citovo-sociálnu úroveň ako základ pripravenosti na školské vzdelávanie a na život v spoločnosti. Východiskom je jedinečnosť dieťaťa, aktívne učenie a začleňovanie do skupiny a kolektívu.

      

     Cieľmi inštitucionálnej predškolskej výchovy sú:

     • napĺňať potrebu dieťaťa sociálneho kontaktu s rovesníkmi,
     • uľahčiť dieťaťu plynulú adaptáciu na zmenené prostredie (na materskú i základnú školu),
     • hrou podporiť vzťah dieťaťa k poznávaniu a učeniu,
     • rozvíjať cieľavedome, systematicky a v tvorivej atmosfére osobnosť dieťaťa v psychomotorickej, poznávacej, sociálnej, emocionálnej a morálnej oblasti,
     • prihliadať na rôzne sociokultúrne a socioekonomické zázemie dieťaťa,
     • uplatňovať a chrániť práva dieťaťa v spolupráci s rodinou, zriaďovateľom a inými inštitúciami (pri zachovaní etického princípu spolupráce) s rešpektovaním potrieb dieťaťa,
     • získavať dôveru rodičov v individuálnom výchovnom poradenstve a upriamovať ich pozornosť na pozitívne prejavy v správaní sa svojho dieťaťa v prípade potreby ich nasmerovať na ďalšie odborné poradenstvo s inými odborníkmi (pediater, logopéd, psychológ, atď.).

      

     1. Primárneho vzdelávania – ISCED 1

      

     Primárne vzdelávanie poskytuje východiskovú bázu pre postupné rozvíjanie kľúčových spôsobilostí (kompetencií) žiakov ako základu všeobecného vzdelania prostredníctvom nasledujúcich cieľov:

     • poskytnúť žiakom bohaté možnosti vedného skúmania ich najbližšieho kultúrneho a prírodného prostredia tak, aby sa rozvíjala ich predstavivosť, tvorivosť a záujem skúmať svoje okolie,
     • umožniť žiakom spoznávať svoje vlastné schopnosti a rozvojové možnosti a osvojiť si základy spôsobilosti učiť sa učiť a poznávať seba samého,
     • podporovať kognitívne procesy a spôsobilosti žiakov kriticky a tvorivo myslieť prostredníctvom získavania vlastnej poznávacej skúsenosti a aktívnym riešením problémov,
     • vyvážene rozvíjať u  žiakov spôsobilosti dorozumievať sa a porozumieť si, hodnotiť (vyberať a rozhodovať) a iniciatívne konať aj na základe sebariadenia a sebareflexie,
     • podporovať rozvoj intrapersonálnych a interpersonálnych spôsobilostí,
     • otvorene vstupovať do sociálnych vzťahov, účinne spolupracovať,
     • rozvíjať si sociálnu vnímavosť a citlivosť k spolužiakom, učiteľom, rodičom, ďalším obyvateľom obce a k svojmu širšiemu kultúrnemu a prírodnému okoliu,
     • viesť žiakov k tolerancii a k akceptovaniu iných ľudí a ich duchovnokultúrnych hodnôt,
     • naučiť žiakov uplatňovať svoje práva a súčasne plniť svoje povinnosti,
     • niesť zodpovednosť za svoje zdravie a aktívne ho chrániť a upevňovať.

      

     1. Nižšieho sekundárneho vzdelávania – ISCED2

      

     Hlavným cieľom je, aby žiaci nadobudli :

     • primerane veku rozvinuté kľúčové spôsobilosti (kompetencie),
     • zmysluplné základné vedomosti a znalosti,
     • vypestovaný základ záujmu o celoživotné učenie sa,
     • jasné povedomie národného a svetového kultúrneho dedičstva,
     • záujem a potrebu zmysluplnej aktivity a tvorivosti.

      

     Poslaním našej školy nie je len odovzdávať vedomosti a rozvíjať schopnosti žiakov a pripravovať ich na ďalšie štúdium, ale aj formovať ich postoje, viesť ich k dodržiavaniu etických a ľudských princípov, vychovávať ich.

     Škola je otvorenou inštitúciou pre rodičov, sociálnych partnerov a širokú verejnosť s ponukou rôznej vzdelávacej a spoločenskej činnosti.

      

     2.2.2 Ciele výchovy a vzdelávania v zmysle školského vzdelávacieho programu

      

     Hlavným cieľom vzdelávacieho programu  je vytvoriť miesto aktívneho a radostného poznávania, miesto, kde sa plne rešpektujú individuálne potreby každého dieťaťa, jeho danosti, pracovné tempo, temperament s veľkým dôrazom na výchovné pôsobenie školy.

     Základnými východiskami úspešnosti našej pedagogickej práce, aby žiaci dosahovali nielen dobré výsledky,  ale aby nemali problémy ani so správaním sú:

     • vybudovanie partnerského vzťahu medzi učiteľmi a žiakmi, učiteľmi a rodičmi, ktorý je založený na vzájomnom rešpekte,
     • vytvorenie bezpečnej a pozitívnej sociálnej klímy, ktorá je podmienkou kvalitného učenia a je založená na rešpektovaní spolu zostavených a vopred dohodnutých pravidiel a dodržiavaní noriem,
     • každodenný a systematický rozvoj sociálnych a komunikačných schopností detí,
     • rozvoj vnútornej motivácie založenej na zmysluplnosti obsahu učiva, možnosti výberu a možnosti aktívneho zapojenia sa žiaka do procesu vyučovania a učenia sa.

      

     Vychádzajúc z cieľov ŠVP a školského zákona sme na úrovni základného vzdelávania pre náš program stanovili tieto ciele:

      

     Umožniť žiakom osvojiť si stratégiu učenia a motivovať ich pre celoživotné vzdelávanie s dôrazom na:

     • nácvik čítania s porozumením, prácu s textom - vyhľadávanie kľúčových slov a hlavných myšlienok textu...,
     • vyhľadávanie, triedenie, hodnotenie a spracovávanie informácií,
     • aktívne a zmysluplné využívanie žiackej knižnice,
     • vytváranie pozitívneho vzťahu k učeniu prostredníctvom vhodných metód a foriem práce, vhodnou motiváciou vrátane osobného príkladu podnetného prostredia (vzdelávanie sa učiteľov),
     • účasť vo vedomostných súťažiach,
     • rozvoj kritického myslenia a správneho sebahodnotenia,
     • možnosť zažiť v škole úspech.

      

     Podnecovať žiakov k tvorivému mysleniu, logickému uvažovaniu a k riešeniu problémov s dôrazom na:

     • rešpektovanie ich individuálnych schopností,
     • uplatňovanie medzipredmetových vzťahov a hľadania vzájomných súvislostí medzi získanými poznatkami,
     • zavádzaním podnetných metód a foriem vyučovania (projektové  vyučovanie, problémové vyučovanie, kooperatívne učenie, riešenie zaujímavých úloh a pod.).

      

     Viesť žiakov k všestrannej a účinnej komunikácii s dôrazom na:

     • správny výber komunikačných prostriedkov,
     • uplatňovanie aktívneho počúvania,
     • primeranosť, otvorenosť a asertívnosť komunikácie,
     • uplatňovanie pravidiel slušnosti a bontónu,
     • schopnosť komunikovať v dvoch cudzích jazykoch,
     • možnosť prezentovať výsledky svojej práce.

      

     Rozvíjať u žiakov schopnosť spolupracovať a rešpektovať prácu a úspechy vlastné aj druhých s dôrazom na:

     • vytváranie pozitívnej pracovnej klímy,
     • zavádzanie jasných noriem a pravidiel spolupráce,
     • povzbudzujúci štýl učenia.

      

     Vychovať žiakov tak, aby sa stali samostatnými, slobodnými ale zároveň zodpovednými osobnosťami s dobrým vzťahom k ľuďom; aby uplatňovali svoje práva, ale zároveň plnili svoje povinnosti s dôrazom na:

     • vytváranie partnerských vzťahov medzi učiteľom a žiakom,
     • priateľských vzťahov medzi žiakmi,
     • podporu činnosti žiackej samosprávy.

      

     Podnecovať u žiakov potrebu prejavovať pozitívne city v správaní, pri komunikácii, v prežívaní životných situácií s dôrazom na:

     • vzájomný empatický prístup na všetkých úrovniach (vedieť sa tešiť z úspechu iného, vedieť ho pochváliť a oceniť a podporiť; nevysmievať sa...),        
     • uplatňovanie zážitkových foriem učenia (organizácia súťaží, charitatívne akcie, práca v prospech chorých a starých ľudí...),
     • uplatňovanie pozitívneho hodnotenia v procese vyučovania.

      

     Vybudovať pozitívne vzťahy k svojmu životnému prostrediu s dôrazom na:

     • vybudovanie kompetencií ekologicky zmýšľajúceho človeka v zmysle hesla „mysli globálne-konaj lokálne“,
     • estetickú úpravu svojho životného prostredia,
     • veku primerané praktické činnosti a zážitkové formy učenia súvisiace s problematikou environmentálnej a ekologickej výchovy.

      

     Učiť žiakov aktívne rozvíjať a chrániť fyzické a duševné zdravie, naučiť sa byť zaň zodpovedný s dôrazom na:

     • propagáciu zdravého životného štýlu,
     • veľkú ponuku pohybových aktivít v škole (relaxačné chvíľky počas vyučovania, prestávky, športové krúžky a pod.),
     • vhodnú skladbu jedálneho lístka v školskom stravovaní,
     • obsah učiva o BOZP, dopravnej výchove, zdravotníckej príprave a VMR,
     • zážitkové formy učenia.

      

     Viesť žiakov k tolerancii a ohľaduplnosti k iným ľuďom, ich kultúrnym a duchovným hodnotám, učiť ich žiť v spoločnosti s dôrazom na:

     • pozitívne vnímanie našich kultúrnych a historických tradícií, rovnako tradícií, zvykov a kultúrneho dedičstva iných národov,
     • zapojenie sa do projektov medzinárodnej spolupráce,
     • neformálnym vplyvom prostredníctvom prierezovej témy Multikultúrna výchova.

      

     Pomáhať žiakom poznávať a rozvíjať svoje schopnosti a reálne možnosti a uplatňovať ich spolu s osvojenými vedomosťami a zručnosťami pri rozhodovaní o vlastnom živote a profesijnej orientácii s ohľadom na:

     • poskytovanie kvalitného poradenstva rodičom aj žiakom o možnostiach štúdia a vhodnosti voľby strednej školy a povolania,
     • na intenzívnu prípravu absolventov s prihliadnutím na voľbu strednej školy,
     • vytváranie pozitívneho vzťahu žiakov ku každej pracovnej profesii, uvedomenie si jej dôležitosti pre život spoločnosti,
     • vytváranie negatívnych hodnotových postojov k príživníctvu a nečinnosti.

      

     Dosahovaním uvedených cieľov a uplatňovaním hore uvedených princípov chceme dosiahnuť, aby škola bola pre našich žiakov nielen miestom vzdelávania a získavania nových vedomostí, ale aby bola pre nich miestom, kde sa cítia bezpečne, zažívajú úspech a pocit uspokojenia z vlastnej tvorivej práce a prospešnosti pre druhých, pocit pochopenia a podpory. Našim zámerom je vytvoriť  školu, kde vládne priateľská a podporná pracovná klíma.

      

     2.2.3 Kompetenčný profil absolventa školského stupňa

     - je presne definovaný v štátnom vzdelávacom programe a konkretizovaný prostredníctvom kľúčových kompetencií na úrovni:

      

     1. primárneho vzdelania ISCED 1 nasledovne:

      

     Charakteristika absolventa:

      

     Absolvent programu primárneho vzdelania má osvojené základy čitateľskej, pisateľskej, matematickej, prírodovedeckej a kultúrnej gramotnosti. Nadobudol základy pre osvojenie účinných techník (celoživotného) učenia sa a pre rozvíjanie spôsobilostí. Získal predpoklady pre to, aby si vážil sám seba, i druhých ľudí, aby dokázal ústretovo komunikovať a spolupracovať. Má osvojené základy používania materinského, štátneho a cudzieho jazyka.

      

      

     Kompetencie absolventa:

      

     sociálne komunikačné kompetencie

     • vyjadruje sa súvisle a výstižne písomnou aj ústnou formou adekvátnou primárnemu stupňu vzdelávania,
     • dokáže určitý čas sústredene načúvať, náležite reagovať, používať vhodné argumenty a vyjadriť svoj názor,
     • uplatňuje ústretovú komunikáciu pre vytváranie dobrých vzťahov so spolužiakmi, učiteľmi, rodičmi a s ďalšími ľuďmi, s ktorými prichádza do kontaktu,
     • rozumie rôznym typom doteraz používaných textov a bežne používaným prejavom neverbálnej komunikácie a dokáže na ne adekvátne reagovať,
     • na základnej úrovni využíva technické prostriedky medziosobnej komunikácie,
     • chápe význam rešpektovania kultúrnej rozmanitosti,
     • v cudzích jazykoch je schopný na primeranej úrovni porozumieť hovorenému textu, uplatniť sa v osobnej konverzácii, ako aj tvoriť texty, týkajúce sa bežných životných situácií.

      

     kompetencie v oblasti matematického a prírodovedného myslenia

     • používa základné matematické myslenie na riešenie rôznych praktických problémov v každodenných situáciách a je schopný (na rôznych úrovniach) používať matematické modely logického a priestorového myslenia a prezentácie (vzorce, modely),
     • je pripravený ďalej si rozvíjať schopnosť objavovať, pýtať sa a hľadať odpovede, ktoré smerujú k systematizácii poznatkov.

      

     kompetencie v oblasti informačných a komunikačných technológií

     • vie používať vybrané informačné a komunikačné technológie pri vyučovaní a učení sa,
     • ovláda základy potrebných počítačových aplikácií,
     • dokáže primerane veku komunikovať pomocou elektronických médií,
     • dokáže adekvátne veku aktívne vyhľadávať informácie na internete,
     • vie používať rôzne vyučovacie programy,
     • získal základy algoritmického myslenia,
     • chápe, že je rozdiel medzi reálnym a virtuálnym svetom,
     • vie, že existujú riziká, ktoré sú spojené s využívaním internetu a IKT.

      

     kompetencia učiť sa učiť sa

     • má osvojené základy schopnosti sebareflexie pri poznávaní svojich myšlienkových postupov,
     • uplatňuje základy rôznych techník učenia sa a osvojovania si poznatkov,
     • vyberá a hodnotí získané informácie, spracováva ich a využíva vo svojom učení a v iných činnostiach,
     • uvedomuje si význam vytrvalosti a iniciatívy pre svoj pokrok.

      

     kompetencie riešiť problémy

     • vníma a sleduje problémové situácie v škole a vo svojom najbližšom okolí, adekvátne svojej úrovni navrhuje riešenia podľa svojich vedomostí a skúseností z danej oblasti,
     • pri riešení problémov hľadá a využíva rôzne informácie, skúša viaceré možnosti riešenia problému, overuje správnosť riešenia a osvedčené postupy, aplikuje pri podobných alebo nových problémoch,
     • pokúša sa problémy a konflikty vo vzťahoch riešiť primeraným (chápavým a spolupracujúcim) spôsobom.

      

     osobné, sociálne a občianske kompetencie

     • má základy pre smerovanie k pozitívnemu sebaobrazu a sebadôvere,
     • uvedomuje si vlastné potreby a tvorivo využíva svoje možnosti,
     • dokáže odhadnúť svoje silné a slabé stránky ako svoje rozvojové možnosti,
     • uvedomuje si dôležitosť ochrany svojho zdravia a jeho súvislosť s vhodným a aktívnym trávením voľného času,
     • dokáže primerane veku odhadnúť dôsledky svojich rozhodnutí a činov,
     • uvedomuje si, že má svoje práva a povinnosti,
     • má osvojené základy pre efektívnu spoluprácu v skupine,
     • dokáže prijímať nové nápady alebo aj sám prichádza s novými nápadmi a postupmi pri spoločnej práci,
     • uvedomuje si význam pozitívnej sociálno-emočnej klímy v triede a svojim konaním prispieva k dobrým medziľudským vzťahom.

      

     kompetencia vnímať a chápať kultúru a vyjadrovať sa nástrojmi kultúry

     • dokáže sa vyjadrovať na úrovni základnej kultúrnej gramotnosti prostredníctvom umeleckých a iných vyjadrovacích prostriedkov,
     • dokáže pomenovať druhy umenia a ich hlavné nástroje a vyjadrovacie prostriedky (na úrovni primárneho vzdelávania),
     • uvedomuje si význam umenia a kultúrnej komunikácie vo svojom živote,
     • cení si a rešpektuje kultúrno-historické dedičstvo a ľudové tradície,
     • rešpektuje vkus iných ľudí a primerane veku dokáže vyjadriť svoj názor a vkusový postoj,
     • ovláda základné pravidlá, normy a zvyky súvisiace s úpravou zovňajšku človeka,
     • pozná bežné pravidlá spoločenského kontaktu (etiketu),
     • správa sa kultúrne, primerane okolnostiam a situáciám,
     • má osvojené základy pre tolerantné a empatické vnímanie prejavov iných  kultúr.

      

     1. nižšieho sekundárneho vzdelania ISCED 2 nasledovne:

      

     Charakteristika absolventa

      

     Profil absolventa je založený na kľúčových spôsobilostiach, ktoré predstavujú komplex vedomostí a znalostí, spôsobilostí a hodnotových postojov umožňujúcich jednotlivcovi poznávať, účinne konať, hodnotiť, dorozumievať sa a porozumieť si, začleniť sa do spoločenských vzťahov a osobnostne sa rozvíjať.

     Zjednodušene ide o spôsobilosť uplatniť svoje vzdelanie v pracovnom, občianskom, rodinnom a osobnom živote.

      

     Kľúčové kompetencie sa formujú na základe osobnej praktickej činnosti a skúsenosti a zároveň sú uplatniteľné v životnej praxi. Nevyjadrujú trvalý stav, ale menia svoju kvalitu a hodnotu počas celého života. Nezastarávajú ako vedomosti, ale majú potenciálnu vlastnosť neustále sa rozvíjať (a preto môžu byť základom celoživotného učenia sa a osobnej flexibility). Sú výsledkom a dôsledkom nielen formálneho (školského) vzdelávania, ale aj neformálneho vzdelávania, ako aj neinštitucionálneho (informálneho) vzdelávania.

      

     Jednotlivé kľúčové spôsobilosti (kompetencie) sa navzájom prelínajú, prepájajú a majú nadpredmetový programový charakter. Získavajú sa ako produkt celkového procesu vzdelávania a sebavzdelávania, t. j. kompletného vzdelávacieho programu a iných rozvíjajúcich aktivít prebiehajúcich v rámci školy.

      

     Nadväzujúc na spôsobilosti získané v priebehu predchádzajúceho (primárneho) vzdelávania absolvent nižšieho sekundárneho vzdelania má osvojené tieto kľúčové kompetencie (spôsobilosti):

      

      

      

      

     Kompetencie absolventa:

      

     kompetencie k celoživotnému učeniu sa

     • uvedomuje si potrebu svojho autonómneho učenia sa ako prostriedku sebarealizácie a osobného rozvoja,
     • dokáže reflektovať proces vlastného učenia sa a myslenia pri získavaní a spracovávaní nových poznatkov a informácií a uplatňuje rôzne stratégie učenia sa,
     • dokáže kriticky zhodnotiť informácie a ich zdroj, tvorivo ich spracovať a prakticky využívať,
     • kriticky hodnotí svoj pokrok, prijíma spätnú väzbu a uvedomuje si svoje ďalšie           rozvojové možnosti.

      

     sociálne komunikačné kompetencie

     • dokáže využívať všetky dostupné formy komunikácie pri spracovávaní a vyjadrovaní informácií rôzneho typu, má adekvátny ústny a písomný prejav zodpovedajúci situácii a účelu komunikácie,
     • efektívne využíva dostupné informačno-komunikačné technológie,
     • vie prezentovať sám seba a výsledky svojej práce na verejnosti, používa odborný jazyk,
     • dokáže primerane komunikovať v materinskom a v jednom cudzom jazyku,
     • chápe význam a uplatňuje formy takých komunikačných spôsobilostí, ktoré sú základom efektívnej spolupráce, založenej na vzájomnom rešpektovaní práv a povinností a na prevzatí osobnej zodpovednosti.

      

     kompetencia uplatňovať základ matematického myslenia a základné schopnosti poznávať v oblasti vedy a techniky

     • používa matematické myslenie na riešenie praktických problémov v každodenných situáciách,
     • používa matematické modely logického a priestorového myslenia a prezentácie (vzorce, modely, štatistika, diagramy, grafy, tabuľky),
     • používa základy prírodovednej gramotnosti, ktorá mu umožní robiť vedecky podložené úsudky, pričom vie použiť získané operačné vedomosti na úspešné riešenie problémov.

      

     kompetencia v oblasti informačných a komunikačných technológií

     • má osvojené základné zručnosti v oblasti IKT ako predpoklad ďalšieho rozvoja,
     • používa základné postupy pri práci s textom a jednoduchou prezentáciou,
     • dokáže vytvoriť jednoduché tabuľky a grafy a pracovať v jednoduchom grafickom prostredí,
     • je schopný nahrávať a prehrávať zvuky a videá,
     • dokáže využívať IKT pri vzdelávaní.

      

     kompetencia riešiť problémy

     • uplatňuje pri riešení problémov vhodné metódy založené na analyticko-kritickom a tvorivom myslení,
     • je otvorený (pri riešení problémov) získavaniu a využívaniu rôznych, aj inovatívnych postupov, formuluje argumenty a dôkazy na obhájenie svojich výsledkov,
     • dokáže spoznávať pri jednotlivých riešeniach ich klady i zápory a uvedomuje si aj potrebu zvažovať úrovne ich rizika,
     • má predpoklady na konštruktívne a kooperatívne riešenie konfliktov.

      

      

      

     občianske kompetencie

     • uvedomuje si základné humanistické hodnoty, zmysel národného kultúrneho dedičstva, uplatňuje a ochraňuje princípy demokracie,
     • vyvážene chápe svoje osobné záujmy v spojení so záujmami širšej skupiny, resp. spoločnosti,
     • uvedomuje si svoje práva v kontexte so zodpovedným prístupom k svojim povinnostiam, prispieva k naplneniu práv iných,
     • je otvorený kultúrnej a etnickej rôznorodosti,
     • má predpoklady zainteresovane sledovať a posudzovať udalosti a vývoj verejného života a zaujímať k nim stanoviská, aktívne podporuje udržateľnosť kvality životného prostredia.

      

     kompetencie sociálne a personálne

     • dokáže na primeranej úrovni reflektovať vlastnú identitu a budovať si vlastnú samostatnosť/nezávislosť ako člen celku,
     • vie si svoje ciele a priority stanoviť v súlade so svojimi reálnymi schopnosťami, záujmami a potrebami,
     • osvojil si základné postupy efektívnej spolupráce v skupine - uvedomuje si svoju zodpovednosť v tíme, kde dokáže tvorivo prispievať k dosahovaniu spoločných cieľov,
     • dokáže odhadnúť a korigovať dôsledky vlastného správania a konania a           uplatňovať sociálne prospešné zmeny v medziosobných vzťahoch.

      

     kompetencie pracovné

     • dokáže si stanoviť ciele s ohľadom na svoje profesijné záujmy, kriticky hodnotí svoje výsledky a aktívne pristupuje k uskutočneniu svojich cieľov,
     • je flexibilný a schopný prijať a zvládať inovatívne zmeny,
     • chápe princípy podnikania a zvažuje svoje predpoklady pri jeho budúcom plánovaní,
     • dokáže získať a využiť informácie o vzdelávacích a pracovných príležitostiach, kompetencie smerujúce k iniciatívnosti a podnikavosti,
     • dokáže inovovať zaužívané postupy pri riešení úloh, plánovať a riadiť nové projekty so zámerom dosiahnuť ciele, a to nielen v práci, ale aj v každodennom živote.

      

          kompetencie vnímať a chápať kultúru a vyjadrovať sa nástrojmi kultúry

     • dokáže sa vyjadrovať na vyššom stupni umeleckej gramotnosti prostredníctvom vyjadrovacích prostriedkov výtvarného a hudobného umenia,
     • dokáže sa orientovať v umeleckých druhoch a štýloch a používať ich hlavné vyjadrovacie prostriedky,
     • uvedomuje si význam umenia a kultúrnej komunikácie vo svojom živote a v živote celej spoločnosti,
     • cení si a rešpektuje umenie a kultúrne historické tradície,
     • pozná pravidlá spoločenského kontaktu (etiketu),
     • správa sa kultivovane, primerane okolnostiam a situáciám,
     • je tolerantný a empatický k prejavom iných kultúr.

      

     2.3 Profil absolventa našej školy

      

     Absolvent našej školy bude svojím vystupovaním robiť dobré meno škole. Kompetencie určené v ŠkVP bude mať osvojené na takej úrovni, ktorá zodpovedá jeho individuálnym schopnostiam. Získané vedomosti a zručnosti bude vedieť uplatniť v procese ďalšieho vzdelávania a v praktickom živote. Bude tvorivý a samostatný. Bude vedieť reálne zhodnotiť svoje možnosti a schopnosti, kriticky posúdiť výsledky svojej práce a práce iných. Je si vedomý svojich kvalít ale aj nedostatkov. Jeho sociálne a občianske kompetencie budú na takej úrovni, že bude vedieť pracovať v tíme s uvedomením si vlastnej zodpovednosti za výsledok spoločnej práce. Dokáže vytvárať dobré medziľudské vzťahy založené na vzájomnej úcte, tolerancii a porozumení. Bude schopný získavať, triediť a spracovávať rôzne druhy informácií a využívať ich v procese vzdelávania. Je pripravený na život v informačnej spoločnosti. Uvedomuje si hodnotu vlastného zdravia a života a zároveň má úctu ku všetkým formám života. Uvedomuje si nevyhnutnosť ochrany životného prostredia, má vybudované silné environmentálne vedomie. Je hrdý na vlastný národ a zároveň toleruje jedinečnosť iných kultúr. Dobre ovláda slovenský jazyk, dbá na úroveň vlastného ústneho aj písomného prejavu. Ovláda jeden svetový jazyk na požadovanej úrovni v závislosti od svojich schopností. Je schopný vnímať umenie, na primeranej úrovni má vybudované estetické cítenie.

     Je pripravený uplatniť sa v živote, v zamestnaní a byť zodpovedný za svoj život.

      

     Našou prioritou je vychovať človeka vzdelaného, tvorivého a samostatného, citlivého, ohľaduplného a tolerantného, dobre pripraveného pre život.

      

     2.4 Zabezpečenie výučby pre žiakov so špeciálnymi potrebami

      

     Škola je otvorená pre vzdelávanie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, t.j. žiakov:

     • so zdravotným znevýhodnením, u ktorých nie je potrebný bezbariérový prístup,
     • s poruchami učenia a správania,
     • zo sociálne znevýhodneného prostredia,
     • s nadaním.

      

     1. Žiaci so zdravotným znevýhodnením, s poruchami učenia a správania:
     • škola vytvorila priestorové podmienky pre individuálne vyučovanie týchto žiakov,
     • starostlivosť o žiakov so zdravotným znevýhodnením je zabezpečená úzkou spoluprácou so školskými zariadeniami výchovného poradenstva a prevencie (centrum pedagogicko –psychologického  poradenstva a prevencie), logopedickou ambulanciou a inými odbornými zariadeniami,
     • škola poskytuje odborné personálne zabezpečenie servis výchovného poradcu a pedagogického asistenta,
     • materiálne zabezpečenie pre vzdelávanie týchto žiakov – špeciálne učebnice a kompenzačné pomôcky dopĺňa škola podľa potreby,
     • individuálny výchovnovzdelávací program žiakov vypracováva triedny učiteľ/ učiteľ daného predmetu / v spolupráci s výchovným poradcom a so špeciálnym pedagógom – zamestnancom CPPPaP,
     • majú vypracovaný učebný plán školského vzdelávacieho programu podľa druhu postihnutia.

      

     1. Žiaci zo sociálne znevýhodneného prostredia:
     • pri ich vzdelávaní pomáha učiteľovi pedagogický asistent v triede, alebo pracujú individuálne pod jeho priamym riadením,
     • pri nevyhovujúcom domácom prostredí môže pedagogický asistent dohliadať aj na vypracovávanie domácich úloh,
     • postupujú podľa učebného plánu pre intaktných žiakov v príslušnom ročníku.

      

      

     1. Žiaci s nadaním:
     • škola poskytuje odborné personálne zabezpečenie servis výchovného poradcu a pedagogického asistenta,
     • materiálne zabezpečenie pre vzdelávanie týchto žiakov – špeciálne učebnice a kompenzačné pomôcky dopĺňa škola podľa potreby,
     • individuálny výchovnovzdelávací program žiakov vypracováva triedny učiteľ/ učiteľ daného predmetu / v spolupráci s výchovným poradcom a so špeciálnym pedagógom – zamestnancom CPPPaP,
     • majú vypracovaný učebný plán školského vzdelávacieho programu pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním,
     • pre rozvoj talentu žiakov uvoľňuje škola žiakov s nadaním na prezentáciu svojich schopností v súťažiach, olympiádach a vystúpeniach.

      

      

     Pre žiakov so zdravotným znevýhodnením platia rovnaké ciele vzdelávania ako pre  ostatných žiakov, pričom sa berie ohľad na ich individuálne osobotosti v takom rozsahu, aby výsledky žiaka reflektovali profil absolventa ZŠ.

      

     Už niekoľko rokov zaznamenávame stúpajúci počet žiakov so zdravotným znevýhodnením, ktoré im sťažuje ich vzdelávanie. V školskom roku 2019/2020 je 16 začlenených žiakov, čo je 8% z celkového počtu našich žiakov. Nápomocný pri ich školskom vzdelávaní je pedagogický asistent, od 1.10. 2019 bude prijatý druhý pedagogický asistent vrámci projektu V základnej škole úspešnejší II.

      

     V oblasti psychologického a špeciálno-pedagogického poradenstva úzko spolupracujeme s CPPPaP Púchov, SCŠPPaP Púchov, SCŠPP HELP-DYS Púchov, CPPPaP Považská Bystrica, Regionálnym centrom autistov Žilina-Bánová. Výchovný poradca sa pravidelne zúčastňuje stretnutí usporadúvaných CPPPaP Púchov.

      

     Začlenení  žiaci sú vzdelávaní vo svojich kmeňových triedach, pracujú podľa odporúčaní poradní s pedagogickými asistentami na určených hodinách. V prípade potreby opúšťajú kmeňovú triedu, aby s pedagogickým asistentom absolvovali požadované úkony – napr.písomné       práce, diktáty. Žiaci so ŠVVP majú možnosť podľa odporučenia poradní používať kompenzačné pomôcky, ktoré zabezpečuje pedagogický asistent v spolupráci s pedagógom a rodičmi.

      

     V školskom roku 2019/2020 máme 16 začlenených žiakov v bežnej triede ZŠ:

      

                 ISCED 1

     • vývinové poruchy učenia – 2 žiaci
     • porucha aktivity a pozornosti – 1 žiak

      

                 ISCED 2

     • narušená komunikačná schopnosť – 3 žiaci
     • vývinové poruchy učenia – 5 žiakov
     • porucha aktivity a pozornosti – 2 žiaci
     • pervazívna vývinová porucha – autizmus – 1 žiak
     • s intelektovým nadaním – 1 žiak
     • zo sociálne znevýhodneného prostredia – 1 žiak

      

     Žiaci so ŠVVP majú vypracovaný individuálny výchovno-vzdelávací program, na ktoroého vypracovaní sa podieľa triedny učiteľ v spolupráci s výchovným poradcom a odborným zamestnancom príslušného zariadenia, ktoré odporučilo začlenenie. S týmto IVVP sú oboznámení rodičia, ktorí sa zaväzujú spolupracovať so školou pri jeho plnení.

      

     Škola rodičov priebežne informuje o:

     • výsledkoch výchovno-vzdelávacieho procesu žiaka a jeho správaní sa
     • pri zhoršení prospechu a správania iniciuje osobný kontakt s rodičmi,
     • rodičia majú možnosť podľa potreby konzultovať prospech, správanie, dochádzku s učiteľmi,
     • škola na každej štvrťročnej pedagogickej rade – klasifikačnej, prehodnocuje vzdelávanie žiakov so ŠVVP.

      

     Rodičia sú povinní:

     • oznámiť zmeny vyplývajúce z nových vyšetrení a ich záverov,
     • dohliadať na prípravu žiaka do školy,
     • zabezpečiť svedomitú domácu prípravu žiaka,
     • zaistiť plnohodnotné trávenie voľného času svojho dieťaťa, dieťa nepreťažovať, podporovať jeho záujmy.

      

     Ak rodičia začleneného žiaka nespolupracujú so školou pri plnení IVVP, škola je pripravená zrušiť začlenenie žiaka.

      

     2.4.1 Aplikácia špeciálnych výchovno – vzdelávacích postupov

      

     Každý vyučujúci jednotlivých predmetov je dôkladne oboznámený s konkrétnymi požiadavkami na úpravu podmienok (obsahu, foriem, metód, prostredia a prístupov) vo vzdelávaní začlenených detí, ktoré sú podrobne zapracované v IVVP. Cieľom je efektívne vzdelávanie uvedených žiakov, primeraný rozvoj ich osobnosti a dosiahnutie primeraného stupňa vzdelania. Na vyučovacích hodinách pedagógovia rešpektujú odporúčania CPPPaP a používajú metódy, formy a prístupy pre prácu so žiakmi so ŠVVP.

     Z postupov uvedených v IVVP vyberáme niektoré pokyny pre pedagógov:

     • zadávať krátke, jasné, stručné pokyny k práci, overiť si ich pochopenie,
     • úlohy rozdeliť na viac samostatných celkov, ktoré bude riešiť postupne,
     • uisťovať sa, či žiak sleduje výklad, udržiavať očný kontakt,
     • ak klesá úroveň pozornosti a nastupuje únava, umožniť žiakovi preladiť sa, zrelaxovať, napr. dať rozdať zošity, zotrieť tabuľu, priniesť pomôcky, ísť otvoriť okno...zaraďovať relaxačné chvíľky,
     • vedomosti žiaka overovať najmä ústnou formou, poskytnúť viac času na sformulovanie odpovede,
     • pri písomnom prejave sa zamerať na obsahovú stránku, nehodnotiť úpravu, dbať na čitateľnosť,
     • pri písomnom skúšaní (kde žiak pracuje na základe prečítaného textu) uplatniť zvýšenú časovú dotáciu, zvýrazniť podstatné údaje, overiť si u žiaka pochopenie zadania,
     • tolerantne hodnotiť časovo limitované úlohy (päťminútovky...),
     • pri písomných prácach uplatniť úpravy textu – väčšie písmo, zvýraznenie podstatných údajov,
     • v písomných prácach voliť takú formu, aby stačila iba krátka odpoveď (napr. testy s voľbou správnej odpovede),
     • písomné práce s množstvom úloh rozdeliť na viaceré hárky, ak žiak stihne vypracovať predložené úlohy, predložiť ďalšie,
     • mať na pamäti, že ťažkosti v čítaní a písaní sa prejavujú vo všetkých vyučovacích predmetoch,
     • tolerovať pomalšie tempo čítania, dbať na správnu techniku a čítanie s porozumením,
     • overovať si pochopenie najmä menej frekventovaných slov, priebežne ich žiakovi vysvetľovať.

     Žiakovi so zdravotným znevýhodnením, ktorý sa vzdeláva podľa individuálneho vzdelávacieho programu sa v doložke na vysvedčení uvedie: „Bol(a) vzdelávaný(á) podľa individuálneho vzdelávacieho programu“.

     Začlenenému žiakovi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami sa v doložke na vysvedčení uvedie: „Žiak sa vzdelával podľa individuálneho vzdelávacieho programu“.

      

     2.5 Vzdelávacie oblasti a prierezové témy

     2.5.1 Vzdelávacie oblasti

      

     Obsah základného vzdelávania je rozdelený do siedmich vzdelávacích oblastí v primárnom vzdelávaní a ôsmich vzdelávacích oblastí v nižšom sekundárnom vzdelávaní:

      

     Jazyk a komunikácia ISCED1 ISCED2

     Matematika a práca s informáciami ISCED1 ISCED2

     Príroda a spoločnosť ISCED1

     Človek a príroda  ISCED2

     Človek a spoločnosť  ISCED2

     Človek a hodnoty ISCED1  ISCED2

     Človek a svet práce ISCED1  ISCED2

     Umenie a kultúra ISCED1  ISCED2

     Zdravie a pohyb ISCED1  ISCED2

      

     2.5.1.1 Jazyk a komunikácia

      

     ...zdôrazňuje chápanie jazyka ako nástroja myslenia a komunikácie medzi ľuďmi, čo by sa vo vyučovaní jazyka malo premietnuť do zámerného preferovania rozvoja komunikačných kompetencií, ktoré budú istým teoretickým i praktickým východiskom ich ďalšieho rozvíjania v ostatných vyučovacích predmetoch s ohľadom na ich špecifické potreby. Najväčší akcent sa pritom kladie na vlastnú tvorbu jazykových prejavov, prácu s informáciami, čitateľskú gramotnosť, schopnosť argumentovať a podobne.

     Obsah predmetov vzdelávacej oblasti smeruje k rozvíjaniu čitateľských kompetencií, resp. súboru vedomostí, zručností, hodnôt a postojov zameraných na príjem umeleckého textu, jeho analýzu, interpretáciu a hodnotenie. Dôraz sa kladie na čítanie a to nielen na zvládnutie techniky čítania, ale aj pochopenie obsahu. Dobré zvládnutie jazykového učiva vytvára predpoklad na rozvinutie schopnosti úspešne sa uplatniť na trhu práce a v súkromnom živote. Jazyk sa chápe ako znak národnej a individuálnej identity, ako prostriedok komunikácie a profesionálnej

     realizácie a prostriedok na vyjadrovanie citov a pocitov.

     Cudzie jazyky poskytujú živý jazykový základ a predpoklady pre komunikáciu žiakov v rámci Európskej únie. Cudzie jazyky umožňujú poznávať odlišnosti v spôsobe života ľudí iných krajín a ich odlišné kultúrne tradície. Poskytujú prehĺbenie vedomostí a vzájomného medzinárodného porozumenie a tolerancie a vytvárajú podmienky pre spoluprácu škôl na medzinárodných projektoch.

     Členenie vzdelávacej oblasti sa podľa kľúčových jazykových kompetencií, t. j. podľa procesov, ktoré sa nimi rozvíjajú delí na:

     Počúvanie

     Komunikácia (hovorenie) s porozumením

     Čítanie

     Písanie

      

     Obsah vzdelávacej oblasti Jazyk a komunikácia sa realizuje vo vzdelávacích predmetoch slovenský jazyk a literatúra, hravé čítanie, čitateľské zručnosti, tvorivé písanie,  anglický jazyk a nemecký jazyk.

      

     2.5.1.2 Matematika a práca s informáciami

      

     Matematika rozvíja u žiakov matematické myslenie, ktoré je potrebné pri riešení rôznych problémov v každodenných situáciách. Je rozpracovaná na kompetenčnom základe, čo zaručuje vysokú mieru schopnosti aplikácie matematických poznatkov v praxi.

     Informatická výchova a informatika podobne ako matematika rozvíja myslenie žiakov, ich schopnosť hľadať riešenia problémových úloh ich schopnosť analyzovať a syntetizovať, zovšeobecňovať, hľadať vhodné stratégie riešenia problémov a overovať ich v praxi. Vedie k presnému vyjadrovaniu myšlienok a postupov a ich zaznamenaniu vo formálnych zápisoch, ktoré slúžia ako všeobecný prostriedok komunikácie. Systematické základné vzdelanie v oblasti informatiky a využitia jej nástrojov zabezpečí rovnakú príležitosť všetkým žiakom získať základnú digitálnu gramotnosť.

     Poslaním vyučovania informatiky je viesť žiakov k pochopeniu základných pojmov, postupov a techník používaných pri práci s údajmi a toku informácií v počítačových systémoch. Buduje tak informatickú kultúru, t.j. vychováva k efektívnemu využívaniu prostriedkov informačnej civilizácie rešpektovaním právnych a etických zásad používania informačných technológií a produktov. Toto poslanie je potrebné dosiahnuť spoločným pôsobením predmetu informatika a aplikovaním informačných technológií vo vyučovaní aj iných predmetov, medzipredmetových projektov, celoškolských programov a pri riadení školy.

      

     Táto oblasť zahrňuje v sebe učebné predmety matematika,  informatika, informatická výchova.

      

     2.5.1.3 Príroda a spoločnosť

      

     Príroda a spoločnosť sú dve navzájom prepojené súčasti nášho života, ktoré zaujímajú žiakov už od predškolského veku. Žiaci si uvedomujú priestor okolo seba, prírodu, ľudí, kultúru a to všetko vo vzájomnom vzťahu a navzájom sa ovplyvňujúce. V mladšom veku sú žiaci prirodzene zvedaví, zaujímajú sa o svet okolo seba a o jeho fungovanie, hľadajú príčiny fungovania, skúšajú a učia sa pri tom. Postupné oboznamovanie sa s prírodnými a spoločenskými javmi a zákonitosťami v súlade s prírodovedným a spoločenskovedným poznaním je umožnené v primárnom stupni vzdelávania takým spôsobom, ktorý u žiaka rozvíja aj procesuálnu stránku samotného poznávacieho procesu. Dôležité je, aby žiak vnímal zmeny vo svojom okolí, rozumel a snažil sa ich vysvetliť. Vzdelávacie činnosti sú zamerané na skúmanie javov a udalostí, ktoré sú spojené s bezprostredným životným prostredím.

     Vyučovanie je postavené na pozorovacích a výskumných aktivitách, ktorých cieľom je riešenie čiastkových problémov, pričom východiskom k stanovovaniu problémov sú aktuálne detské vedomosti, ich minulá skúsenosť a úroveň ich kognitívnych schopností. Prebudenie záujmu o krásy prírody a zaujímavé ľudské výtvory v blízkom ale aj vzdialenom okolí je podoprené zaujímavým spôsobom učenia sa o vlasti vo vlastivede. Dôležitým cieľom je dosiahnuť takú úroveň, aby dieťa bolo schopné samostatne sa orientovať v informáciách a vedieť ich spracovávať objektívne do takej miery, do akej mu to povoľuje jeho kognitívna úroveň, viesť žiakov k pochopeniu potreby ochrany prírodného a kultúrneho prostredia. Rozvíjať emotívne (dobrodružné) poznávanie, pozorovanie a hodnotenie javov z rodnej krajiny (okolie školy a bydliska) ale aj širšieho okolia svojho regiónu a celej krajiny, podporovať schopnosť žiakov rozprávať o svojom rodnom kraji (krajine svojho okolia), pričom využívajú poznatky zo svojich

     pozorovaní a skúseností. Dieťa nezískava v procese učenia sa len poznatky, ale postupne sa stáva prírodovedne gramotným.

      

     Postupné objavovanie sveta žiakmi je predmetom troch učebných predmetov prvouky, prírodovedy a vlastivedy.

      

      

     2.5.1.4 Človek a príroda

      

     Vzdelávacia oblasť Človek a príroda obsahuje problematiku vzdelávania spojenú so skúmaním prírody. V tejto oblasti žiaci dostávajú príležitosť poznávať prírodu ako systém, ktorého súčasťou sú vzájomné premeny, pôsobia na seba a ovplyvňujú sa navzájom. Na takomto poznaní je založené aj pochopenie dôležitosti prírodnej rovnováhy pre existenciu živých sústav, vrátane človeka. Prírodovedné predmety svojim činnostným a bádateľským charakterom vyučovania umožňujú žiakom hlbšie porozumieť zákonitostiam prírodných procesov, a tým si uvedomovať aj užitočnosť prírodovedných poznatkov a ich aplikáciu v praktickom živote.

     Cieľom vzdelávania prostredníctvom obsahu v tejto oblasti je porozumieť prírodným aspektom vplývajúcim na život človeka a vedieť vysvetliť prírodné javy vo svojom okolí, zaujímať sa o prírodu a dianie v nej, získavať informácie o prírode a jej zložkách nielen z rôznych zdrojov, ale aj prostredníctvom vlastných pozorovaní a experimentov v prírode a v laboratóriu, čím si rozvíjajú aj zručnosti pri práci s grafmi, tabuľkami, schémami, obrázkami, náčrtmi. Podstatné je poznanie základných princípov ochrany krajiny a životného prostredia; a osvojeniu si ákladných princípov zdravého životného štýlu. Dôležité je hľadanie zákonitých súvislostí medzi pozorovanými vlastnosťami prírodných objektov a javov, ktoré nás obklopujú v každodennom živote a porozumenie ich podstate, čo si vyžaduje interdisciplinárny prístup, a preto aj úzku spoluprácu s predmetmi napríklad fyzika, chémia, biológia, geografia a matematika. Okrem rozvíjania pozitívneho vzťahu k prírodným vedám sú prírodovedné poznatky interpretované aj ako neoddeliteľná a nezastupiteľná súčasť kultúry ľudstva.

     V procese vzdelávania sa má žiakom sprostredkovať poznanie, že neexistujú bariéry medzi jednotlivými úrovňami organizácie prírody a odhaľovanie jej zákonitostí je možné len prostredníctvom koordinovanej spolupráce všetkých prírodovedných odborov s využitím prostriedkov IKT.

      

     Ciele vzdelávacej oblasti človek a príroda sa napĺňajú prostredníctvom predmetov biológia, chémia, fyzika.

      

      

      

      

     2.5.1.5 Človek a spoločnosť

      

     Vzdelávacia oblasť sa prostredníctvom obsahu snaží uchovať kontinuitu tradičných hodnôt našej spoločnosti v súlade s aktuálnymi integračnými procesmi, viesť k vnímaniu vlastenectva a národnej hrdosti v kontexte európanstva a multikulturalizmu.

     Cieľom vzdelávacej oblasti je zoznámiť žiakov s vývojom ľudskej spoločnosti, s najvýznamnejšími spoločenskými javmi a procesmi, ktoré sa premietajú do každodenného života a vnímať svet integrujúco vo vzájomnom vzťahu medzi prírodou a spoločnosťou. Poznanie minulosti svojho národa ako aj národov Európy a sveta, oboznámenie sa so zemepisnými charakteristikami svojej vlasti a regiónov sveta a utváranie pozitívnych občianskych postojov je predpokladom získania občianskych kompetencií, ktoré patria ku kľúčovým vo vzdelávaní. Žiaci cez poznanie najbližšieho prostredia (rodina, škola), ktorého sú súčasťou, získavajú základné vedomosti o svojom najbližšom spoločenskom prostredí, o miestnej obci, regióne a o ostatných regiónoch Slovenska. Oboznamujú sa s územím, obyvateľmi, ich tradíciami a zvykmi, so svetom detí i dospelých, osvojujú si pravidlá a normy

     správania doma, v škole a na verejnosti. Učia sa orientovať v čase, časových údajoch, histórii vlastnej rodiny, svojej vlasti i ľudskej spoločnosti. Vedú sa k pochopeniu vlastného miesta a roly v spoločnosti, ako aj k tomu, aby svojimi postojmi a konaním prejavovali občiansku aktivitu, vlastenectvo, zodpovednosť k sebe, svojim blízkym, národu a celej spoločnosti. Vychováva žiakov k láske k vlasti súčasne rozvíja a upevňuje vedomie príslušnosti k európskemu civilizačnému a kultúrnemu prostrediu.

     Vzdelávacia oblasť Človek a spoločnosť otvára priestor pre kultivovanie individuálnych a spoločenských spôsobilostí (kompetencií), učí vidieť veci a javy vo vzájomných súvislostiach, ponúka argumenty, inšpiruje k tvorivému riešeniu otázok dôležitých pre vzdelanostnú spoločnosť. Rozvíja myšlienkové operácie, praktické zručnosti a vedomie vlastnej identity žiaka.

     Vzdelávaciu oblasť Človek a spoločnosť tvoria učebné predmety dejepis, geografia a občianska náuka, aj keď témy sa nachádzajú aj v ďalších predmetoch v iných oblastiach.

      

      

     2.5.1.6 Človek a hodnoty

      

     Vzdelávacia oblasť sa zameriava na budovanie a kultiváciu duševného, duchovného a sociálneho rozmeru mladých ľudí. Napomáha im k postupnému vytváraniu ich hodnotovej orientácie tak, aby raz ako dospelí jedinci boli prínosom pre ľudské spoločenstvo.

     Cieľom vzdelávacej oblasti je vychovávať osobnosť s vlastnou identitou a hodnotovou orientáciou, v ktorej úcta k človeku a k prírode, spolupráca, prosociálnosť a národné hodnoty zaujímajú významné miesto. Pri plnení tohto cieľa sa neuspokojuje iba s poskytovaním informácií o morálnych zásadách, ale zážitkovým učením účinne podporuje pochopenie a zvnútornenie mravných noriem a napomáha osvojeniu správania sa, ktoré je s nimi v súlade. Pripravuje mladých ľudí pre život v tom zmysle, aby raz ako dospelí prispeli k vytváraniu harmonických a stabilných vzťahov v rodine, na pracovisku, medzi spoločenskými skupinami,

     v národe a medzi národmi.

      

     Obsah vzdelávacej oblasti Človek a hodnoty sa realizuje v povinne voliteľných vzdelávacích predmetoch etická výchova / náboženská výchova.

      

      

     2.5.1.7 Človek a svet práce

      

     Oblasť Človek a svet práce zahŕňa návrhy pracovných činností a technológií, ktoré by mali viesť žiakov k získaniu základných zručností v rôznych oblastiach ľudskej činnosti a prispievať k úcte k práci. Vzťah k práci, otázky výberu povolania sú základom tejto vzdelávacej oblasti. Cieľom

     je pripraviť žiakov na život v praxi a na to, aby sa v budúcnosti dokázali uplatniť na trhu práce (napr. aby dokázali dodržiavať pravidlá, povinnosti a záväzky, aby sa vedeli adaptovať na zmenené pracovné podmienky). Oblasť vzdelávania sa sústreďuje na to, aby žiaci dokázali pristupovať k výsledkom pracovnej činnosti nielen z hľadiska kvality, ale aj funkčnosti, hospodárnosti a spoločenského významu. Vzdelávanie v tejto oblasti smeruje k vytváraniu a rozvíjaniu kľúčových kompetencií žiakov tým, že vede žiakov k:

     • pozitívnemu vzťahu k práci a zodpovednosti za kvalitu svojich i spoločných výsledkov práce,
     • osvojeniu základných pracovných zručností a návykov v rôznych pracovných oblastiach, k organizácii a plánovaniu práce a k používaniu vhodných nástrojov, náradia a pomôcok pri práci i v bežnom živote,
     • vytrvalosti a sústavnosti pri plnení zadaných úloh, k uplatňovaniu tvorivosti a vlastných nápadov pri pracovnej činnosti a k vynakladaniu úsilia na dosiahnutie kvalitného výsledku,
     • autentickému a objektívnemu poznávaniu okolitého sveta, k potrebnej sebadôvere, k novému postoju a hodnotám vo vzťahu k práci človeka, technike a životnému prostrediu,
     • chápaniu práce a pracovnej činnosti ako príležitosti k sebarealizácii, sebavzdelávaniu a k rozvíjaniu podnikateľského myslenia,
     • orientácii v rôznych odboroch ľudskej činnosti, formách fyzickej a duševnej práce a osvojeniu potrebných poznatkov a zručností významných pre možnosť uplatnenia, pre voľbu vlastného profesijného zamerania a pre ďalšiu životnú a profesijnú orientáciu,
     • k rešpektovaniu environmentálnych hodnôt a chápaniu recyklácie materiálov a produktov.
     •  

     Uvedené kompetencie žiaci získavajú v predmetoch pracovné vyučovanie, svet práce a technika.

      

     2.5.1.8 Umenie a kultúra

      

     Vzdelávacia oblasť sa stará o rozvíjanie kreatívnych vyjadrovacích schopností žiaka prostredníctvom vybraných vyjadrovacích prostriedkov výtvarného umenia, hudby, dizajnu, architektúry, filmu, elektronických médií. Toto vyjadrovanie je chápané vo vzťahoch k dramatickým aj literárnym vyjadrovacím prostriedkom a v širších súvislostiach kultúry – v rámci spoločných tém a medzipredmetových väzieb aj s predmetmi ostatných vzdelávacích oblastí. Dôležitým poslaním oblasti je budovanie vlastnej kultúrnej identity, chápanie miesta

     súčasného umenia v živote človeka a aktívna účasť na ňom ako aj rozvíjanie schopnosti porozumieť iným kultúram.

     Vzdelávacia oblasť formuje postoje žiaka k estetickým hodnotám a vkusu, formuje kultúrno-historické vedomie, rozvíja schopnosť rešpektovať a tolerovať uznávané hodnoty iných ľudí a iných kultúr.

     Žiak sa učí využívať základné kultúrne nástroje na kultivovanú komunikáciu, rozlišovať rôzne súčasti kultúry (umenie, veda, náboženstvo, šport), rozumieť ich súvislostiam a úlohe vo svojom živote a v živote spoločnosti. Učí sa rozlišovať hlavné umelecké druhy, ich médiá, formy, hlavné tendencie a štýly, vyjadrovacie prostriedky, základné kompozičné princípy; opisovať svoje estetické zážitky z vnímania umeleckých diel, chápať význam estetických faktorov, estetickej činnosti v každodennom živote, chápať význam umenia v živote jednotlivca a spoločnosti. Učí sa chápať význam kultúrnych a umeleckých pamiatok a učí sa chápať súčasnú

     umeleckú tvorbu a prejavy kultúry. Žiak spoznáva typické umelecké a kultúrne prejavy ťažiskových epoch vývoja kultúry, vybrané typické diela a autorov svetového a slovenského umenia. Súčasťou oblasti je rozvoj zodpovedných a samostatných postojov k súčasnej kultúrnej ponuke, k móde, masovej kultúre, subkultúram, poklesnutým formám vyjadrovania; rozvoj kritického myslenia vo vzťahu k mediálnej produkcii a k iným súčasným kultúrnym procesom. Rozvíjajú sa žiakove interkultúrne kompetencie pre komunikáciu a spoluprácu s príslušníkmi iných kultúr.

      

     Vzdelávacia oblasť sa člení na učebné predmety výtvarná výchova, hudobná výchova a výchova umením.

      

      

     2.5.1.9 Zdravie a pohyb

      

     Vzdelávacia oblasť Zdravie a pohyb vytvára priestor pre uvedomenie si potreby celoživotnej starostlivosti o svoje zdravie, ktorej neoddeliteľnou súčasťou je pohyb. Dôraz v tejto vzdelávacej oblasti je kladený na základné informácie súvisiace so zdravým spôsobom života. Charakteristickým znakom vzdelávacej oblasti sú vedomosti a praktické skúsenosti vedúce k rozvoju pohybových schopností, zlepšovaniu pohybovej výkonnosti žiaka, k získaniu základov športov a ich využívaniu s perspektívou ich uplatnenia v štruktúre vlastného pohybového režimu. Najdôležitejším poslaním je vytváranie vzťahu k pravidelnej pohybovej činnosti ako

     nevyhnutného základu zdravého životného štýlu. Vzdelávacia oblasť je výrazne spojená so zdravím, zdravým životným štýlom, pohybovou a športovou činnosťou nielen počas školskej dochádzky, ale i v dospelosti.

     Všeobecným cieľom telesnej a športovej výchovy je umožniť žiakom osvojiť si, zdokonaľovať a upevňovať pohybové návyky a zručnosti na primeranej úrovni, zvyšovať svoju pohybovú gramotnosť, rozvíjať kondičné a koordinačné schopnosti, zvyšovať všeobecnú pohybovú výkonnosť a zdatnosť, prostredníctvom vykonávanej pohybovej aktivity pôsobiť a dbať o zdravie, vytvárať trvalý vzťah k pohybovej aktivite, telesnej výchove a športu s ohľadom na záujmy žiakov, ich predpoklady a individuálne potreby ako súčasť zdravého životného štýlu a predpokladu schopnosti celoživotnej starostlivosti o vlastné zdravie.

      

      

     Vzdelávacia oblasť zastrešuje predmet  telesná a športová výchova, telesná výchova.

      

     2.5.2 Prierezové témy

      

     Prierezové témy sú povinnou súčasťou obsahu vzdelávania. Prelínajú sa cez všetky vzdelávacie oblasti. Odrážajú aktuálne problémy súčasnosti, sú určitým návodom na ich prevenciu a riešenie. Zároveň slúžia aj na prehĺbenie základného učiva. Majú prispieť k tomu, aby si žiaci rozšírili rozhľad, osvojili si určité postoje, hodnoty a rozhodovanie. Prepájajú rôzne oblasti základného učiva, prispievajú ku komplexnosti vzdelávania žiakov a pozitívne ovplyvňujú proces utvárania a rozvíjania kľúčových kompetencií žiakov. Nevyhnutnou podmienkou účinnosti prierezovej tematiky je používanie aktivizujúcich, interaktívnych učebných metód.

      

      

     MULTIKULTÚRNA VÝCHOVA                             MULTV

     MEDIÁLNA VÝCHOVA                                          MEDV

     OSOBNOSTNÝ A SOCIÁLNY ROZVOJ                OSR

     ENVIRONMENTÁLNA VÝCHOVA                        ENV

     DOPRAVNÁ VÝCHOVA                                         DV

     OCHRANA ŽIVOTA A ZDRAVIA                          OŽZ

     REGIONÁLNA VÝCHOVA                                     REG

     VÝCHOVA K MANŽELSTVU A RODIČOVSTVU    VMR

      

     2.5.2.1 Multikultúrna výchova

      

     Žiaci všetkých vekových kategórií budú čoraz častejšie v osobnom aj verejnom živote vystavení vplyvom rôznych kultúr a v čoraz väčšej miere sa budú dostávať do kontaktu s príslušníkmi iných kultúr. Preto je potrebné, aby boli na tieto výzvy pripravení, a aby boli schopní rozoznať, rešpektovať a podporovať rôzne kultúry vo svojom okolí. Cieľom prierezovej témy multikultúrna výchova je preto výchovné a vzdelávacie pôsobenie zamerané na rozvoj poznania rozličných tradičných aj nových kultúr a subkultúr, akceptáciu kultúrnej rozmanitosti ako spoločenskej reality a rozvoj tolerancie, rešpektu a prosociálneho správania a konania vo vzťahu ku kultúrnej odlišnosti. Edukačná činnosť je zameraná na to, aby škola a školské vzdelávanie fungovali ako spravodlivé systémy, kde majú všetci žiaci rovnakú príležitosť rozvíjať svoj potenciál. Žiaci spoznávajú svoju kultúru aj iné kultúry, históriu, zvyky a tradície ich predstaviteľov, rešpektujú tieto kultúry ako rovnocenné a dokáže s ich príslušníkmi konštruktívne komunikovať a spolupracovať.

      

     2.5.2.2 Mediálna výchova

      

     Cieľom prierezovej tematiky je rozvinúť:

     • schopnosť uplatňovať stratégie kompetentného zaobchádzania s rôznymi druhmi médií a ich     produktmi,
     • spôsobilosť zmysluplne, kriticky a selektívne využívať médiá a ich produkty (čo znamená viesť žiakov k tomu, aby lepšie poznali a chápali pravidlá fungovania „mediálneho sveta“, zmysluplne sa v ňom orientovali a selektovane využívali médiá a ich produkty podľa toho, ako kvalitne plnia svoje funkcie, najmä výchovno-vzdelávaciu a mravnú),
     • schopnosť vytvoriť si ako občan vlastný názor na médiá na základe prijímaných informácií,
     • schopnosť kriticky posudzovať mediálne šírené posolstvá, objavovať v nich to hodnotné, pozitívne formujúce ich osobnostný a profesijný rast, ale tiež ich schopnosť uvedomovať si negatívne mediálne vplyvy na svoju osobnosť a snažiť sa ich zodpovedným prístupom eliminovať.

      

     2.5.2.3 Osobnostný a sociálny rozvoj

      

     Prierezová oblasť osobnostný a sociálny rozvoj rozvíja ľudský potenciál žiakov, poskytuje žiakom základy pre plnohodnotný a zodpovedný život. Cieľom je rozvíjať u žiakov sebareflexiu (rozmýšľať o sebe), sebapoznávanie, sebaúctu, sebadôveru a s tým spojené prevzatie zodpovednosti za svoje konanie, osobný život a sebavzdelávanie, naučiť žiakov uplatňovať svoje práva, ale aj rešpektovať názory, potreby a práva ostatných, pomáhať žiakom získavať a udržať si osobnostnú integritu, pestovať kvalitné medziľudské vzťahy, rozvíjať sociálne zručnosti potrebné pre život a spoluprácu, podporovať svojím obsahom prevenciu sociálnopatologických javov v škole (prevenciu šikanovania, agresivity, užívania návykových látok).

      

     2.5.2.4 Environmentálna výchova

      

     Problém zachovania života na Zemi sa stáva globálnym problémom. Cieľom tejto prierezovej témy je prispieť k rozvoju osobnosti žiaka tak, že v oblasti vedomostí, zručností a schopností nadobudne schopnosť:

     • chápať, analyzovať a hodnotiť vzťahy medzi človekom a jeho životným prostredím na základe poznania zákonov, ktorými sa riadi život na Zemi,
     • poznať a chápať súvislosti medzi vývojom ľudskej populácie a vzťahom k prostrediu v rôznych oblastiach sveta; pochopiť súvislosti medzi lokálnymi a globálnymi problémami a vlastnú zodpovednosť vo vzťahu k prostrediu,
     • rozvíjať si spôsobilosti, ktoré sú nevyhnutné pre každodenné konanie a postoje človeka k životnému prostrediu,
     • rozvíjať spoluprácu pri ochrane a tvorbe životného prostredia na miestnej, regionálnej a medzinárodnej úrovni,
     • pochopiť sociálne a kultúrne vplyvy, ktoré determinujú ľudské hodnoty a správanie, vedomie individuálnej zodpovednosti za vzťah človeka k prostrediu ako spotrebiteľa a výrobcu,
     • vedieť hodnotiť objektívnosť a závažnosť informácií o stave životného prostredia a komunikovať o nich, racionálne ich obhajovať a zdôvodňovať svoje názory a stanoviská,
     • využívať informačné a komunikačné technológie a prostriedky pri získavaní a spracúvaní informácií, ako aj pri prezentácii vlastnej práce.

      

     V oblasti postojov a hodnôt nadobudne schopnosť:

     • vnímať život ako najvyššiu hodnotu,
     • pochopiť význam udržateľného rozvoja ako pozitívnej perspektívy ďalšieho vývoja ľudskej spoločnosti,
     • posilňovať pocit zodpovednosti vo vzťahu k živým organizmom a ich prostrediu,
     • podporovať aktívny prístup k tvorbe a ochrane životného prostredia prostredníctvom praktickej výučby,
     • posilňovať pocit zodpovednosti vo vzťahu k zdravému životnému štýlu a k vnímaniu estetických hodnôt prostredia,
     • schopnosť vnímať a citlivo pristupovať k prírode a prírodnému a kultúrnemu dedičstvu,
     • prehlbovať, rozvíjať a upevňovať hodnotový systém v prospech konania smerom k životnému prostrediu,
     • rozvíjať schopnosť kooperovať v skupine, deliť si úlohy, niesť zodpovednosť.

      

      

     2.5.2.5 Dopravná výchova - výchova k bezpečnosti v cestnej premávke

      

     Dopravná výchova je povinnou súčasťou výchovy a vzdelávania žiakov základných škôl. Úlohou dopravnej výchovy v školách je postupne pripraviť deti na samostatný pohyb v cestnej premávke - ako chodcov alebo cyklistov - pričom je potrebné mať na zreteli aj aspekt výchovy budúcich vodičov motorových vozidiel.

     Ciele dopravnej výchovy sú zostavené v zmysle týchto kritérií :

     • pochopiť funkcie dopravy ako riadeného systému vymedzeného všeobecne záväznými právnymi predpismi,
     • formovať mravné vedomie a správanie sa v zmysle morálnej a právnej zodpovednosti pri chôdzi a jazde v cestnej premávke,
     • osvojiť si zásady bezpečného správania sa v cestnej premávke podľa všeobecne záväzných právnych predpisov, ako chodec, cyklista, cestujúci (spolujazdec),
     • naučiť deti pozorovať svoje okolie, vyhodnocovať situáciu z hľadiska bezpečnosti a aplikovať návyky bezpečného správania sa v cestnej premávke v praktickom živote,
     • zvládnuť techniku chôdze a jazdy na bicykli,
     • zvládnuť základné taktické prvky chôdze a jazdy v cestnej premávke,
     • pochopiť význam technického stavu a údržby vozidiel pre bezpečnú jazdu v cestnej premávke a prakticky zvládnuť základné úlohy údržby bicykla,
     • uvedomiť si význam technických podmienok dopravy a zariadení ovplyvňujúcich bezpečnosť cestnej premávky.

      

     2.5.2.6 Ochrana života a zdravia

      

     Ochrana života človeka a jeho zdravia integruje postoje, vedomosti a zručnosti žiakov zamerané na ochranu života a zdravia v mimoriadnych situáciách. Podobne pri pobyte a pohybe v prírode, ktoré môžu vzniknúť vplyvom nepredvídaných skutočností ohrozujúcich človeka a jeho okolie. Snahou je pripraviť každého jednotlivca na život v prostredí, v ktorom sa nachádza. Nevyhnutným predpokladom k tomu je neustále poznávanie prostredia prostredníctvom pohybu a pobytu v prírode. Prierezová téma sa zameriava na zvládnutie situácií vzniknutých vplyvom priemyselných a ekologických havárií, dopravnými nehodami, živelnými pohromami a prírodnými katastrofami. Zároveň napomáha zvládnuť nevhodné podmienky v situáciách vzniknutých pôsobením cudzej moci, terorizmom voči občanom nášho štátu. U žiakov by sa mal formovať vzťah k problematike ochrany svojho zdravia a života, tiež zdravia a života iných ľudí. K tomu je potrebné poskytnúť žiakom teoretické vedomosti, praktické poznatky, pomôcť im osvojiť si vedomosti a zručnosti v sebaochrane. Vyškoliť ich v poskytovaní pomoci iným v prípade ohrozenia zdravia a života.

      

     2.5.2.7 Regionálna výchova

      

     Prierezová téma Regionálna výchova úzko súvisí s prierezovou témou Multikultúrna výchova ale vo svojom obsahu sa ešte hlbšie zaoberá živým a hodnotným hmotným a nehmotným kultúrnym dedičstvom Slovenskej republiky.

     Cieľom zaradenia prierezovej témy do vyučovania je vytvárať u žiakov predpoklady na pestovanie a rozvíjanie citu ku krásam svojho regiónu, prírody, staviteľstva, ľudového umenia a spoznávanie kultúrneho dedičstva našich predkov. Edukačná činnosť je zameraná na to, aby žiaci v rámci regionálnej výchovy poznali históriu a kultúru vlastnej obce – objavovanie a spoznávanie prírodných krás a zaujímavostí Slovenska.

     Pre vybudovanie kladného vzťahu k téme je nevyhnutné využívať zážitkové formy učenia sa žiakov (výlety, exkurzie, besedy, tvorba zbierok, výstav ...).

      

     2.5.2.8 Výchova k maželstvu a rodičovstvu

      

     Táto prierezová téma sa dotýka všetkých oblastí a etáp ľudského života, integruje v sebe pedagogické, biologické, psychologické i sociologické poznatky a aspekty o dospievaní, sexualite, o sociálnych vzťahoch a ich hodnote v ľudskom živote. Ciele výchovy  manželstvu a rodičovstvu sú zamerané tak, aby prispievali k výchove celej osobnosti dospievajúceho dievčaťa a chlapca, aby boli schopní poznávať a chápať mravné, sociálne, psychologické a fyziologické zvláštnosti ľudských jedincov podľa pohlavia a tak vytvoriť optimálne medziľudské vzťahy s ľuďmi svojho a opačného pohlavia.

      

     2.5.3 Finančná gramotnosť

      

     Finančná gramotnosť má tiež prierezový charakter.

     Je to schopnosť využívať poznatky, zručnosti a skúsenosti na efektívne riadenie vlastných finančných zdrojov s cieľom zaistiť celoživotné finančné zabezpečenie seba a svojej domácnosti.

     Na škole používame Plán finančnej gramotnosti, podľaktorého implementujeme finančnú gramotnosť do vyučovania jednotlivých predmetov podľa potreby a logickej súvislosti.

      

     Implementácia finančnej gramotnosti do ŠkVP – vzhľadom na nedostatočné skúsenosti a ešte neosvojený požadovaný stupeň zodpovednosti, súčasný absolvent ZŠ nebude vykazovať rovnaký stupeň znalostí v oblasti osobných financií ako starší, finančne gramotní dospelí jedinci. Finančne gramotní absolventi našej školy by však mali aspoň vo všeobecnosti chápať všetky kľúčové aspekty osobných financií.

      

     Absolvent základnej školy by mal byť schopný:

      •  nájsť a použiť finančné informácie,
      •  poznať základné pravidlá riadenia vlastných financií,
      •  naučiť sa rozoznávať riziká v riadení vlastných financií,
      •  stanoviť si finančné ciele a naplánovať si ich dosiahnutie,
      •  naučiť sa sporiť,
      •  efektívne používať finančné služby,
      •  plniť svoje finančné záväzky,
      •  zveľaďovať a chrániť svoj majetok,
      •  porozumieť a orientovať sa v zabezpečovaní základných ľudských a ekonomických potrieb jednotlivca a rodiny,
      •  vedieť a byť schopný hodnotiť úspešnosť vlastnej sebarealizácie,
      •  inšpirovať sa príkladmi úspešných osobností,
      •  poznať podmienky vylučujúce neúspešnosť jednotlivca a rodiny,
      •  porozumieť základným pojmom v oblasti finančníctva a sveta peňazí,
      •  orientovať sa v oblasti finančných inštitúcií (NBS, komerčné banky, poisťovne a ostatné finančné inštitúcie),
      •  orientovať sa v problematike ochrany práv spotrebiteľa a byť schopný tieto práva uplatňovať.

      

      

     2.5.4 Čitateľská gramotnosť

      

     Čitateľská gramotnosť je schopnosť porozumieť a používať také písomné jazykové formy, ktoré vyžaduje spoločnosť a ktoré majú hodnotu pre jednotlivca

     Jej základnou funkciou je rozvíjať v žiakoch sociálne a kultúrne zručnosti. To znamená, aby boli schopní nielen slová, vety, texty prečítať, ale ich aj pochopiť a ďalej pracovať s ich obsahom a nadobudnutými informáciami. Čitateľská gramotnosť je teda základná kompetencia, bez ktorej nie je možné dosahovať ďalšie kompetencie. Podstatná nie je rýchlosť a plynulosť čítania, ale prioritné je pochopenie textu a používanie písaných textov. Čitateľská gramotnosť je vnímaná ako súčasť funkčnej gramotnosti, teda schopnosti spracovať informácie z tlačeného a písaného textu a využiť ich pri riešení rôznych situácií každodenného života.

      

     Absolvent základnej školy by mal byť schopný:

      • rozumieť rôznym typom používaných textov a bežne používaným písomným prejavom neverbálnej komunikácie a dokázať na ne adekvátne reagovať,
      • dokázať adekvátne veku aktívne vyhľadávať informácie na internete,
      • vyberať a hodnotiť získané informácie, spracovávať ich a využívať vo svojom učení a v iných činnostiych,
      • pri riešení problémov hľadať a využívať rôzne infoemácie, skúšať viaceré  možnosti riešenia problému, overovať správnosť riešenia a svedčené postupy aplikovať pri podobných alebo nových problémoch.

      

     Súčasťou ŠkVP je vypracovaný Plán rozvoja čitateľskej gramotnosti, podľa ktorého sa bude postupovať v jednotlivých predmetoch, aktivitách, prípadne mimovyučovacej činnosti žiakov.

      

      

     Prierezové témy sú povinnou súčasťou obsahu vzdelávania. Prelínajú sa cez všetky vzdelávacie oblasti. Odrážajú aktuálne problémy súčasnosti, sú určitým návodom na ich prevenciu a riešenie. Zároveň slúžia aj na prehĺbenie základného učiva. Majú prispieť k tomu, aby si žiaci rozšírili rozhľad, osvojili si určité postoje, hodnoty a rozhodovanie. Prepájajú rôzne oblasti základného učiva, prispievajú ku komplexnosti vzdelávania žiakov a pozitívne ovplyvňujú proces utvárania a rozvíjania kľúčových kompetencií žiakov. Nevyhnutnou podmienkou účinnosti prierezovej tematiky je používanie aktivizujúcich, interaktívnych učebných metód.

      

     V ŠkVP budeme v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu rôznym spôsobom realizovať všetky prierezové témy:

     1. Integráciou obsahu do učebných osnov jednotlivých vyučovacích predmetov v 1. - 9. ročníku podľa vhodnosti témy učiva budú zaradené všetky prierezové témy. Zaradenie odpovedajúcich tematických okruhov prierezových tém bude vyznačené v tematickom výchovno-vzdelávacom pláne každého predmetu.

     Hneď v 1. ročníku chceme začať cielene budovať dobrý triedny kolektív založený na kvalitných vzťahoch rešpektujúcich osobnosť každého dieťaťa.

      

     1. Formou kurzu bude realizovaná v 1. - 4. ročníku Dopravná výchova. Kurz sa uskutoční v dvoch blokoch – teoretická časť a praktická časť. V 1. ročníku teoretickú časť dopravnej výchovy v rozsahu 4 hodiny odučí triedna učiteľka v predpísanom rozsahu učiva s využitím dostupných učebných pomôcok a výukových CD. Praktickú časť budú deti absolvovať pod vedením odborných zamestnancov, alebo triednych učiteľov  na dopravnom ihrisku v areáli školy.

      

     1. Obsah učiva prierezovej témy Ochrana života a zdravia bude na 1. stupni ZŠ realizovaný prostredníctvom kurzu Didaktických hier v rozsahu 2-krát 4 hodiny (teoretická a praktická časť). Na 2. stupni sa kurz Účelových cvičení koná 2-krát ročne v jarných a jesenných mesiacoch vždy v rozsahu 10 hodín. Pred praktickou časťou je vždy teoretická časť.

      

      

     2.6. Rámcové učebné plány Školského vzdelávacieho programu

      

     Vychádzajúc zo štátneho vzdelávacieho programu, skúseností, tradícií, požiadaviek rodičov a koncepcie rozvoja školy, orientovala naša škola svoj školský vzdelávací program na rovnomerné posilnenie vyučovania cudzieho jazyka, slovenského jazyka, matematiky a všeobecnovzdelávacích predmetov .

      

      

     2.6.1 Učebný plán školského vzdelávacieho programu (RUP) ­­ 1. – 4. ročník, 2019/2020

     Vzdelávacia oblasť

     Predmet

     ŠVP

     1. roč.

     ŠkVP

     1. roč.

     ŠVP

     2. roč.

     ŠkVP

     2. roč.

     ŠVP

     3. roč.

     ŠkVP

     3. roč.

     ŠVP

     4. roč.

     ŠkVP

     4. roč.

     Jazyk a komunikácia

     Slovenský jazyk a literatúra

     9

     9

     8

     9

     7

     8

     7

     8

     Nemecký jazyk

     0

     0

     0

     0

     0

     0

     0

     0

     Anglický jazyk

     0

     1

     0

     1

     3

     3

     3

     3

     Príroda a spoločnosť

     Prírodoveda

     0

     0

     0

     0

     1

     1

     2

     2

     Prvouka

     1

     2

     2

     2

     0

     0

     0

     0

     Vlastiveda

     0

     0

     0

     0

     1

     1

     2

     2

     Človek a hodnoty

     Etická výchova / Náboženská vých.

     1

     1

     1

     1

      

     1

     1

     1

     1

     Matematika a práca
     s informáciami

     Matematika

     4

     4

     4

     5

     4

     5

     4

     4

     Informatika

     0

     0

     0

     0

     1

     1

     1

     1

     Človek a svet práce

     Pracovné

     vyučovanie

     0

     0

     0

     0

     1

     1

     1

     1

     Umenie a kultúra

     Výtvarná výchova

     2

     2

     2

     2

     1

     1

     1

     1

     Hudobná výchova

     1

     1

     1

     1

     1

     1

     1

     1

     Zdravie a pohyb

     Telesná a športová výchova

     2

     2

     2

     2

     2

     2

     2

     Disponibilné hodiny

      

     2

      

     3

      

     2

      

     1

      

      

     ŠVP

      

     20

      

     20

      

     23

      

     25

      

     ŠkVP

        

     22

      

     23

      

     25

      

     26

     Spolu

     22

     23

     25

     26

     ŠVP – Štátny vzdelávací program,  ŠkVP – Školský vzdelávací program

      

     Poznámky :

     1. Počet týždenných vyučovacích hodín v jednotlivých ročníkoch je presne určený pre každý učebný plán. Taktiež celkový počet hodín je presne daný.

     2.Vyučovacia hodina má 45-minút v tomto rozdelení učebného plánu.

     3. Cudzí jazyk - vyučuje sa od 1.ročníka anglický.

     4. Navýšená časová dotácia v predmetoch:

      

     Predmet

     1. ročník

     2. ročník

     3. ročník

     4. ročník

     Slovenský jazyk a literatúra

      

     + 1

     + 1

     +1

      

     Anglický jazyk

     + 1

     + 1

      

      

      

     Prvouka

     + 1

      

      

      

      

     Matematika

      

     + 1

     + 1

      

     5. Spojené hodiny po ročníkoch:

     NBV 3., 4. a 6. ročník spojené evanjelické náboženstvo,

     ETV 1. a 3. ročník spojená etická výchova.

      

     2.6.2  Učebný plán školského vzdelávacieho programu (RUP) ­­ 5. – 9. ročník, 2019/2020

     Vzdelávacia oblasť

     Predmet

                        

     ŠVP

     5. roč.

     ŠkVP

     5. roč.

     ŠVP

     6. roč.

     ŠkVP

     6. roč.

     ŠVP

     7.

     roč.

     ŠkVP

     7.

     roč.

     ŠVP

     8.

     roč.

     ŠkVP

     8.

     roč.

     ŠVP

     9. roč.

     ŠkVP

     9.

     roč

      Jazyk a komunikácia

     Slovenský jazyk a lit.

     5

     6

     5

     5

     4

     5

     5

     5

     5

     6

     Anglický jazyk

     3

     4

     3

     4

     3

     3

     3

     3

     3

     3

     Nemecký jazyk/

     Konverzácia anglického jazyka

     0

     0

     0

     0

     0

     2

     0

     2

     0

     2

     Človek a príroda

     Fyzika

     0

     0

     2

     2

     1

     2

     2

     2

     1

     2

     Chémia

     0

     0

     0

     0

     2

     2

     2

     2

     1

     1

     Biológia

     2

     2

     1

     2

     2

     2

     1

     1

     1

     1

     Človek a spoločnosť

     Dejepis

     1

     1

     1

     2

     1

     2

     1

     2

     2

     3

     Geografia

     2

     2

     1

     1

     1

     1

     1

     2

     1

     2

     Občianska náuka

     0

     0

     1

     1

     1

     1

     1

     1

     1

     1

     Človek a hodnoty

     Náboženská výchova/ Etická výchova

     1

     1

     1

     1

     1

     1

     1

     1

     1

     1

     Matematika a práca s informáciami

     Matematika

     4

     5

     4

     5

     4

     5

     4

     5

     5

     6

     Informatika

     1

     1

     1

     1

     1

     1

     1

     1

     0

     0

     Človek a svet práce

     Technika

     1

     1

     1

     1

     1

     1

     1

     1

     1

     1

     Umenie a kultúra

     Výtvarná výchova

     1

     1

     1

     1

     1

     1

     1

     1

     1

     1

     Hudobná výchova

     1

     1

     1

     1

     1

     1

     1

     1

     0

     0

     Zdravie a pohyb

     Telesná a športová výchova

     2

     2

     2

     2

     2

     2

     2

     2

     2

     2

     Disponibilné hodiny

      

     3

      

     4

      

     6

      

     5

      

     7

      

     ŠVP

      

     24

      

     25

      

     26

      

     27

      

     25

      

     ŠkVP

      

      

     27

      

     29

      

     32

      

     32

      

     32

     Spolu

     27

     29

     32

     32

     32

                              

      

     ŠVP – Štátny vzdelávací program,  ŠkVP – Školský vzdelávací program

      

     Poznámky :

     1. Počet týždenných vyučovacích hodín v jednotlivých ročníkoch je presne určený pre každý učebný plán. Taktiež celkový počet hodín je presne daný.

     2.Vyučovacia hodina má 45-minút v tomto rozdelení učebného plánu.

     3. Cudzí jazyk – v ročníkoch 5. – 9. sa vyučuje anglický jazyk, v 7. a 9. ročníku aj druhý jazyk - nemecký jazyk/konverzácia anglického jazyka v rámci disponibilných hodín (2 hodiny týždenne).

      

      

     4. Navýšená časová dotácia v predmetoch:

      

     Predmet

     5. ročník

     6. ročník

     7. ročník

     8. ročník

     9. ročník

     Slovenský jazyk a literatúra

      

     + 1

      

                     + 1

      

     + 1

     Anglický jazyk

     + 1

     + 1

      

      

      

     Nemecký jazyk/Konverzácia anglického jazyka

      

      

     + 2

     + 2

     + 2

     Fyzika

      

      

     + 1

      

     + 1

     Biológia

      

     + 1

      

      

      

     Dejepis

      

     + 1

     + 1

     + 1

     + 1

      

     Geografia

      

      

      

     + 1

     + 1

      

     Matematika

     + 1

     + 1

     + 1

     + 1

     + 1

      

     5. Spojené hodiny po ročníkoch:

      

     TSV – 6. a 7. ročník dievčatá,

     TSV – 8. a 9. ročník dievčatá,

     TSV – 8. a  9 .ročník chlapci.

     V 5. až 9. ročníku vyučovacie hodiny vyučovacieho predmetu telesná a športová výchova sa vyučujú oddelene pre chlapcov a dievčatá.

      

     Vyučovanie TSV v 6. – 9. ročníku dievčatá, TSV v 6. ,8. a 9. ročníku chlapci prebieha v dvojhodinových blokoch jedenkrát týždenne. 

      

     Vyučovanie INF 6.ročník a INF chlapci  7. ročník prebieha v dvojhodinových blokoch jedenkrát týždenne, jeden krát za dva týždne. V týždňoch sa strieda s predmetom THD.

      

     Vyučovanie THD 6. a 8. ročník a THD 7. ročník chlapci prebieha v dvojhodinových blokoch jedenkrát týždenne, jedenkrát za dva týždne. V týždňoch sa strieda s predmetom INF.

     Ak blok predmetov TSV a THD prebieha počas 6.a 7. vyučovacej hodiny, žiaci nemajú polhodinovú prestávku na oddych a obed. Blok začína o 12:05 a končí o 13:35. Po ukončení vyučovania o 13:35 žiaci odchádzajú pod dozorom vyučujúceho príslušného predmetu na obed do jedálne, alebo domov.

      

     Vyučovanie KAJ prebieha v dvojhodinovom bloku, ktorý začína o 12:05 a končí o 13:35, kedy žiaci odchádzajú pod dozorom vyučujúceho príslušného predmetu na obed do jedálne, alebo domov.

      

     NBV 3., 4. a 6. ročník spojené evanjelické náboženstvo.

      

     ETV 5. a 6. ročník spojená etická výchova.

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     2.6.3 Učebný plán školského vzdelávacieho programu (RUP) pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou  (NKS) ­­ 3. ročník, 2019/2020

     Vzdelávacia oblasť

     Predmet

     ŠVP

     4. roč.

     ŠkVP

     4. roč.

     Jazyk a komunikácia

     Slovenský jazyk a literatúra

     7

     10

     Anglický jazyk

     3

     3

     Príroda a príroda

     Prírodoveda

     1

     1

      

     Človeka a spoločnosť

     Vlastiveda

     1

     1

     Človek a hodnoty

     Etická výchova / Náboženská vých.

     1

     1

     Matematika

     a práca
     s informáciami

     Matematika

     4

          5

      

     Informatika

     1

     1

     Človek a svet práce

     Pracovné

     vyučovanie

     1

     1

     Umenie a kultúra

     Výtvarná výchova

     1

     1

     Hudobná výchova

     1

     1

     Zdravie a pohyb

     Telesná a športová výchova

     2

     2

      

     Špeciálnopedag.

     podpora

     Individuálna logopedická intervencia

     3

     0

     Základ

      

     26

      

     Voliteľné hodiny

      

     1

      

     ŠkVP

        

     27

     Spolu

     27

     ŠVP – Štátny vzdelávací program,  ŠkVP – Školský vzdelávací program        

      

     Poznámky :

     1. Počet týždenných vyučovacích hodín v jednotlivých ročníkoch je presne určený pre každý učebný plán. Taktiež celkový počet hodín je presne daný.

     2.Vyučovacia hodina má 45-minút v tomto rozdelení učebného plánu.

     3. Škola na základe odporučenia poradenského centra hodiny určené na výučbu špecifického vyučovacieho predmetu Individuálna logopedická intervencia v rozsahu 3. vyučovacích hodín, používa na výučbu vyučovacích predmetov, v ktorých žiak vzhľadom na zdravotné znevýhodnenie nemôže primerane napredovať.

     4. Navýšená časová dotácia v predmetoch:

      

     Predmet

     4. ročník

     Slovenský jazyk a literatúra

     + 3

      

     Matematika

     + 1

     5. Spojené hodiny:

     SJL – 2 hodiny týždenne spojené so žiakmi 4. ročníka – pracuje s nimi Mgr. Kucejová – rozvíjanie sa v oblastiach, kde potrebuje žiak navýšenú pozornosť a starostlivosť.

     NBV – 3., 4. a 6. ročník spojené evanjelické náboženstvo.

      

      

      

      

      

      

     2.6.4 Učebný plán školského vzdelávacieho programu (RUP) pre žiakov s vývinovými poruchami učenia (VPU) ­­ 4. ročník, 2019/2020

     Vzdelávacia oblasť

     Predmet

     ŠVP

     4. roč.

     ŠkVP

     4. roč.

     Jazyk a komunikácia

     Slovenský jazyk a literatúra

     7

     11

     Anglický jazyk

     3

     3

     Príroda a príroda

     Prírodoveda

     2

     2

      

     Človeka a spoločnosť

     Vlastiveda

     2

     2

     Človek a hodnoty

     Etická výchova / Náboženská vých.

     1

     1

     Matematika

     a práca
     s informáciami

     Matematika

     4

         4

      

     Informatika

     1

     1

     Človek a svet práce

     Pracovné

     vyučovanie

     1

     1

     Umenie a kultúra

     Výtvarná výchova

     1

     1

     Hudobná výchova

     1

     1

     Zdravie a pohyb

     Telesná a športová výchova

     2

     2

      

     Špeciálnopedag.

     podpora

     Rozvíjanie špecifických funkcií

     1

     0

     Individuálna logopedická intervencia

     2

     0

     Základ

      

     28

      

     Voliteľné hodiny

      

     1

      

     ŠkVP

        

     29

     Spolu

     29

     ŠVP – Štátny vzdelávací program,  ŠkVP – Školský vzdelávací program        

      

     Poznámky :

     1. Počet týždenných vyučovacích hodín v jednotlivých ročníkoch je presne určený pre každý učebný plán. Taktiež celkový počet hodín je presne daný.

     2. Vyučovacia hodina má 45-minút v tomto rozdelení učebného plánu.

     3. Škola na základe odporučenia poradenského centra hodiny určené na výučbu špecifických vyučovacích predmetov (Rozvíjanie špecifických funkcií,  Individuálna logopedická intervencia v rozsahu 3. vyučovacích hodín) používa na výučbu vyučovacích predmetov, v ktorých žiak vzhľadom na zdravotné znevýhodnenie nemôže primerane napredovať.

     4. Navýšená časová dotácia v predmetoch:

      

     Predmet

     4. ročník

     Slovenský jazyk a literatúra

     + 4

     5.Spojené hodiny:

     SJL – 2 hodiny týždenne spojené so žiakmi 4. ročníka – pracuje s nimi Mgr. Kucejová – rozvíjanie sa v oblastiach, kde potrebuje žiak navýšenú pozornosť a starostlivosť.

      

      

      

      

      

     2.6.5  Učebný plán školského vzdelávacieho programu (RUP) pre žiakov s s poruchami aktivity a pozornosti  4. ročník, 2019/2020

     Vzdelávacia oblasť

     Predmet

     ŠVP

     4. roč.

     ŠkVP

     4. roč.

     Jazyk a komunikácia

     Slovenský jazyk a literatúra

     7

     8

     Anglický jazyk

     3

     3

     Príroda a príroda

     Prírodoveda

     2

     2

      

     Človeka a spoločnosť

     Vlastiveda

     2

     2

     Človek a hodnoty

     Etická výchova / Náboženská vých.

     1

     1

     Matematika

     a práca
     s informáciami

     Matematika

     4

          4

      

     Informatika

     1

     1

     Človek a svet práce

     Pracovné

     vyučovanie

     1

     1

     Umenie a kultúra

     Výtvarná výchova

     1

     1

     Hudobná výchova

     1

     1

     Zdravie a pohyb

     Telesná a športová výchova

     2

     2

      

     Špeciálnopedag.

     podpora

     Terapeuticko – korekčné cvičenia

     1

     0

     Základ

      

     26

      

     Voliteľné hodiny

      

     0

              

     ŠkVP

        

     26

     Spolu

     26

     ŠVP – Štátny vzdelávací program,  ŠkVP – Školský vzdelávací program        

      

     Poznámky :

     1. Počet týždenných vyučovacích hodín v jednotlivých ročníkoch je presne určený pre každý učebný plán. Taktiež celkový počet hodín je presne daný.

     2. Vyučovacia hodina má 45-minút v tomto rozdelení učebného plánu.

     3. Škola na základe odporučenia poradenského centra hodiny určené na výučbu špecifického vyučovacieho predmetu Terapeuticko-korekčné cvičenia v rozsahu 1 hodiny používa na výučbu vyučovacích predmetov, v ktorých žiak vzhľadom na zdravotné znevýhodnenie nemôže primerane napredovať.

     4. Navýšená časová dotácia v predmetoch:

      

     Predmet

     4. ročník

     Slovenský jazyk a literatúra

     + 1

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     2.6.6 Učebný plán školského vzdelávacieho programu (RUP) pre žiakov s vývinovými poruchami učenia (VPU) ­­ 5. , 6. , 7. ročník, 2018/2019

     Vzdelávacia oblasť

     Vyučovací predmet

     ŠVP

     5. roč.

     ŠkVP

     5. roč.

     ŠVP

     6. roč.

     ŠkVP

     6. roč.

     ŠVP

     7. roč.

     ŠkVP

     7. roč.

      Jazyk a komunikácia

     Slovenský jazyk a lit.

     5

     8

     5

     5

     4

     5

     Nemecký jazyk

     0

     0

     0

     0

     0

     0

     Anglický jazyk

     3

     4

     3

     4

     3

     3

     Človek a príroda

     Fyzika

     0

     0

     2

     2

     1

     2

     Chémia

     0

     0

     0

     0

     2

     2

     Biológia

     2

     2

     1

     2

     2

     2

     Človek a spoločnosť

     Dejepis

     1

     1

     1

     2

     1

     2

     Geografia

     2

     2

     1

     1

     1

     1

     Občianska náuka

     0

     0

     1

     1

     1

     1

     Človek a hodnoty

     Etická v. / Náboženská výchova

     1

     1

     1

     1

     1

     1

     Matematika a práca s informáciami

     Matematika

     4

     5

     4

     5

     4

     5

     Informatika

     1

     1

     1

     1

     1

     1

     Človek a svet práce

     Technika

     1

     1

     1

     1

     1

     1

     Umenie a kultúra

     Hudobná v.

     1

     1

     1

     1

     1

     1

     Výtvarná v.

     1

     1

     1

     1

     1

     1

     Zdravie a pohyb

     Telesná a športová výchova

     2

     2

     2

     2

     2

     2

     Špeciálnop. podpora

     Rozvíjanie špecifických funkcií

     1

     0

     1

     0

     1

     0

      

     Individuálna logopedická intervencia

     2

     0

     1

     0

     1

     0

     Základ

      

     27

      

     27

      

     28

      

     Voliteľné hodiny

      

     2

         

     2

          

     2

      

     ŠkVP

      

      

     29

      

     29

      

     30

     Spolu

     29

     29

     30

     ŠVP – Štátny vzdelávací program,  ŠkVP – Školský vzdelávací program           

                                                                           

     Poznámky :

     1. Počet týždenných vyučovacích hodín v jednotlivých ročníkoch je presne určený pre každý učebný plán. Taktiež celkový počet hodín je presne daný.

     2. Vyučovacia hodina má 45-minút v tomto rozdelení učebného plánu.

     3. Cudzí jazyk – žiaci s VUP absolvujú vyučovanie anglického jazyka. V 7. ročníku sú podľa odporučenia poradenského zariadenia oslobodení od vyučovania druhého cudzieho jazyka.

      

     4. Navýšená časová dotácia v predmetoch:

     Predmet

     5. ročník

     6. ročník

     7. ročník

     Slovenský jazyk a literatúra

     + 3

      

     + 1

     Anglický jazyk

     + 1

     + 1

      

     Fyzika

      

      

     + 1

     Biológia

      

     + 1

      

     Dejepis

      

     + 1

     + 1

     Matematika

     + 1

     + 1

     + 1

      

     5. Spojené hodiny po ročníkoch:

     V 5. až 9. ročníku vyučovacie hodiny vyučovacieho predmetu telesná a športová výchova sa vyučujú oddelene pre chlapcov a dievčatá.

      

     Vyučovanie INF 6.ročník a INF chlapci  7. ročník prebieha v dvojhodinových blokoch jedenkrát týždenne, jeden krát za dva týždne. V týždňoch sa strieda s predmetom THD.

      

     Vyučovanie THD 6. ročník a THD 7. ročník chlapci prebieha v dvojhodinových blokoch jedenkrát týždenne, jedenkrát za dva týždne. V týždňoch sa strieda s predmetom INF.

     Ak blok predmetov TSV a THD prebieha počas 6.a 7. vyučovacej hodiny, žiaci nemajú polhodinovú prestávku na oddych a obed. Blok začína o 12:05 a končí o 13:35. Po ukončení vyučovania o 13:35 žiaci odchádzajú pod dozorom vyučujúceho príslušného predmetu na obed do jedálne, alebo domov.

      

     ETV 5. a 6. ročník spojená etická výchova.

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     2.6.7 Učebný plán školského vzdelávacieho programu (RUP) pre žiakov s poruchami     aktivity a pozornosti pre 8. a 9. ročník, 2019/2020

     Vzdelávacia oblasť

     Vyučovací predmet

     ŠVP

     8. roč.

     ŠkVP

     8. roč.

     ŠVP

     9. roč.

     ŠkVP

     9. roč.

      Jazyk a komunikácia

     Slovenský jazyk a literatúra

     5

     5

     5

     6

     Nemecký jazyk/KAJ

     0

     0

     0

     0

     Anglický jazyk

     3

     3

     3

     3

     Človek a príroda

     Fyzika

     2

     2

     1

     2

     Chémia

     2

     2

     1

     1

     Biológia

     1

     1

     1

     1

     Človek a spoločnosť

     Dejepis

     1

     2

     2

     3

     Geografia

     1

     2

     1

     2

     Občianska náuka

     1

     1

     1

     1

     Človek a hodnoty

     Etická v. / Náboženská výchova

     1

     1

     1

     1

     Matematika a práca s informáciami

     Matematika

     4

     5

     5

     6

     Informatika

     1

     1

     0

     0

     Človek a svet práce

     Technika

     1

     1

     1

     1

     Umenie a kultúra

     Hudobná výchova

     1

     1

     0

     0

     Výtvarná výchova

     1

     1

     1

     1

     Zdravie a pohyb

     Telesná a športová výchova

     2

     2

     2

     2

     Špeciálnop. podpora

     Terapeuticko-

     korekčné cvičenia

      

     2

      

     0

     2

      

     0

      

     Základ

      

     29

      

     27

      

     Voliteľné hodiny

      

     1

      

     3

      

     ŠkVP

      

      

     30

      

     30

     Spolu

     30

     30

     ŠVP – Štátny vzdelávací program,  ŠkVP – Školský vzdelávací program                                                          

      

     Poznámky :

     1. Počet týždenných vyučovacích hodín v jednotlivých ročníkoch je presne určený pre každý učebný plán. Taktiež celkový počet hodín je presne daný.

     2. Vyučovacia hodina má 45-minút v tomto rozdelení učebného plánu.

     3. Škola na základe odporučenia poradenských centier hodiny určené na výučbu špecifického vyučovacieho predmetu (Terapeuticko-korekčné cvičenia v rozsahu 2. vyučovacích hodín) používa na výučbu vyučovacích predmetov, v ktorých žiak vzhľadom na zdravotné znevýhodnenie nemôže primerane napredovať.

      

     4. Navýšená časová dotácia v predmetoch:

     Predmet

     8. ročník

     9. ročník

     Slovenský jazyk a literatúra

      

     + 1

     Fyzika

      

     + 1

     Dejepis

     + 1

     + 1

     Geografia

     + 1

     + 1

     Matematika

     + 1

     + 1

      

     5. Cudzí jazyk – žiaci s poruchou aktivity a pozornosti absolvujú vyučovanie anglického jazyka. V 8. a 9. ročníku sú podľa odporučenia poradenského zariadenia oslobodení od vyučovania druhého cudzieho jazyka, resp. konverzácie anglického jazyka.

      

     6. Spojené hodiny po ročníkoch:

      

     TSV – 8. a  9 .ročník chlapci.

     V 5. až 9. ročníku vyučovacie hodiny vyučovacieho predmetu telesná a športová výchova sa vyučujú oddelene pre chlapcov a dievčatá.

      

     Vyučovanie TSV v  8. a 9. ročníku chlapci prebieha v dvojhodinových blokoch jedenkrát týždenne. 

      

     Vyučovanie THD 8. ročník prebieha v dvojhodinových blokoch jedenkrát týždenne, jedenkrát za dva týždne. V týždňoch sa strieda s predmetom INF.

      

     Ak blok predmetov TSV a THD prebieha počas 6.a 7. vyučovacej hodiny, žiaci nemajú polhodinovú prestávku na oddych a obed. Blok začína o 12:05 a končí o 13:35. Po ukončení vyučovania o 13:35 žiaci odchádzajú pod dozorom vyučujúceho príslušného predmetu na obed do jedálne, alebo domov.

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     2.6.8 Učebný plán školského vzdelávacieho programu (RUP) pre žiakov s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami (bez mentálneho postihnutia) 9. ročník, 2019/2020

     Vzdelávacia oblasť

     Vyučovací predmet

     ŠVP

     9. roč.

     ŠkVP

     9. roč.

      Jazyk a komunikácia

     Slovenský jazyk a literatúra

     5

     6

     Nemecký jazyk/KAJ

     0

     0

     Anglický jazyk

     3

     3

     Človek a príroda

     Fyzika

     1

     2

     Chémia

     1

     1

     Biológia

     1

     1

     Človek a spoločnosť

     Dejepis

     2

     3

     Geografia

     1

     2

     Občianska náuka

     1

     1

     Človek a hodnoty

     Etická v. / Náboženská výchova

     1

     1

     Matematika a práca s informáciami

     Matematika

     5

     6

     Informatika

     0

     0

     Človek a svet práce

     Technika

     1

     1

     Umenie a kultúra

     Hudobná výchova

     0

     0

     Výtvarná výchova

     1

     1

     Zdravie a pohyb

     Telesná a športová výchova

     2

     2

     Špeciálnop. podpora

     Rozvíjanie komunikačnej schopnosti a sociálnych zručností

     1

      

     0

      

     Základ

      

     26

      

     Voliteľné hodiny

      

     4

      

     ŠkVP

      

      

     30

     Spolu

     30

     ŠVP – Štátny vzdelávací program,  ŠkVP – Školský vzdelávací program                                                          

      

     Poznámky :

     1. Počet týždenných vyučovacích hodín v jednotlivých ročníkoch je presne určený pre každý učebný plán. Taktiež celkový počet hodín je presne daný.

     2.  Vyučovacia hodina má 45-minút v tomto rozdelení učebného plánu.

     3. Škola na základe odporučenia poradenského centra hodiny určené na výučbu špecifického vyučovacieho predmetu (Rozvíjanie komnikačnej schopnosti a sociálnych zručností v rozsahu 1 hodiy) používa na výučbu vyučovacích predmetov, v ktorých žiak vzhľadom na zdravotné znevýhodnenie nemôže primerane napredovať.

      

     4. Navýšená časová dotácia v predmetoch:

     Predmet

     9. ročník

     Slovenský jazyk a literatúra

     + 1

     Fyzika

     + 1

     Dejepis

     + 1

     Geografia

     + 1

     Matematika

     + 1

      

     5. Cudzí jazyk – žiaci s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami (bez MP) absolvujú vyučovanie anglického jazyka. V 9. ročníku sú podľa odporučenia poradenského zariadenia oslobodení od vyučovania druhého cudzieho jazyka.

      

     6. Spojené hodiny po ročníkoch:

      

     TSV – 8. a  9 .ročník chlapci.

     V 5. až 9. ročníku vyučovacie hodiny vyučovacieho predmetu telesná a športová výchova sa vyučujú oddelene pre chlapcov a dievčatá.

      

     Vyučovanie TSV v  8. a 9. ročníku chlapci prebieha v dvojhodinových blokoch jedenkrát týždenne. 

      

     Ak blok predmetov TSV  prebieha počas 6.a 7. vyučovacej hodiny, žiaci nemajú polhodinovú prestávku na oddych a obed. Blok začína o 12:05 a končí o 13:35. Po ukončení vyučovania o 13:35 žiaci odchádzajú pod dozorom vyučujúceho príslušného predmetu na obed do jedálne, alebo domov.

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     2.6.9  Učebný plán školského vzdelávacieho programu (RUP) pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním 5. ročník, 2019/2020

     Vzdelávacia oblasť

     Predmet

                        

     ŠVP

     5. roč.

     ŠkVP

     5. roč.

      Jazyk a komunikácia

     Slovenský jazyk a lit.

     5

     6

     Anglický jazyk

     3

     4

     Konverzácia anglického jazyka

     0

     1

     Človek a príroda

     Fyzika

     0

     0

     Chémia

     0

     0

     Biológia

     2

     2

     Človek a spoločnosť

     Dejepis

     1

     1

     Geografia

     2

     2

     Občianska náuka

     0

     0

     Človek a hodnoty

     Náboženská výchova/ Etická výchova

     1

     1

     Matematika a práca s informáciami

     Matematika

     4

     5

     Informatika

     1

     1

     Človek a svet práce

     Technika

     1

     1

     Umenie a kultúra

     Výtvarná výchova

     1

     1

     Hudobná výchova

     1

     1

     Zdravie a pohyb

     Telesná a športová výchova

     2

     2

     Disponibilné hodiny

      

     4

      

     ŠVP

      

     24

      

     ŠkVP

      

      

     28

     Spolu

     28

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     ŠVP – Štátny vzdelávací program,  ŠkVP – Školský vzdelávací program

      

     Poznámky :

     1. Počet týždenných vyučovacích hodín v jednotlivých ročníkoch je presne určený pre každý učebný plán. Taktiež celkový počet hodín je presne daný.

     2. Vyučovacia hodina má 45-minút v tomto rozdelení učebného plánu.

     3. Cudzí jazyk – v ročníku 5. sa vyučuje anglický jazyk.

      

     4. Navýšená časová dotácia v predmetoch:

      

     Predmet

     5. ročník

     Slovenský jazyk a literatúra

      

     + 1

     Anglický jazyk

     + 1

     Konverzácia anglického jazyka

     + 1

      

     Matematika

     + 1

      

     5. Spojené hodiny po ročníkoch:

     V 5. ročníku vyučovacie hodiny vyučovacieho predmetu telesná a športová výchova sa vyučujú oddelene pre chlapcov a dievčatá.

     KAJ – zaradený nový vyučovací predmet - 1 hodina týždenne spojená s 8.ročníkom – vzhľadom na žiakov záujem o anglický jazyk

      

      

       1. Rámcový učebný plán školského vzdelávacieho programu ­­ pre 4. ročník od šk. roku 2016/2017 - 2019/2020

     (platí tiež pre žiaka s poruchou aktivity a pozornosti)

      

     2016/2017

     2017/2018

     2018/2019

     2019/2020

     1.-4. ročník

     Vzdelávacia oblasť

     Vyučovací predmet

     ŠVP

     1. roč.

     ŠkVP

     1. roč.