• ZŠ s MŠ Lysá pod Makytou

    •  

     Povinné zverejňovanie informácii na základe § 5 zákona 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov

      

      

     a.) spôsob zriadenia povinnej osoby, jej právomoci a kompetencie a popis organizačnej štruktúry

      

     Základné údaje o škole:

     Názov školy:   Základná škola s materskou školou

     Adresa školy:  020 54 Lysá pod Makytou 44

     IČO:                  31202471

     Dátum vzniku: 1.7.2008

     Spôsob zriadenia: zriaďovacia listina

     Zriaďovateľ: Obec Lysá pod Makytou, 020 54 Lysá pod Makytou 1

     Právomoc: samostatná rozpočtová organizácia s právnou subjektivitou a organizačnými jednotkami (materská škola, školský klub detí, školská jedáleň pri ZŠ, školská jedáleň pri MŠ)

      

     Popis organizačnej štruktúry:

     ZŠ s MŠ sa člení na jednotlivé útvary, ktoré komplexne zabezpečujú a koordinujú úlohy školy v zmysle zriaďovacej listiny:

     A. úsek riaditeľky školy

     B. pedagogický útvar

     C. hospodársko-správny úsek

     D. školské stravovanie

     Organizačné členenie ZŠ zabezpečujú jej jednotlivé úseky. Úseky sú organizačné celky, ktoré komplexne zabezpečujú a koordinujú väčší rozsah vzájomne súvisiacich činností určitého zamerania. Na čele úsekov sú vedúci zamestnanci ZŠ, ktorí sú priamo podriadení riaditeľke ZŠ.

      

     b.) miesto, čas a spôsob, akým možno získavať informácie; informácie o tom, kde možno podať žiadosť, návrh, podnet, sťažnosť alebo iné podanie

      

           Miesto: sekretariát riaditeľky školy

           Čas: v pracovných dňoch od 12. 00 h - 14. 00 h

           Spôsob: písomne,  elektronickou poštou, poštou, alebo iným technicky vykonateľným spôsobom podaná žiadosť, podnet,        návrh, sťažnosť alebo iné podanie

      

           Žiadosť o poskytnutie informácie musí obsahovať:

     • meno a priezvisko žiadateľa,
     • adresa žiadateľa,
     • obsah požadovaných informácií,
     • požadovaný spôsob sprístupnenia informácie,
     • dátum,
     • podpis žiadateľa.

      

     c.) miesto, lehota a spôsob podania opravného prostriedku a možnosti súdneho preskúmania rozhodnutia povinnej osoby vrátane výslovného uvedenia požiadaviek, ktoré musia byť splnené

      

           Miesto: sekretariát riaditeľky školy v čase od 12. 00 h - 14. 000 h

           Lehota: odvolanie v lehote do 15 dní od doručenia rozhodnutia povinnej osoby

           Spôsob: písomná forma

           O odvolaní rozhoduje nadriadený orgán Obec Lysá pod Makytou, 020 54 Lysá pod Makytou 1. O odvolaní rozhodne do 15         dní od doručenia odvolania. Odvolanie sa podáva prostredníctvom základnej školy s materskou školou, 020 54 Lysá pod           Makytou  44.

      

     d.) postup, ktorý musí povinná osoba dodržiavať pri vybavovaní všetkých žiadostí, návrhov a iných podaní, vrátane príslušných lehôt, ktoré je nutné dodržať

      

     1. Žiadosť o poskytnutie informácie sa po predložení potvrdí prezentačnou pečiatkou a preskúma, či obsahuje všetky požadované náležitosti.
     2. Neúplná žiadosť sa musí minimálne do 7 dní doplniť, inak sa žiadosť odloží.
     3. Ak škola nemá požadované informácie a ak zo žiadosti vyplýva, kde by sa mohli tieto informácie získať, postúpi žiadosť do 5 dní odo dňa doručenia žiadosti tejto povinnej osobe, inak ju odmietne.
     4. Postúpenie žiadosti sa oznámi žiadateľovi ihneď. Lehota na vybavenie žiadosti začína plynúť znova dňom, keď príslušná povinná osoba dostala postúpenú žiadosť.
     5. Lehota na vybavenie žiadosti je najneskôr do ôsmych pracovných dní odo dňa podania žiadosti alebo odo dňa odstránenia nedostatkov v žiadosti.
     6. Lehota sa môže predĺžiť zo závažných dôvodov najviac o 8 dní.
     7. Žiadateľ o tom musí byť písomne informovaný. Ak predmetom žiadosti je získanie informácií, ktoré už boli zverejnené, škola môže ihneď, najneskôr do 5 dní od podania žiadosti, namiesto sprístupnenia informácií žiadateľovi oznámiť údaje, ktoré umožňujú vyhľadanie a získanie zverejnenej informácie.
     8. Ak žiadateľ trvá na sprístupnení zverejnených informácií, škola mu ich sprístupní. Lehota na sprístupnenie začína dňom, keď žiadateľ oznámil, že trvá na priamom sprístupnení informácie.

                 

            Vybavenie žiadosti a vydanie rozhodnutia

     1.  Ak povinná osoba sprístupní žiadateľovi požadované informácie v rozsahu a spôsobom podľa § 16 zákona o slobodnom prístupe k informáciám v zákonom stanovenej lehote, urobí rozhodnutie zápisom v spise. Proti takémuto rozhodnutiu nemožno podať opravný prostriedok.
     2. Ak povinná osoba žiadosti nevyhovie hoci len sčasti, vydá o tom v zákonom stanovenej lehote rozhodnutie. Rozhodnutie nevydá v prípade, ak žiadosť bola odložená podľa § 14 ods. 3 zákona o slobodnom prístupe k informáciám.
     3. Ak nevydá rozhodnutie, predpokladá sa, že vydala rozhodnutie, ktorým odmietla poskytnúť informáciu. Za deň doručenia sa považuje tretí deň od uplynutia lehoty na vybavenie žiadosti.
     4. Povinná osoba poskytujúca informáciu je povinná dbať, aby neposkytla informácie, ku ktorým je prístup obmedzený(§ 8 až § 12) zákona o slobodnom prístupe k informáciám. V prípade, že  povinná osoba poskytuje informáciu, ktorá obsahuje osobné údaje, ku ktorým je obmedzený prístup, je povinná zamedziť viditeľnosť týchto údajov.

      

     e.) Prehľad predpisov, pokynov, inštrukcií, výkladových stanovísk, podľa ktorých povinná osoba koná a rozhoduje alebo ktoré upravujú práva a povinnosti fyzických osôb a právnických osôb vo vzťahu k povinnej osobe

      

     Ústava SR

     Zákony, Nariadenia vlády, Vyhlášky MŠVVaŠ SR

     https://www.minedu.sk/12269-sk/regionálne-skolstvo/

     Listina základných práv a slobôd

     Pracovný poriadok Základnej školy s MŠ, 020 54 Lysá pod Makytou 44

     Organizačný poriadok Základnej školy s MŠ, 020 54 Lysá pod Makytou 44

     Školský poriadok Základnej školy s MŠ, 020 54 Lysá pod Makytou 44

      

     f.) Sadzobník správnych poplatkov, ktoré povinná osoba vyberá za správne úkony, a sadzobník úhrad za sprístupňovanie informácii

      

                                                                    S A D Z O B N Í K

      

     spoplatňovaných úkonov pri realizácií § 21 zákona č. 211/2000 Z. z.

     o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

      

     1. Sprístupnenie informácie písomne:

     * kópia formát A4 0,10 €

     * obálka C 6 0,01 €

     * obálka C5 0,04 €

     * obálka A4 0,05 €

     * špeciálna bublinková obálka 0,66 €

     2/ za sprístupnenie informácie kopírovaním (čiernobiela kópia jednostranná) 0,10 €

     3/ za sprístupnenie informácie kopírovaním na CD 0,66 €

     4/ informácie zasielané e-mailom a telefonicky bezplatne

     5/ náklady na poštovné podľa aktuálneho cenníka poštových zásielok.

      

     Spôsob úhrady:

     1. poštovou poukážkou na účet základnej školy s MŠ, 02054 Lysá pod Makytou 44

     Bankové spojenie: Prima banka Slovensko a. s.

     Pobočka: Moravská 1866, 020 01 Púchov

     Číslo účtu : 7216565002/5600

     1. v hotovosti do pokladne základnej školy s MŠ, 020 54 Lysá pod Makytou 44

      

      

     Základná škola s MŠ môže zaplatenie úhrady odpustiť. O odpustení náhrady rozhoduje štatutárny zástupca školy. Úhrady sú príjmami školy.

      

      

      

      

      

     V Lysej pod Makytou 1.6.2016                                                    Mgr. Marcela Lysá

                                                                                                        riaditeľka školy

      

      

      

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou, Lysá pod Makytou č.44, 020 54 Lysá pod Makytou
   • zslysapodmakytou@gmail.com
   • zskolalysa@gmail.com
   • Základná škola: zástupkyňa RŠ, ekonómka: 042/4680070 riaditeľka ZŠ: 0917 545 179 Školská jedáleň pri ZŠ: 042/4680033 Materská škola,ŠJ pri MŠ: 042/4680063
   • Lysá pod Makytou č. 44, 020 54 Lysá pod Makytou
   • 31202471
   • 2021354995
   • zslysa@gmail.com
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje