• Výchovný poradca pôsobí v základných školách, špeciálnych školách, a ak je to účelné aj v školských zariadeniach.
     • Funkcia výchovného poradcu sa obsadzuje z radov pedagogických pracovníkov školy. Za plnenie úloh sa výchovný poradca zodpovedá riaditeľovi školy, úlohy plní popri svojej pedagogickej praxi.
     • Plní úlohy školského poradenstva v otázkach výchovy, vzdelávania a profesijnej orientácie detí, ako aj v oblasti prevencie problémového a delikventného vývinu detí.
     • Venuje osobitnú pozornosť žiakom zo sociálne znevýhodneného prostredia, žiakom so zmenenou pracovnou schopnosťou, nadaným a talentovaným žiakom.
     • Poskytuje konzultácie žiakom a ich zákonným zástupcom pri riešení výchovných a vzdelávacích problémov, informuje ich o možnostiach štúdia na stredných školách a usmerňuje ich pri voľbe povolania.
     • Sprostredkúva prepojenie školy s poradenskými zariadeniami a inými odbornými zariadeniami zaoberajúcimi sa starostlivosťou o deti.

      

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou, Lysá pod Makytou č.44, 020 54 Lysá pod Makytou
   • zslysapodmakytou@gmail.com
   • zskolalysa@gmail.com
   • Základná škola: zástupkyňa RŠ, ekonómka: 042/4680070 riaditeľka ZŠ: 0917 545 179 Školská jedáleň pri ZŠ: 042/4680033 Materská škola,ŠJ pri MŠ: 042/4680063
   • Lysá pod Makytou č. 44, 020 54 Lysá pod Makytou
   • 31202471
   • 2021354995
   • zslysa@gmail.com
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje