• ZÁKLADNÁ ŠKOLA

    • Pre prihlásenie žiaka na stravovanie v školskej jedálni je potrebné odovzdať vypísanú prihlášku na stravovanie. 
      

      

     Poplatok za stravné sa uhrádza mesačne vopred (t.j. stravné za september musí byť uhradené do 31. augusta) na číslo účtu IBAN: SK78 5600 0000 0072 1656 2004 pravidelnou platbou po dobu 10 mesiacov / za mesiace september - jún/, prípadne jednorazovo. Vyúčtovanie stravy bude v mesiacoch júl - august vrátením preplatkov na Váš účet prípadne prevedením do ďalšieho školského roka.

     Spôsob úhrady: 

     • stravníci, ktorí nemajú nárok na dotáciu od štátu:

     Prevodom na účet – IBAN: SK78 5600 0000 0072 1656 2004

     Trvalým príkazom od 18. 08. 2021 do 18. 05. 2022

      

     Mesačný poplatok :

     I. stupeň:          23,00 €

     II. stupeň:         24,60 €

     Dospelí:           60,00 €

      

     • stravníci, ktorí majú nárok na dotáciu od štátu:

     Stravník, vloží na stravný účet IBAN: SK78 5600 0000 0072 1656 2004 jednorázovú finančnú zábezpeku vo výške 30,00 € do 5 dní od odovzdania prihlášky na stravovanie. Zábezpeka slúži na úhradu neodhlásených obedov. Pri vyčerpaní zábezpeky je zákonný zástupca povinný vložiť na účet ďalšiu zábezpeku, v opačnom prípade bude stravník zo stravy odhlásený.

      

     Cena obeda :

     I. stupeň:          1,15 €

     II. stupeň:         1,23 €

     Dospelí:            1,33 €  

      

      

     Spôsob odhlasovania:

     Zákonný zástupca je povinný odhlásiť svoje dieťa zo stravy pri chorobe alebo neprítomnosti žiaka na vyučovaní a to

      

     najneskôr jeden deň vopred do 13,30 hodiny SMS správou na č.t. 0902 371 259. 

      

     V prvý deň neprítomnosti si môže stravník vyzdvihnúť obed do obedára. Ak neprítomnosť žiaka trvá dva a viac dní, zákonný zástupca je povinný odhlásiť svoje dieťa zo stravy v prvý deň trvania neprítomnosti!

     Za neodobratú a včas neodhlásenú stravu sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje!!!

      

         Hodnota odobratého jedla:

          Žiaci1. stupeň: 1,15 €

          Žiaci2. stupeň1,23 €

          Dotácia od štátu:    1,30 

          (žiaci réžiu na stravovanie neplatia) 

          Dospelí stravníci : 3,00 € / strava 1,33 € , réžia 1,67 € /

      

      

          Beáta Ižvoltová, vedúca školskej jedálne

     (číslo telefónu 46 80 033) 

      

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou, Lysá pod Makytou č.44, 020 54 Lysá pod Makytou
   • zslysapodmakytou@gmail.com
   • zskolalysa@gmail.com
   • Základná škola: zástupkyňa RŠ, ekonómka: 042/4680070 riaditeľka ZŠ: 0917 545 179 Školská jedáleň pri ZŠ: 042/4680033 Materská škola,ŠJ pri MŠ: 042/4680063
   • Lysá pod Makytou č. 44, 020 54 Lysá pod Makytou
   • 31202471
   • 2021354995
   • zslysa@gmail.com
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje